Ontwikkeling woongebied Kuukven van start!

De percelen waarop de nieuwe woonomgeving ontwikkeld gaat worden, zijn in eigendom van gemeente Peel en Maas én van Wonen Limburg. De woningcorporatie en gemeente werken samen in dit project.

Eerste schetsontwerpen doorontwikkeling Kuukven

De eerste schetsontwerpen voor de doorontwikkeling van Kuukven zijn gemaakt. Deze zijn ook gedeeld tijdens de digitale bijeenkomst op 17 februari 2022. Met de reacties die we hierop hebben ontvangen, worden deze schetsen doorontwikkeld. Uiteraard worden deze op een later moment opnieuw met de omgeving, geïnteresseerden en belanghebbenden gedeeld.

Heeft u de bijeenkomst gemist en wilt u deze terugzien? Stuurt u dan een e-mail naar projectkuukven@peelenmaas.nl. Wij sturen u dan de link naar de opname toe.

Op dit moment liggen er grove schetsen die de ambitie laten zien voor het woongebied. Hoeveel en welk type woningen er precies gaan komen of hoe de openbare ruimte wordt ingericht, is op dit moment nog niet helder.

Na het ‘praatje in de wijk’, de online vragenlijst, reacties van woningzoekenden, de omgeving en andere belanghebbenden en belangstellenden gaan we het schetsontwerp verder uitwerken.

Schets 1

Schets 1 laat zien hoe de nieuwe woonbuurt eruit kan komen te zien in de bestaande omgeving Kuukven Baarlo en welke en kwaliteiten en pluspunten in de omgeving aanwezig zijn. Bekijk in pdf schets 1 (PDF, 5.9 MB).

Schets 2

Schets 2 laat mogelijke verkeersroutes in het nieuwe plan zien. Het gaat om de toegang en doorgang voor wandelaars, fietsers, auto’s en parkeren. Bekijk in pdf schets 2 (PDF, 4.9 MB).

Schets 3

Schets 3 laat de ligging van woningen in de nieuwe woonbuurt in Kuukven Baarlo zien. Bekijk in pdf schets 3 (PDF, 132.5 kB).

Op de afbeelding ziet u welk gebied fase 3, 4 en 5 beslaat. We maken bewust geen verschil in de genoemde fases, omdat we het woongebied als één geheel willen ontwerpen. Op basis van dat ontwerp, de voortgang van het project en de ontwikkelingen bepalen we gaandeweg of en hoe fasering wordt aangebracht in de realisatie.

Soort woningen

In dit project hebben we speciale aandacht voor betaalbare woningen. Een betaalbare koopwoning is een woning tot € 250.000 VON (Vrij Op Naam). Als het gaat om huurwoningen, dan zien we sociale huur (tot € 763,47 per maand, prijspeil 2022) en midden huur tot € 1.000,- per maand als ‘betaalbare huur’.

Ook al is ‘betaalbaarheid’ een aandachtspunt bij de ontwikkeling van het woongebied, er worden ook andere type woningen gebouwd voor verschillende doelgroepen, zoals levensloopbestendige woningen. Juist een mooie mix van woningen en bewoners zorgen voor een leefbare woonwijk! Hoeveel woningen er precies gaan komen, dat weten we nu nog niet. Dat is onder andere afhankelijk van de keuzes die we maken. Dat het meer dan 50 woningen worden, dát is wel helder.

Planning

2022 Ontwerp

Wij gebruiken de eerste helft van 2022 om een ontwerp te maken van het plangebied zoals dit op de luchtfoto hierboven met een blauwe kleur is weergegeven. Een ontwerp laat zien waar de woningen komen en hoe de rest van de wijk is ingericht. Denk hierbij voornamelijk aan wegen, parkeerplaatsen en groene ruimte. 

2022-2023 Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan

Als het ontwerp definitief is, dan heeft de gemeente een basis om het ontwerp verder uit te werken (bijvoorbeeld aan beeldkwaliteitseisen) en om een bestemmingsplan voor te bereiden. Om te komen tot een vastgesteld bestemmingsplan is dan nog ongeveer één jaar tijd nodig. 

2023 Bestemmingsplan, bouwpartners en voorbereiding

In de tijd dat het bestemmingsplan in procedure is wordt bepaald welke partij(en) - naast Wonen Limburg - de woningen realiseert. En er wordt besloten of er ook kavels voor zelfbouw worden uitgegeven. Heeft u interesse in een woning in dit nieuwe plan? In deze fase wordt er meer concreet bekend welke woningen er precies gaan komen en bij welke partijen u zich kunt melden als u interesse heeft. 

2024 Bouwrijp maken en dan…realisatie!

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad en (8 weken later) onherroepelijk is, start de gemeente met het bouwrijp maken. Dat betekent dat nutsvoorzieningen (riolering, elektra etc.) en bouwwegen worden aangelegd.
Tijdens die periode kunnen de bouwvergunningen voor de bouw van de woning worden aangevraagd, zodat de bouw van de woningen ook snel volgt als de locatie bouwrijp is.

Hoe gaan we te werk? 

Hierboven is een grove planning geschetst. Voor de gemeente en Wonen Limburg is het erg belangrijk dat de gemeenschap bij alle stappen goed betrokken is. Hierover zijn en blijven we ook met het Dorpsoverleg in goed contact.

We hebben bij dit project niet alleen aandacht voor het bouwen van woningen. Ook de omgeving waarin we dit gaan doen is erg belangrijk. Thema’s als verkeer, parkeren, ommetjes en faciliteiten zoals speelvoorzieningen krijgen een plek in het ontwerp.

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning, dan is het van belang dat u zorgt dat u zo snel mogelijk ingeschreven bent bij Wonen Limburg. Dat doet u via de website Thuis in Limburg.  

  • Heeft u vragen over dit project in algemene zin? Neem dan contact op met de projectleider. Eefke Buskes is te bereiken via e-mail  of via 077 306 66 66.
  • Heeft u vragen die thuishoren bij Wonen Limburg? In dat geval is Leon Langenhuizen, gebiedsontwikkelaar bij Wonen Limburg uw contactpersoon. Hij is te bereiken op 088 385 0800 of via e-mail