Gemeente Peel en Maas sluit het jaar 2023 positief af

Geplaatst op vrijdag 14 juni 2024

In 2023 zijn flinke stappen gezet om diverse ontwikkelingen in de gemeente Peel en Maas tot bloei te laten komen. Zo zijn bijvoorbeeld de plannen voor woningbouwprojecten zoals Giel Peetershof, Kuukven en Antoniushof verder uitgewerkt. Dit geldt ook voor onderwijshuisvesting van diverse basisscholen en het Buurtcollege Maas en Peel en de nieuwbouw en renovatie van sporthallen. Dit blijkt uit de Jaarstukken 2023, die op vrijdag 14 juni 2024 door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad zijn aangeboden.

Met de jaarstukken blikt de gemeente terug op het afgelopen jaar. Niet alleen financieel, maar ook met de vraag ‘hebben we bereikt wat we wilden bereiken?’. De gemeenteraad behandelt de jaarstukken in de raadsvergadering van donderdag 27 juni 2024. Als de gemeenteraad de jaarstukken dan vaststelt, wordt het jaar 2023 daarmee (financieel) afgesloten.

Dorpsvisies

Naast deze grotere ontwikkelingen, was er in 2023 ook aandacht voor kleinere initiatieven, ontmoetingen en al het andere moois dat gebeurde in de 11 dorpen van Peel en Maas. Waar inwoners zelf nadenken over de toekomst van hun dorp, bijvoorbeeld met de gebiedsvisie in Baarlo, de centrumvisie in Maasbree, de dorpsontwikkelingsvisie in Koningslust, een nieuwe dorpsvisie in Kessel en een masterplan in Kessel-Eik.

Kwaliteit en duurzaamheid

In 2023 is toegewerkt naar de invoering van de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 is ingegaan. In 2022 stelde de gemeenteraad hiervoor al een omgevingsvisie vast waarin de waarden, kwaliteiten en opgaven voor Peel en Maas zijn vastgelegd. Zo wil de gemeente bijdragen aan het behouden van de kwaliteiten in het landschap en de identiteit van de dorpen. De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit speelt hierbij ook een belangrijke rol. Deze commissie is in 2023 uitgebreid met 2 nieuwe deskundigen. Verder zijn stappen gezet om het cultureel erfgoed te behouden. Door het planten van bomen, het opnieuw inrichten van de Kwistbeek en Stogger en de groenblauwe revolutie van schoolpleinen leverde de gemeente een bijdrage aan het verder duurzaam en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Verkeersveiligheid kreeg ook veel aandacht, bijvoorbeeld in Helden en Kessel en de weg tussen Beringe en Meijel.

Vangnet

Inwoners voor wie het goede leven in Peel en Maas door omstandigheden (tijdelijk) niet vanzelfsprekend was, konden rekenen op een vangnet. Bijvoorbeeld via hulp bij het huishouden, dat sinds 2023 door dorpen zelf wordt georganiseerd. Of de ondersteuning om te voorkomen dat huishoudens in de energiearmoede terecht konden komen. Met het Experience Centre, inmiddels omgedoopt tot Hal9, is een springplank gecreëerd voor werkzoekenden naar een baan, en voor statushouders om leren en werken vorm te geven. Bij jongeren besteedde de gemeente, samen met jeugd- en onderwijspartners, extra aandacht aan mentale gezondheid.

Bij het goede leven hoort ook een veilige woon- en leefomgeving. Hiervoor sloeg de gemeente de handen ineen met veiligheidspartners, inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld in de werkgroep Veilig Buitengebied. De gemeente leverde een bijdrage door de inzet van boa’s en met de campagne Kijk Niet Weg!

Positief resultaat

De gemeente Peel en Maas sluit het jaar 2023 af met een positief saldo van ongeveer 7 miljoen euro. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door hogere opbrengsten vanuit het Rijk.