Omgevingsvisie

Een onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Met deze visie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Elke gemeente in Nederland stelt zo’n visie op, dus ook de gemeente Peel en Maas

Wat staat er in de omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over de omgeving waarin we wonen en leven en over de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. En ook landschap, gezondheid, natuur en cultureel erfgoed.

In de omgevingsvisie beschrijven we per gebied in Peel en Maas wat de waarden en kernkwaliteiten zijn, bijvoorbeeld in de bos- en natuurgebieden, de kernen, het Maasdal en de verschillende deelgebieden op het platteland. In de visie geven we aan wat we in deze gebieden willen behouden, versterken of ontwikkelen. Ook beschrijven we de opgaven van Peel en Maas, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, een gezonde en veilige leefomgeving en goed wonen voor iedereen. We geven aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen gaan.

Geen nieuwe koers

De omgevingsvisie wordt opgesteld op basis van bestaande afspraken en beleid. We bepalen met de omgevingsvisie geen nieuwe koers, we voegen de koers uit de verschillende documenten en terreinen samen tot één koers voor Peel en Maas. Bestaand beleid is dus het vertrekpunt. Dit beleid hebben we eerder in samenspraak met de gemeenschap en belanghebbenden opgesteld.

Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad

Op 5 juli 2022 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Peel en Maas vastgesteld. Vanaf die datum is de omgevingsvisie van kracht. Eerder is de conceptversie van de omgevingsvisie ter inzage gelegd en konden er reacties en zienswijzen worden ingediend. Deze reacties en zienswijzen zijn verwerkt en vervolgens heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie vastgesteld.


U kunt de Omgevingsvisie Peel en Maas bekijken op Omgevingsvisie Peel en Maas.

Heeft u een plan of idee?

Heeft u als inwoner of ondernemer een plan? En heeft dit plan betrekking op de woon- en leefomgeving? Dan is de omgevingsvisie in het bijzonder van belang. Aan de hand van de omgevingsvisie beoordelen we plannen en ideeën die niet passen in het bestemmingsplan of omgevingsplan. U kunt de visie gebruiken om uw plan te onderbouwen. Hoe u dat kunt doen, leest u ook op de website van Omgevingsvisie Peel en Maas.