Gemeenteraad stemt in met vernieuwbouw Kindcentrum de Kemp

Geplaatst op maandag 1 juli 2024

De gemeenteraad van Peel en Maas stemt in met de vernieuwbouw van Kindcentrum de Kemp in Egchel. Ook stellen zij een voorbereidingskrediet van 625.000 euro beschikbaar voor de ontwerp- en aanbestedingsfase van de vernieuwbouw. Daarnaast dekt de gemeenteraad de kapitaallasten van het voorbereidingskrediet van 22.000 euro per jaar uit de begrotingspost ‘Stelpost majeure projecten’.

Met het voorbereidingskrediet kunnen de ontwerppartijen aan de slag om de planvorming definitief te maken en te komen tot een technische uitwerking en aanbesteding voor het Kindcentrum de Kemp in Egchel.

Integraal Huisvestingsplan 2021-2036

De gemeente Peel en Maas werkt met een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het IHP is door de gemeenteraad vastgesteld in 2021 en loopt van 2021-2036. Dit is een lange termijnvisie op onderwijshuisvesting en hiermee wordt gewerkt aan goede, stimulerende onderwijshuisvesting voor alle kinderen in Peel en Maas. Zo kunnen zij groeien naar zelfstandige, zelfredzame kinderen, die meedoen aan de maatschappij, rekening houdend met hun leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Vernieuwbouw de Kemp

De vernieuwbouw zorgt voor slimme renovatie, verduurzaming, optimalisatie en uitbreiding van het bestaande schoolgebouw. Het gebouw kan geschikt gemaakt worden voor eigentijds onderwijs en opvang, wat resulteert in een voorwaarde eigentijds Kindcentrum de Kemp op de huidige locatie. Hiermee kan worden voldaan aan de visie voor het kindcentra, namelijk het realiseren van structurele samenwerking tussen de partners en de onderwijsvisie ‘ samen waar het kan, apart waar het moet’.

In de nadere uitwerking van de plannen wordt onderzocht of en hoe er voor de tijdelijke huisvesting gebruik gemaakt kan worden van al bestaande voorzieningen.

Voorbereidingskrediet

Het voorbereidingskrediet voorziet in de financiële ruimte voor de vervolgfases. Het schoolbestuur krijgt hiermee de gelegenheid om een voor aanbesteding gereed bouwplan te ontwikkelen en een aanbesteding te doorlopen. De daadwerkelijk realisatie van Kindcentrum de Kemp is, naar schatting, in 2027.