Procedure benoeming nieuwe burgemeester

Peel en Maas zoekt een nieuwe burgemeester. Welke stappen worden doorlopen om tot de benoeming van de nieuwe burgemeester te komen?

14 november 2023: Benoeming leden van de vertrouwenscommissie (afgerond)

De procedure is gestart met de benoeming van de leden van vertrouwenscommissie. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 14 november 2023 besloten wie de leden van de vertrouwenscommissie worden. Dit zijn de fractievoorzitters van de 5 partijen in de gemeenteraad. Een wethouder is aangewezen als adviseur in de vertrouwenscommissie en de commissie wordt ondersteund door de griffier en de gemeentesecretaris. Na de benoeming is de vertrouwenscommissie aan de slag gegaan met de procedure om te komen tot de benoeming van een nieuwe burgemeester.

24 november 2023 – 3 december 2023: Vragenlijst Mijn Burgemeester (afgerond)

Alle inwoners van de gemeente Peel en Maas konden meedenken over de nieuwe burgemeester. Ze konden hun inbreng leveren door een reactie te geven op 10 stellingen en 3 korte vragen. De vragenlijst kon online of op papier worden ingevuld. Ruim 600 inwoners hebben van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. Daarnaast is de vragenlijst ingevuld door 143 scholieren van middelbare scholen in Peel en Maas. De reacties worden als onderdeel gebruikt bij het opstellen van de profielschets. De volledige reacties op de vragenlijst leest u in de Rapportage Mijn Burgemeester gemeente Peel en Maas (PDF, 1.3 MB).

4 december 2023 – 11 januari 2024: Opstellen van de profielschets (afgerond)

Toen het onderzoek onder de inwoners was afgerond, is de vertrouwenscommissie aan de slag gegaan met het opstellen van een profielschets. Hierin wordt omschreven wat voor burgemeester Peel en Maas zoekt. De profielschets wordt gepubliceerd bij de vacature, zodat alle kandidaten die willen solliciteren naar het ambt van burgemeester van Peel en Maas hiervan kennis kunnen nemen.

12 januari 2024: Concept profielschets is aangeboden aan de raad (afgerond)

De profielschets is in concept klaar. De vertrouwenscommissie heeft deze naar de gemeenteraad gestuurd. Dit is een openbaar stuk. Vanaf dit moment kan iedereen lezen naar wat voor nieuwe burgemeester de gemeenteraad op zoek is.

22 januari 2024: De profielschets is vastgesteld (afgerond)

In de raadsvergadering van maandag 22 januari 2024 heeft de gemeenteraad de profielschets vastgesteld en aangeboden aan gouverneur Emile Roemer. U vindt de profielschets op de agenda van de raadsvergadering van 22 januari 2024. Daar kunt u ook de raadsvergadering terugkijken.

29 januari 2024: Openstelling vacature nieuwe burgemeester (afgerond)

Een week na de behandeling in de gemeenteraad stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature open. Dat doet de minister door de vacature in de Staatscourant te publiceren. Daarnaast zal de vacature ook op andere plekken zichtbaar zijn.

19 februari 2024: Sluiting reactietermijn (afgerond)

De periode om te solliciteren eindigt op 19 februari 2024. Dit betekent dat geïnteresseerden 3 weken de tijd hebben om te solliciteren. Ze richten hun sollicitatiebrief aan Zijne Majesteit de Koning, maar sturen deze naar de gouverneur van Limburg. 29 kandidaten hebben gesolliciteerd, waarvan 2 vrouwen en 27 mannen. Het merendeel van de kandidaten heeft een ambtelijke en of politiek-bestuurlijke achtergrond, maar ook geïnteresseerden uit andere sectoren maakten hun belangstelling kenbaar.

De gouverneur vraagt van alle sollicitanten (justitiële) inlichtingen op en toetst of de sollicitanten in beginsel benoembaar zijn voor het ambt van burgemeester.

