Bestemmingsplan woningbouw Antoniushof in Kessel ter inzage

Geplaatst op donderdag 21 december 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerp bestemmingsplan woningbouw Antoniushof in Kessel ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 27 woningen op de ‘vrachtwagenparkeerplaats’ mogelijk. Iedereen die dat wil, kan vanaf vrijdag 22 december 2023 gedurende 6 weken een zienswijze (reactie) indienen op dit bestemmingsplan.

De bouw van de woningen hangt af van de verplaatsing van de Sint Anthoniusmolen, die in de buurt van de ‘vrachtwagenparkeerplaats’ staat. Het gaat hierbij om de zogenoemde molenbiotoop, de vrije windvang voor de molen. Een molen moet goed kunnen draaien, om deze te behouden voor de toekomst. Door de molenbiotoop zijn de bouwmogelijkheden in de directe omgeving van de molen beperkt. Het bouwplan Antoniushof is uitgewerkt in het vooruitzicht dat de molen verplaatst wordt. In het plan is ingestoken op woningen van een hogere hoogte dan volgens de molenbiotoop is toegestaan.

Bestemmingsplan woningbouw

Op dit moment is nog niet duidelijk of de Sint Anthoniusmolen verplaatst wordt. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om toch het bestemmingsplan voor de woningbouw ter inzage te leggen. Op 1 januari 2024 gaat namelijk de Omgevingswet in. Bestemmingsplannen worden dan een omgevingsplan. Zou het bestemmingsplan niet op uiterlijk 31 december 2023 ter inzage liggen, dan moet het plan omgebouwd worden naar een omgevingsplan. Hiermee zou veel tijd verloren gaan bij de bouw van deze woningen, wat een belangrijke ontwikkeling is voor het dorp Kessel en woningzoekenden in Peel en Maas.

Er is nog geen definitief besluit genomen over het bestemmingsplan. Het gaat nog om een ontwerpplan, waar zienswijzen (reacties) op gegeven kunnen worden. Deze zienswijzen worden vervolgens beoordeeld en daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. Zij besluit of het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Planning

Het college buigt zich nog eens over de aspecten van de verplaatsing van de molen en neemt betrokken partijen mee in het proces. Vervolgens wordt opnieuw een voorstel voor verplaatsing van de molen voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna wordt het voorstel om het bestemmingsplan vast te stellen aan de gemeenteraad voorgelegd.