Agenda raadsvergadering donderdag 27 juni 2024

Geplaatst op vrijdag 21 juni 2024

Op donderdag 27 juni 2024 om 19.30 uur is de raadsvergadering in het Huis van de Gemeente. U kunt de agenda ook in komen zien in het Huis van de Gemeente.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meldt u zich hiervoor aan vóór woensdag 26 juni 2024, 19.30 uur bij de griffie via griffie@peelenmaas.nl of 077 306 6666.

De agenda, bijbehorende stukken, livestream en actuele informatie van de raadsvergadering vindt u op peelenmaas.bestuurlijkeinformatie.nl.

Agenda

Bekijk de agenda van de raadsvergadering.

Op de agenda staat het volgende inhoudelijke onderwerp:

 • Toezeggingenlijst gemeenteraad en de Afdoeningslijst moties
 • Vaststelling besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 23 april 2024 en 14 mei 2024
 • Ingekomen stukken
 • Herontwikkeling locatie De Pas in Helden
 • Intrekken strategische koers NLW 2021-2030
 • Toestemming deelname centrumregeling RES NML
 • Nota grondbeleid Peel en Maas
 • Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen
 • Vaststellen 'Bestemmingsplan Vieruitersten 24 Meijel', wijziging van Agrarisch- Intensieve veehouderij naar Agrarisch Grondgebonden en vergroten van het bouwvlak
 • KC de Kemp Egchel – Afronding businesscase en voorbereidingskrediet
 • Steunvraag aan gemeenten op basis van het Continuïteitsplan van de Mutsaersstichting
 • 1ste bijstellingsrapportage 2024
 • Jaarstukken 2023

Bijwonen en online

Wilt u de raadsvergadering bijwonen, dan kunt u plaats nemen op de publieke tribune. U kunt de raadsvergadering online live meekijken, maar u kunt ook op een later moment terugkijken.