Begroting 2022 gepresenteerd

Geplaatst op dinsdag 2 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas heeft de begroting voor het jaar 2022 gepresenteerd. De begroting is als het ware het huishoudboekje van de gemeente. Er wordt in aangegeven waar het geld vandaan komt, waar het geld aan wordt uitgegeven en wat de plannen zijn voor de komende jaren. Ook wordt in de begroting de richting bepaald voor de hoogte van de gemeentelijke belastingen die inwoners en ondernemers het komende jaar betalen.

Raadsvergadering op 16 november

De begroting is aangeboden aan de gemeenteraad. Zij behandelen de begroting in de raadsvergadering van dinsdag 16 november en bepalen dan of de begroting wordt vastgesteld. Ook kan de gemeenteraad nog zaken wijzigen of toevoegen aan de begroting. Dat gebeurt met zogenoemde amendementen en moties.

Live volgen

U kunt de raadsvergadering live volgen via de website van de Gemeenteraad. De vergadering begint om 15.00 uur. Op de pagina van de raadsvergadering vindt u ook de begroting en de bijbehorende documenten.

Boodschap van het college

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij het aanbieden van de begroting aan de gemeenteraad een aanbiedingsbrief toegevoegd. In deze aanbiedingsbrief staat de boodschap van het college bij deze begroting. Hieronder leest u de tekst uit de aanbiedingsbrief.

Aanbiedingsbrief 

Peel en Maas blijft groeien. Dit jaar passeren we de grens van 44.000 inwoners. We spelen in op deze groei, door gericht te investeren en in te zetten op ontwikkeling. Onze kernwaarden diversiteit, duurzaamheid en zelfsturing geven ons hierbij richting. Zo blijven we bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas. Lage woonlasten dragen daar ook aan bij. Het komende jaar stijgen de woonlasten voor een gemiddeld huishouden minimaal, met minder dan 1%. Daarmee zitten we onder de gemiddelde prijsinflatie. Dit is mogelijk, omdat we ons huishoudboekje op orde hebben. De begroting 2022 laat over alle jaren een positief saldo zien.

Voor de komende jaren zijn er ook volop uitdagingen die ons pad kruisen. De woningmarkt, de transitie in het landelijk gebied, de komst en integratie van arbeidsmigranten en statushouders, het betaalbaar en toekomstbestendig houden van jeugdhulp, de zorg en ondersteuning voor ouderen en kwetsbare inwoners en de duurzaamheidsopgave. We pakken deze uitdagingen aan op de manier zoals we dat in Peel en Maas gewend zijn. De ene keer zijn we als gemeente leidend, de andere keer willen we vooral ruimte laten aan waardevolle initiatieven in de gemeenschap. Wat bij het aanpakken van deze uitdagingen niet helpt, is dat het onduidelijk blijft hoe het gemeentefonds er in de toekomst uit ziet, wat de effecten gaan zijn van het wel of niet doorzetten van de opschalingskorting en welke structurele bijdrage we krijgen voor jeugdhulp. Daarom stellen we in de begroting voor om een bedrag opzij te zetten om onze algemene reserve te versterken en daarmee de buffer te vergroten voor mogelijke tegenvallers in de toekomst.

Openbare ruimte

In 2022 en de jaren daarna investeren we fors in de openbare ruimte. We voeren grote projecten uit in Meijel (Kerkstraat en parkeerplaats Kurversweg), Egchel (Muldersweg, Rector Thomassenstraat en van Acchgelstraat), Panningen (Wietelweg en Ninnesweg), Helden (Heljes Pedje en omgeving) en de weg tussen Beringe en Meijel, met de vervanging van de brug over het Kanaal van Deurne. We richten de openbare ruimte klimaatadaptief in en we stimuleren inwoners om dat ook te doen op hun eigen terrein. Met een ‘groen-blauwe revolutie’ gaan we voor het vergroenen van schoolpleinen. En we planten extra bomen. Verder maken we geld vrij voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Platteland

We hebben blijvend aandacht voor de transitie in het landelijk gebied. Ondernemers stoppen met hun intensieve veehouderij en kiezen voor een andere toekomst. Ze starten een ander bedrijf of ze zetten hun bestemming om naar wonen. Dit vraagt dat we, in samenspraak met betrokken inwoners en andere partijen, bekijken hoe het landelijk gebied er in de toekomst uit ziet en hoe de van oudsher aanwezige functies samengaan met nieuwe activiteiten, zoals recreatie en toerisme, duurzaamheid en maatschappelijke functies. We spelen in op deze transitie met het programma Vitaal en Verbonden Buitengebied. Een onderdeel hiervan is dat we wonen in het buitengebied toekomstbestendig willen maken. We zijn ervan overtuigd dat er een toekomst is voor de veehouderij in Peel en Maas. Samen met andere plattelandsgemeenten, partners en ondernemers gaan we aan de slag om de stap te maken richting een circulaire en duurzame veehouderij.

