Rampbestrijdingsplan hoogwater Limburg ter inzage

Geplaatst op dinsdag 18 oktober 2022

Veiligheidsregio Limburg-Noord maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s, op 14 december 2022 wil overgaan tot vaststelling van het herziene rampbestrijdingsplan Hoogwater Limburg.

Het rampbestrijdingsplan beschrijft de manier waarop Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord optreden bij hoogwaterscenario’s die in de provincie Limburg kunnen voorkomen. Door het rampbestrijdingsplan wordt mede geborgd dat alle overheden en andere betrokken organisaties bij een (dreigende) overstroming, of het falen van een primaire kering, op een doelmatige manier optreden om inwoners in veiligheid te brengen.

Het huidige rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas (2020-2023) van de Limburgse veiligheidsregio’s heeft nog een looptijd van één jaar. Het rampbestrijdingsplan is echter vroegtijdig geactualiseerd, zodat de eerste leerpunten van de hoogwatercrisis van 2021 konden worden verwerkt. Er is dus niet gewacht op het verstrijken van de wettelijke termijn. Hierdoor zijn de crisisorganisaties het komend hoogwaterseizoen al beter voorbereid dan voorheen. Het plan wordt de komende tijd meermaals herzien om zodoende steeds beter voorbereid te zijn.

Inzage

Voordat het herziene rampbestrijdingsplan door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld zal, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het rampbestrijdingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage liggen. Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen het rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden inzien in het Huis van de Gemeente, Wilhelminaplein 1 in Panningen. Neemt u vooraf contact op via telefoonnummer 077 306 6666, om aan te geven dat u het plan wilt inzien.

Reageren

Schriftelijke reacties naar aanleiding van het herziene rampbestrijdingsplan kunnen tot 29 november 2022 ingediend worden bij het bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord. Na afloop van deze periode neemt het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord een definitief besluit, waarbij de ingediende zienswijzen in de besluitvorming worden meegewogen.

De schriftelijke reacties kunnen tot en met 29 november 2022 worden ingediend bij:

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord
T.a.v. de afdeling Crisisbeheersing
Postbus 11
5900 AA Venlo