2e kwartaal 2024: Gesprekken met kandidaten (afgerond)

De gouverneur gaat in gesprek met de vertrouwenscommissie over de sollicitanten. Op basis hiervan bepaalt de vertrouwenscommissie wie zij – op basis van de inlichtingen, de CV’s en de brieven – wil uitnodigen. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met deze sollicitanten. Een extern assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure. Dit is een extra toets om vast te stellen of de kandidaat echt geschikt is voor het burgemeesterschap in de gemeente Peel en Maas.

14 mei 2024: Voordracht kandidaat (afgerond)

De gemeenteraad heeft Bob Vostermans voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Peel en Maas. Dit werd bekend gemaakt in een openbare raadsvergadering op dinsdag 14 mei 2024. Voorafgaand aan deze raadsvergadering kregen de raadsleden in een besloten raadsvergadering te horen wie de voorkeur heeft van de vertrouwenscommissie, en wie op nummer 2 staat. De gemeenteraad stemde hierover in een geheime stemming. Vervolgens maakte de gemeenteraad de naam van de nieuwe kandidaat-burgemeester bekend. De naam van de andere kandidaat blijft geheim, dit is wettelijk zo bepaald.

Oktober 2024: Benoeming en beëdiging

Nu Bob Vostermans is voorgedragen door de gemeenteraad, voert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een uitgebreide screening uit. Zo doet veiligheidsdienst AIVD onderzoek en vindt er fiscaal onderzoek plaats. Als dit allemaal in orde is, is hierna de weg vrij voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Dit gebeurt met een Koninklijk besluit, dat wordt ondertekend door Zijne Majesteit de Koning. Daarna volgt een feestelijk moment: de beëdiging van de nieuwe burgemeester. De gouverneur beëdigt de nieuwe burgemeester namens Zijne Majesteit de Koning. De beëdiging van Bob Vostermans als de nieuwe burgemeester van Peel en Maas is gepland op dinsdag 1 oktober 2024.

In het filmpje vertellen de leden van de vertrouwenscommissie hoe de procedure in zijn werk gaat.

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester is in volle gang. Wat komt hier allemaal bij kijken? En welke stappen moeten nog gezet worden voordat we weten wie de nieuwe burgemeester wordt? De leden van de vertrouwenscommissie vertellen u er graag meer over.

In september 2023 heeft de burgemeester Wilma Delissen van de gemeente Peel en Maas aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat ze per 1 oktober 2024 het ambt van burgemeester neerlegt. Dat houdt in dat de gemeente Peel en Maas op zoek moet naar een nieuwe burgemeester. Dat gaan we niet over een nacht ijs, dat is een redelijk omvangrijke procedure die al met al ongeveer een jaar duurt. In dit item nemen we u stap voor stap mee in de stappen die leiden tot de komst van een nieuwe burgemeester.

De gemeenteraad heeft een grote rol in de benoeming van de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad stelt het profiel vast wat vervolgens gebruikt wordt in de aanbeveling voor de nieuwe burgemeester aan de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. En omdat we met 27 raadsleden zijn kunt u voorstellen dat dit lastig is om met zijn allen te doen. Vandaar dat er een vertrouwenscommissie is samengesteld.

De vertrouwenscommissie bestaat uit 5 fractievoorzitters, aangevuld met een wethouder die optreedt als adviseur en de raadsgriffier en gemeentesecretaris als ambtelijke ondersteuner. De werkwijze van de vertrouwenscommissie is vastgesteld in een verordening.

De afgelopen tijd heeft de vertrouwenscommissie hard gewerkt aan de profielschets. De profielschets is eigenlijk een soort vacature tekst waarin staat wat wij vinden waar de nieuwe burgemeester van Peel en Maas aan moet voldoen.

