Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente mag uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) doorgeven aan overheidsorganen en derden, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en spaarfondsen. U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties (derden) door te geven.

U kunt uw verzoek geheimhouding persoonsgegevens online aanvragen of een brief sturen met het verzoek tot geheimhouding naar de gemeente Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Stuur met de brief ook een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee. De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 4 weken.

Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

Kosten

Het aanvragen van geheimhouding persoonsgegevens is gratis.

Wie kan geheimhouding aanvragen?

  • U kunt voor uzelf geheimhouding aanvragen als u inwoner bent van de gemeente Peel en Paas en 16 jaar of ouder.
  • U kunt voor uw kinderen tot 18 jaar geheimhouding aanvragen, maar alleen als zij op hetzelfde adres wonen als u.
  • Als een kind van 16 of 17 jaar een verzoek om geheimhouding heeft aangevraagd of ingetrokken, kan de gezag houder dit ongedaan maken.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

  • Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals politie, justitie, belastingdienst, waterschappen en sociale verzekeringsbank.
  • Centraal Bureau voor Genealogie.
  • Afdeling Reclassering van het Leger des Heils.
  • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen.
  • Pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren.
  • Vraagt een notaris, gerechtsdeurwaarder of advocaat uw gegevens op bij de gemeente? Dan vragen wij of u hiertegen bezwaar heeft. De gemeente weegt vervolgens uw belang en het belang van de verplichte derde tegen elkaar af en besluit of uw gegevens worden verstrekt.

Geheimhouding opheffen

Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u de geheimhouding online of schriftelijk opheffen.