Begroting 2023

De begroting in één oogopslag geeft u een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Het laat ook zien waar we in 2023 en de jaren daarna (extra) in investeren. Tegelijkertijd sparen we voor de toekomst en houden we de belastingen voor de inwoners en ondernemers zo laag mogelijk. Zo willen we blijven bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas.

Download de Begroting 2023 in één oogopslag (PDF, 883.2 kB)

  • De kosten voor het riool stijgen met ongeveer 4 euro per huishouden.
  • De OZB stijgt met 2%.
  • De afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met 9 euro per huishouden. Ook in de maanden november, maart en april halen we het GFT-afval 1 keer per 2 weken op in plaats van elke week. Hierdoor besparen we geld op de afvalinzameling en voorkomen we dat de afvalstoffenheffing verder stijgt. Ook kunnen meer huishoudens gebruik maken van kwijtschelding van deze heffing.
  • In totaal betaalt u volgend jaar gemiddeld 17,66 euro per gezin meer. (stijging 2,4%).
Een gemiddeld huishouden betaalt in 2023: 757,05 euro
Onderwerp Bedrag
OZB 241,41 euro
Riolering 284,64 euro
Afvalstoffenheffing 231,00 euro

De vermelde bedragen zijn gemiddelde bedragen en kunnen per huishouden afwijken. Dit hangt onder andere af van de grootte van het gezin en de stijging van de WOZ-waarde van de woning.

Verdeling per thema

Op de begroting houden we een bedrag van 400.000 euro over als extra 'buffer'.

Inkomsten 2023: 115.600.000 euro

Inkomsten 2023
Thema Percentage
Rijksmiddelen 71%
Lokale heffingen 19%
Leges, verhuur en pacht 3%
Onttrekkingen aan reserves 3%
Rente en dividend 1%
Overige 3%

Uitgaven 2023: 115.200.000 euro

Uitgaven 2023
Thema Percentage
Sociaal domein 42%
Ruimte 22%
Vitale gemeenschappen 12%
Economie 2%
Integrale veiligheid 4%
Bestuur, communicatie en dienstverlening 4%
Overige 14%

Voorkomen van armoede bij huishoudens

Door aanhoudende prijsstijgingen komen huishoudens financieel in de knel. De Rijksoverheid neemt maatregelen om inwoners te compenseren. Als blijkt dat die maatregelen niet genoeg zijn, willen we in 2023 gericht ondersteuning bieden aan huishoudens die dat nodig hebben.

Steunfonds energiekosten verenigingen en stichtingen

Door de hoge energiekosten kunnen verenigingen en stichtingen onder druk komen staan. Net als we dat hebben gedaan in de coronaperiode, willen we een steunfonds instellen waar verenigingen en stichtingen onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage kunnen ontvangen.

Gezond en veilig opgroeien

Het is hier fijn en veilig opgroeien en opvoeden. We geven verder uitvoering aan het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs. Voor 2023 betekent dit dat we het Kindcentrum in Helden opleveren, nieuwbouw voorbereiden voor De School in Maasbree en De FavoRiet/ SBO De Fontein in Panningen en een onderzoek starten naar nieuwbouw of renovatie van De Kemp in Egchel.

Wonen

De opgave voor wonen blijft groot. In 2023 en volgende jaren worden woningbouwplannen tot uitvoer gebracht, zoals in Egchel (Giel Peetershof), Baarlo (Kuukven), Kessel en Panningen-Zuid. De woonondersteuner blijft een belangrijke positie innemen, als schakel tussen dorpen, inwoners en gemeente, en biedt ondersteuning bij de vele vraagstukken over wonen, wonen en zorg en nieuwe woonvormen.

Sociaal domein

Een groot deel van het geld gaat naar werk en inkomen, zorg en ondersteuning en jeugdhulp. We blijven ons sterk maken voor het begeleiden van mensen naar werk of opleiding. We ondersteunen initiatieven uit de samenleving die zich inzetten voor goede zorg
en ondersteuning dicht bij huis. Zo maken we de dorpsvoorziening hulp bij het huishouden mee mogelijk. Verder besteden
we extra aandacht aan het langer thuis wonen van ouderen.

Openbare ruimte

Bij de inrichting van straten en pleinen houden we rekening met de klimaatverandering. Zo nemen we maatregelen om wateroverlast tegen te gaan. Dat doen we onder andere in Baarlo, Grashoek en Helden. Een ander belangrijk punt is verkeersveiligheid. We richten wegen duurzaam veilig in, onder andere in Koningslust, Grashoek, Panningen, Helden en Kessel. Verder willen we een onafhankelijk verkeersonderzoek laten uitvoeren in Kessel-Eik.

Sport en bewegen

Verenigingen spelen een belangrijke rol in de kernen van Peel en Maas. We ondersteunen hen waar dat nodig is. Dat doen we bij Hockeyclub Peel en Maas, voetbalverenigingen RKMSV in Meijel en MVC in Maasbree, de gymzaal in Grashoek en tennisvereniging LTC Tonido in Baarlo.