Op 22 januari 2024 heeft de gemeenteraad de profielschets vastgesteld. En vervolgens hebben we de profielschets aangeboden aan de commissaris van de Koning in Limburg. De heer Emile Roumer. De profielschets is 29 januari 2024 gepubliceerd en daarmee open voor sollicitaties. Die termijn sluit op 19 februari 2024 en we hopen dat er heel veel kandidaten zijn die burgemeester van Peel en Maas willen worden.

Alle inwoners van Peel en Maas hebben de gelegenheid gekregen om mee te denken over de nieuwe burgemeester. In de profielschets werd dit ook allemaal meegenomen. En zo hebben er 600 mensen gereageerd op een digitale vragenlijst. Daar stonden 10 stellingen in en 3 open vragen. En 600 mensen hebben daar ook echt heel serieus antwoord op gegeven.

Een beetje nieuw is dat ook de jongeren hebben kunnen meedenken en die hebben ook een vragenlijst ingevuld. En daar zijn nog 143 vragenlijsten van ingevuld. Ook heel serieus. We zijn naar die 2 scholen toe gegaan als vertrouwenscommissie en hebben uitgelegd wat de nieuwe burgemeester is en hoe die wordt gekozen. En gevraagd wat zij zouden willen. En dat hebben ze heel keurig ingevuld. En dat is ook meegenomen in de uiteindelijke profielschets.

Daarnaast zijn we nog gaan praten met het openbaar ministerie. Met de burgemeester van omringende gemeente en met de politie. Want ook daar moet de burgemeester mee samenwerken. En het is wel van belang dat ook zij ingeven wat daar voor nodig is als burgemeester. En dat was een mooie rijke ervaring en dat is allemaal meegenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Na de sollicitatieprocedure start de selectieprocedure. De vertrouwenscommissie gaat dan een selectie maken uit de kandidaten die gesolliciteerd hebben bij de gouverneur van Limburg. De gouverneur van Limburg maakt een eerste selectie. Daarna gaan wij als vertrouwenscommissie de brieven ophalen op het provinciehuis in Maastricht.

Nadat we de keuze hebben gemaakt wie we uitnodigen voor een 1e gesprek gaan deze gesprekken plaatsvinden op een geheime locatie ergens in Nederland. Dit is nodig om in ieder geval de privacy van de kandidaten te garanderen. De privacy van deze kandidaten is uiteraard heel belangrijk omdat er niet bekend moet worden wie er allemaal solliciteert op deze mooie functie hier in Peel en Maas.

Na de 1e selectie en de 1e sollicitatiegesprekken zal er een 2e ronde plaatsvinden. Tijdens deze 2e ronde wordt er doorgevraagd met nog enkele kandidaten en uiteindelijk nemen we als vertrouwenscommissie een besluit welke 2 personen we voor gaan dragen aan de gemeenteraad van Peel en Maas.

Na een uitgebreide selectieprocedure waarin de vertrouwenscommissie gesprekken voert met kandidaat burgemeesters is dan het moment daar dat er een keuze gemaakt moet worden. En dat gebeurt in een geheime raadsvergadering. En in die raadsvergadering zijn alle raadsleden aanwezig, aangevuld met de adviseur en de ambtelijke ondersteuners.

Tijdens die geheime raadsvergadering wordt de kandidaat naar voren gedragen en de naam van de 2e kandidaat. De naam van de 2e kandidaat blijft eeuwig geheim. Ook om die persoon in kwestie niet te beschadigen.

Uiteindelijk als de gemeenteraad de naam bekend heeft gemaakt, dan volgt er nog een uitgebreide screeningsprocedure door het ministerie van Binnenlandse zaken samen met de AIVD. En dan uiteindelijk moet dat leiden tot de benoeming van een nieuwe burgemeester. Zo rond 1 oktober 2024 en dat is ook precies de datum die burgemeester Delissen heeft afgegeven, waarmee ze haar vertrek kan afronden.

Wil je nog eens nalezen hoe deze procedure nou precies in zijn werk gaat? Kijk dan op www.peelenmaas.nl/nieuweburgemeester.