Wonen

De afgelopen jaren is de bouw van woningen in Peel en Maas flink op stoom gekomen. Het ingezette tempo willen we vasthouden. Voor de komende jaren zijn er genoeg woningbouwplannen om aan de vraag te voldoen. Het is zaak dat deze plannen ook daadwerkelijk nieuwe woningen opleveren. We werken per kern met een woonagenda en we zijn met inwoners en andere betrokkenen in gesprek over wat er in die kern nodig is om aan de vraag te voldoen en welke kansen en mogelijkheden er liggen. Daarnaast blijft er altijd ruimte voor goede nieuwe plannen. Voor bestaande woningen is het zaak dat mensen op een fijne en veilige manier langer thuis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld in een mantelzorg- of premantelzorgwoning. Een flinke opgave is het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Aan de hand van de Transitievisie Warmte gaan we samen met inwoners en gebouweigenaren bekijken wat goede oplossingen zijn.

Sociaal domein

Een groot deel van het budget gaat naar het sociaal domein. Ook hier geloven we in de kracht en creativiteit van vitale gemeenschappen. In deze gemeenschappen, die samen Peel en Maas maken, doet iedereen naar vermogen mee. Waar dat nodig is, vullen we hier als gemeente op aan. We blijven ons sterk maken voor het begeleiden van mensen naar werk, met bijzondere aandacht voor mensen die daar extra hulp bij nodig hebben. Daarbij ondersteunen we ondernemers aan de hand van ‘Wij maken werk van werk’. En we ondersteunen initiatieven uit de samenleving van harte in hun wens om zich in te zetten voor goede zorg en ondersteuning, dicht bij huis, voor ouderen en andere kwetsbare inwoners. Bijvoorbeeld met dorpsontmoetingen en dorpsondersteuners bij hulp bij het huishouden.

Voor kinderen en jongeren versterken we de samenwerking tussen en met partijen als Vorkmeer, onderwijs, kinderopvang, GGD, huisartsen en MEE. De pilot Hendig, die landelijk aandacht krijgt en met belangstelling gevolgd wordt, breiden we uit en we bekijken of we deze werkwijze structureel invoeren. Vanuit een regionale samenwerking willen we met ‘sturing en inkoop’ meer grip en sturing krijgen in het sociaal domein. Op 1 januari 2022 gaan de nieuwe contracten voor jeugdhulp, Wmo en participatie in.

Onderwijs

In 2021 is het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor het basisonderwijs vastgesteld. Een belangrijke stap voor het toekomstbestendig maken en houden van de scholen in Peel en Maas. Voor 2022 staat de oplevering van kindcentrum Kloosterstraat in Helden gepland, gaan we aan de slag met de eerste businesscases vanuit het nieuwe IHP voor De School in Maasbree en Kindcentrum de FavoRiet in Panningen, zoeken we samen met Prisma naar een structurele oplossing voor De Groenling in Panningen en onderzoeken we hoe het Agora onderwijs vanaf augustus 2023 gehuisvest gaat worden. Verder zetten we in op het bestrijden van onderwijsachterstanden door de coronacrisis.

Gemeenschapsontwikkeling

Ook in 2022 is gemeenschapsontwikkeling een belangrijk aandachtspunt. We blijven gemeenschappen, buurten en bewoners, daar waar gewenst, ondersteunen in hun eigen ontwikkeling. Verder blijven we gemeenschappen faciliteren bij het maken van hun eigen dorpsontwikkelingsvisies. Per kern is er een vaste contactpersoon van de gemeente, die de relatie met het dorp onderhoudt en ondersteuningsvragen oppakt of doorgeleidt naar de juiste plek.

Kunst en cultuur

Bij kunst en cultuur gaan we voor de doorontwikkeling van het materieel en immaterieel erfgoed. Daar richten we nieuw beleid voor op, in samenwerking met professionele partners en partijen uit het culturele veld. We gaan verder met het zichtbaar en beleefbaar maken van de grafheuvels in Baarlo en we ontwikkelen een kerkenvisie.

Een veilige samenleving

Samen met de politie en het jongerenwerk blijven we werk maken van de aanpak van jeugdoverlast. Ook intensiveren we de samenwerking met het zorgdomein. Voor een weerbare samenleving, die bestand is tegen ondermijnende criminaliteit, zetten we in op bewustwording onder de inwoners. Ook passen we met de vernieuwde APV, Wet Bibob en het Damoclesbeleid eigen instrumenten toe. We zorgen voor een georganiseerde overheid in samenwerking met het RIEC en onder de vlag van het Regionaal Interventie Team (RIT). In het belang van de openbare orde en veiligheid willen we voor twee jaar twee extra BOA’s inzetten, die zichtbaar zijn in de openbare ruimte. Met alle digitale ontwikkelingen wordt informatieveiligheid steeds belangrijker. We investeren in het verder beveiligen van systemen en gegevens, zodat inwoners veilig zaken kunnen doen met de gemeente.

Tot slot

Met gerichte investeringen, lage woonlasten en een extra buffer voor mogelijke tegenvallers in de toekomst, vinden we een goede balans in de begroting voor 2022. Daarmee sluiten we deze raads- en collegeperiode positief af en ligt er een stabiele basis om in de volgende periode op verder te bouwen. Dit biedt volop perspectieven voor een mooie toekomst van Peel en Maas.

We kijken uit naar de beschouwingen van de raad op deze begroting en we zijn benieuwd naar uw mogelijke aanvullingen.

Het college van burgemeester en wethouders