Centrumplan Panningen

Het centrum van Panningen vervult al jarenlang een belangrijke functie voor de inwoners van Peel en Maas, bezoekers uit de regio en toeristen.

Het centrum biedt werkgelegenheid aan ongeveer 1.000 werknemers. De kracht van Panningen als regionaal centrum willen we behouden en versterken. Ook willen we de verkeersveiligheid verbeteren, het gebied aantrekkelijker maken voor de bezoeker en beter inrichten op de klimaatverandering.

Enkele jaren geleden heeft de gemeente de postkantoorlocatie op de hoek Raadhuisstraat – Patersstraat gekocht. Het voormalige postkantoor is gesloopt en de locatie is tijdelijk ingericht als parkeerterrein. Nu de gemeente dit terrein in bezit heeft, biedt dit de mogelijkheid om te kijken naar de herontwikkeling van deze locatie en het omliggende gebied. Zo is een plan ontstaan voor het gebied tussen het Raadhuisplein en de postkantoorlocatie.

Locatie

Besluit gemeenteraad

In 2022 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om voor de herontwikkeling van dit gebied drie varianten te onderzoeken. De ‘maximale variant verlengde Beekstraat’, de ‘minimale variant verlengde Beekstraat’ en een ‘variant zonder sloop van woningen’. Tijdens het onderzoek is door de zogenoemde TIP-groep ook een variant aangedragen, de ‘TIP-variant’. In maart 2023 zijn de uitkomsten van het onderzoek voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft gekozen voor de derde variant, de ‘variant zonder sloop van woningen’. Deze variant wordt verder uitgewerkt.

De gemeenteraad heeft verder de volgende denkrichtingen meegegeven:

  • uitbreiding van de blauwe zone, bijvoorbeeld op de postkantoorlocatie
  • in alle creativiteit op zoek gaan naar extra parkeerplekken in een bredere straal rond het centrum
  • deze extra parkeercapaciteit in te zetten om vergroening van het Raadhuisplein door te voeren (parkeren voor mindervaliden en zorgorganisaties moet op het Raadhuisplein mogelijk blijven);
  • rekening houden met een goede verkeersafwikkeling en de veiligheid en in de tussentijd onderzoeken of proeven hiernaar doen (bijvoorbeeld de mogelijkheid van het afsluiten van de Raadhuisstraat of inrichten als eenrichtingsstraat);
  • veilige laad- en loslocaties.

Verder heeft de gemeenteraad aandacht gevraagd voor goede communicatie met alle betrokken partijen. Deze denkrichtingen worden meegenomen in de verdere uitwerking van het plan.

Planning

De gekozen variant wordt verder uitgewerkt. Eerst wordt een voorlopig ontwerp opgesteld en daarna een definitief ontwerp. Iedereen die wil kan hierover meedenken. Bijvoorbeeld over verkeer, parkeren, groen, bestrating en maatregelen die we kunnen nemen om het gebied aan te passen aan de klimaatverandering. De reacties die we ontvangen worden waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Op basis van het definitief ontwerp beslist de gemeenteraad of het plan wordt uitgevoerd.

Voordat het gebied tussen het Raadhuisplein en de postkantoorlocatie opnieuw wordt ingericht, worden 2 verkeersproeven gehouden. Hierbij wordt gedacht aan het tijdelijk instellen van eenrichtingsverkeer op de Raadhuisstraat (van Patersstraat richting Leerlooierweg) en het tijdelijk afsluiten van de kruising Raadhuisstraat – Julianastraat voor autoverkeer, om te ervaren wat hier de effecten van zijn. De uitkomsten van deze proeven worden ook meegenomen in het ontwerp voor het gebied. Het gaat voorlopig nog om proeven, een besluit over de definitieve verkeersoplossingen wordt later genomen. Ook wordt gezocht naar mogelijkheden voor extra parkeerplaatsen in de omgeving.

De precieze planning volgt.

Vragen

Bij vragen over dit project kunt u contact opnemen met projectleider Willy Schers via telefoonnummer 077 306 6666 of stuur een e-mail naar willy.schers@peelenmaas.nl.