Gemeenteraad besluit over afronding businesscase en voorbereidingskrediet Kindcentrum de Kemp Egchel

Geplaatst op zaterdag 25 mei 2024

Het college stelt aan de gemeenteraad van Peel en Maas voor om in te stemmen met de vernieuwbouw van Kindcentrum de Kemp in Egchel (scenario 1). Ook wordt gevraagd een voorbereidingskrediet van 625.000 euro beschikbaar te stellen voor de ontwerp- en aanbestedingsfase van de vernieuwbouw. Daarnaast vraagt het college de gemeenteraad om de kapitaallasten van het voorbereidingskrediet van 22.000 euro per jaar te dekken uit de begrotingspost ‘Stelpost majeure projecten’. De gemeenteraad besluit hierover in haar vergadering van 27 juni 2024 om de verdere vervolgstappen mogelijk te maken. Met het voorbereidingskrediet kunnen de ontwerppartijen aan de slag om de planvorming definitief te maken en te komen tot een technische uitwerking en aanbesteding voor het Kindcentrum de Kemp.

Integraal Huisvestingsplan 2021-2036

De gemeente Peel en Maas werkt met een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het IHP is door de gemeenteraad vastgesteld in 2021 en loopt van 2021-2036. Dit is een lange termijnvisie op onderwijshuisvesting en hiermee wordt gewerkt aan goede, stimulerende onderwijshuisvesting voor alle kinderen in Peel en Maas. Zo kunnen zij groeien naar zelfstandige, zelfredzame kinderen, die meedoen aan de maatschappij – rekening houdend met hun leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Businesscase Kindcentrum de Kemp

In het IHP wordt prioriteit gegeven aan het uitwerken van een businesscase voor Kindcentrum de Kemp in Egchel. In de raadsvergadering van 21 november 2023 heeft de raad ingestemd met de uitgangspunten voor de businesscase om te komen tot een voorkeursscenario.

In de scenariostudie zijn de volgende 4 scenario’s onderzocht:

  • Scenario 1: (ver)nieuwbouw van het huidige kindcentrum
  • Scenario 2: nieuwbouw naast het bestaande kindcentrum
  • Scenario 3: kindcentrum onderdeel van natuurpark De Kemp
  • Scenario 4: kerk inzetten als kindcentrum

Eind maart heeft de omgevingsdialoog plaatsgevonden met de omwonenden en ouders van Kindcentrum de Kemp waarin de verschillende scenario’s, waaronder het voorkeursscenario zijn getoond. Tijdens deze avond zijn de aanwezigen bijgepraat over de plannen en is er input opgehaald om definitief te komen tot een afgewogen voorkeursscenario.

Voorkeursscenario 1

Scenario 1 is in de scenariostudie bestempeld als voorkeursscenario en voldoet als enige van de 4 scenario’s aan de gestelde ontwerpuitgangspunten:

  • Voldoende normatieve meters met buitenruimte
  • Behoud van het bestaande beeldbepalende gebouw
  • Inpasbaar in stedenbouwkundige en landschappelijke kaders
  • Geen aantasting op landschappelijk belangrijke ladderstructuur van Egchel, oplosbare verkeersstructuur, verbeterd ten opzichte van de huidige situatie.

Dit scenario beschrijft de slimme renovatie, verduurzaming, optimalisatie en uitbreiding van het bestaande schoolgebouw. Het gebouw kan geschikt gemaakt worden voor eigentijds onderwijs en opvang, wat resulteert in een voorwaarde eigentijds Kindcentrum de Kemp op de huidige locatie. Hiermee kan worden voldaan aan de visie voor het kindcentra, namelijk het realiseren van structurele samenwerking tussen de partners en de onderwijsvisie ‘ samen waar het kan, apart waar het moet’.

Financieel gezien scoort scenario 1 niet het beste. Een vernieuwbouw aan Kindcentrum de Kemp betekent een kwalitatieve impuls voor op de lange termijn. Kwalitatieve criteria als onderwijsvisie en multifunctioneel gebruik, bijdrage aan de omgeving en een lager risicoprofiel prefereren vanwege de lange termijn boven de kwantitatieve criteria die met name op de korte termijn lager scoren. In de nadere uitwerking van de plannen wordt onderzocht of en hoe er voor de tijdelijke huisvesting gebruik gemaakt kan worden van al bestaande voorzieningen.

Voorbereidingskrediet

Het voorbereidingskrediet voorziet in de financiële ruimte voor de vervolgfases. Het schoolbestuur krijgt hiermee de gelegenheid om een voor aanbesteding gereed bouwplan te ontwikkelen en een aanbesteding te doorlopen. De daadwerkelijk realisatie van Kindcentrum de Kemp is (naar schatting in 2027). Het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van 625.000 euro maakt onderdeel uit van het totale investeringsbedrag en wordt in mindering gebracht op het totaal vastgestelde investeringskrediet.

De kapitaallasten van het gevraagde voorbereidingskrediet van 625.000 euro zijn in totaal 22.000 euro per jaar. Kapitaallasten zijn uitgaande van een afschrijvingstermijn van 40 jaar.