Doorontwikkeling pilot Hulp bij het huishouden

Geplaatst op woensdag 18 december 2019

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft op dinsdag 17 december 2019 besloten om de pilot hulp bij het huishouden als algemene voorziening door te ontwikkelen naar een dorpsvoorziening. De verwachting is dat dit in de loop van 2020 gaat plaatsvinden. Tot die tijd blijft de algemene voorziening hulp bij het huishouden gehandhaafd.

Daarnaast is besloten het abonnementstarief van maximaal 19 euro per maand in te voeren in lijn met de vernieuwde Wmo-wet. De inning van deze eigen bijdrage blijft Stichting KernKracht uitvoeren.

Hulp bij het huishouden als een voorziening in het dorp

Bij een dorpsvoorziening ligt de regie en verantwoordelijkheid van hulp bij het huishouden volledig bij de dorpen. De hulp wordt laagdrempelig en dichtbij de inwoners georganiseerd, met als eerste aanspreekpunt de dorpsondersteuners in ieder dorp. Omzien naar elkaar krijgt in de gemeenschap concreet inhoud en wordt verder versterkt. Een dorpsvoorziening staat buiten de Wmo en is geen gemeentelijke voorziening.

“Ik ben trots op onze dorpen die het lef tonen om de regie en verantwoordelijkheid van hulp bij het huishouden volledig op zich te nemen. Maar ik ben ook trots op de gemeenteraad die de beweging die we samen met de dorpen maken onderstreept”, aldus Anget Mestrom, wethouder Zorg en ondersteuning.

De afgelopen weken heeft de gemeente samen met de Stichting KernKracht en vertegenwoordigers van de dorpen gesproken met de aanbieders van hulp bij het huishouden over de doorontwikkeling van de algemene voorziening naar een dorpsvoorziening. Dit waren positieve gesprekken waarin de beweging wordt omarmd. Voor de zorgaanbieders is het echter niet haalbaar om vóór 1 januari 2020 nieuwe contracten af te sluiten tussen de dorpsstichtingen/stichting KernKracht. Vanuit het belang van hun cliënten, hun medewerkers én het organisatiebelang willen zij een zorgvuldige aanpak waarbij met name de juridische, fiscale en financiële aspecten nog uitwerking vragen.

De aankomende periode wordt samen met Stichting Kernkracht, vertegenwoordigers van de dorpen, aanbieders van hulp bij het huishouden en de gemeente gewerkt aan de doorontwikkeling van de algemene voorziening naar een dorpsvoorziening. In loop van 2020 zullen diverse dorpen starten met deze dorpsvoorziening.

Invoering abonnementstarief

Per 1 januari 2020 wordt voor de pilot Hulp bij het huishouden het abonnementstarief van maximaal 19 euro per maand ingevoerd. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die het mogelijk maakt om korting te geven, uit de pilot blijft hierbij gehandhaafd.
Daarnaast wordt er een koppeling gelegd met eventuele maatwerkvoorzieningen Wmo waardoor hulpvragers geen dubbele eigen bijdrage hoeven te betalen. De inning van de eigen bijdrage bij de pilot Hulp bij het huishouden blijft via de Stichting KernKracht lopen.

Baarlo sluit aan op eigen tempo

Baarlo is vooralsnog niet aangesloten bij de pilot Hulp bij het huishouden. Wel is eerder de intentie uitgesproken om op eigen tempo, passend bij het dorp, aan te sluiten bij de pilot hulp bij het huishouden. De pilotperiode loopt nog tot en met 31 december 2021.
Voor de inwoners van Baarlo betekent dit dat zij momenteel nog onder de maatwerkvoorziening van de gemeente vallen.