Begroting 2024

De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. In de begroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Het laat zien waar we in 2024 en de jaren daarna in investeren. Bijvoorbeeld in woningbouw, zorg of het onderhoud van wegen. In de begroting staat ook welke bedragen u volgend jaar betaalt aan OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Elk jaar in november stelt de gemeenteraad de begroting voor het jaar erna vast. De gemeenteraad heeft de begroting 2024 unaniem vastgesteld in de raadsvergadering van dinsdag 14 november 2023.

Bekijk de Begroting 2024

Gemeentelijke belastingen

  • De kosten voor het riool stijgen met ongeveer 4 euro per huishouden.
  • De OZB stijgt met 2%.
  • De verblijfsbelasting (toeristenbelasting) is vanaf 2024 een vast bedrag van 1,30 euro per persoon per nacht voor arbeidsmigranten en toeristen.
  • De afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met 9 euro per huishouden. Daar staat tegenover dat het GFT-afval in maart en april weer elke week wordt opgehaald. Alleen in november, december, januari en februari gebeurt dit om de 2 weken. Grof tuinafval kan vanaf 2024 gratis ingeleverd worden op het milieupar (dit i niet verplicht).
  • In totaal betaalt u volgend jaar gemiddeld 17,81 euro per gezin meer. (stijging 2,35%).
Een gemiddeld huishouden betaalt in 2024: 774,86 euro
Onderwerp Bedrag
OZB 246,24 euro
Riolering 288,62 euro
Afvalstoffenheffing 240,00 euro

De vermelde bedragen zijn gemiddelde bedragen en kunnen per huishouden afwijken. Dit hangt onder andere af van de grootte van het gezin en de stijging van de WOZ-waarde van de woning.

Inkomsten en uitgaven

De begroting van Peel en Maas is positief. Dit wil zeggen dat de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. Dat is goed nieuws voor de inwoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen, want hierdoor hoeft er niet te worden bezuinigd en hoeven de gemeentelijke belastingen niet (extra) omhoog. De begroting 2024 komt uit op een positief bedrag van € 1,2 miljoen.

Inkomsten 2024: 125.400.000 euro

Inkomsten 2024
Thema Percentage
Rijksmiddelen 75%
Lokale heffingen 16%
Leges, verhuur en pacht 3%
Onttrekkingen aan reserves 2%
Rente en dividend 1%
Overige 3%

Inkomsten 2024
Thema Euro
Rijksmiddelen 94.400.000
Lokale heffingen 20.300.000
Leges, verhuur en pacht   3.600.000
Onttrekkingen aan reserves   2.600.000
Rente en dividend      400.000
Overige   4.100.000

Uitgaven 2024: 124.200.000 euro

Uitgaven 2024
Thema Percentage
Sociaal domein 41%
Ruimte 21%
Vitale gemeenschappen 11%
Economie 2%
Integrale veiligheid 4%
Bestuur, communicatie en dienstverlening 4%
Overige 17%

Uitgaven 2024
Thema Euro
Ruimte 26.600.000
Sociaal domein 50.500.000
Vitale gemeenschappen 13.600.000
Economie   1.800.000
Integrale veiligheid   5.300.000
Bestuur, communicatie en dienstverlening   4.800.000
Overige 21.600.000

(Extra) investeringen in 2024

Sporten, spelen en kunst beleven

Sporten en spelen is belangrijk voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. We dragen bij aan de verbetering van het parkeerterrein van voetbalvereniging RKMSV in Meijel en de renovatie van de blokhut van Jong Nederland in Maasbree. Ook werken we samen met partners aan een toekomstperspectief voor de sporthallen in Maasbree, Baarlo en de Heuf in Panningen. Daarnaast willen we bijdragen aan het kunstensymposium dat in 2024 wordt georganiseerd in Baarlo.

Goede zorg en ondersteuning

We willen goede zorg leveren aan ouderen en kwetsbare inwoners, ondersteuning bieden aan kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben en mensen die moeite hebben met het vinden van werk, aan een baan helpen. Gelukkig kunnen we hierbij rekenen op een sterk vangnet in de gemeenschappen, waar mensen zorgen voor elkaar.

In 2024 nemen we het Experience Centre volledig in gebruik. Ook hebben we aandacht voor langer en veilig thuis wonen door ouderen. Samen met partners wijzen we jongeren op de risico’s van roken, vapen, alcohol- en middelengebruik. Aanvullend op wat het Rijk doet, zetten we ons in voor huishoudens die in de financiële problemen dreigen te raken door de hoge prijzen.

Vitale gemeenschappen

Ook in 2024 zullen er weer mooie initiatieven in de gemeenschappen ontstaan. Dorpen stellen dorpsvisies op, waarin ze zelf richting geven aan hun leefomgeving. In 2024 worden de visies, en de plannen die daaruit voortkomen, van Koningslust, Baarlo, Kessel-Eik en Maasbree verder ontwikkeld. Kessel maakt in 2024 een nieuwe visie.

We investeren in de (ver)nieuwbouw van scholen. In 2024 staan de FavoRiet in Panningen, de Kemp in Egchel, de School in Maasbree, de Diamant in Baarlo, het Buurtcollege Agora en de verbouwing van de Groenling hierbij centraal.

Een duurzame en veilige openbare ruimte

We investeren volop in de openbare ruimte. Hierbij hebben we extra aandacht voor verkeersveiligheid, bijvoorbeeld in Helden en Kessel. We richten de openbare ruimte duurzaam in, rekening houdend met de klimaatverandering. Dat doen we onder andere in de Koninginnebuurt in Baarlo en op het bedrijventerrein in Meijel. We stellen ook weer subsidie beschikbaar om thuis de regenpijp af te koppelen van het riool.

Toerisme en recreatie

Peel en Maas heeft veel te bieden voor toeristen en recreanten. Het Toeristisch-recreatief platform levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de samenwerking tussen toeristische ondernemers en promotie. Om deze doelen te bereiken, krijgen zij een extra bijdrage van de gemeente.

Wonen voor iedereen

In 2024 staat het thema wonen weer hoog op de agenda. Het streven blijft dat iedereen in Peel en Maas betaalbaar kan wonen. De woningbouwprojecten Kuukven Baarlo, Giel Peetershof Egchel en Panningen Zuid krijgen verder vorm. Ook op andere plekken worden huizen gebouwd of leegstaande panden omgebouwd naar woningen. Om de woningbouw in Peel en Maas verder te stimuleren, wordt een huisvestingsfonds ingevoerd. Met dit fonds willen we de bouw van tijdelijke en vaste woningen snel mogelijk maken.

Een veilige gemeente

Sinds twee jaar zijn er twee boa’s actief in Peel en Maas. Deze handhavers pakken meldingen op die bij de gemeente binnenkomen, ze houden toezicht en ze treden op tegen allerlei vormen van overlast. Hiermee leveren ze een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in Peel en Maas. De inzet van de boa’s wordt verlengd.

Sparen

De komende jaren voegen we extra geld toe aan de spaarpot van de gemeente. Hierdoor zijn we beter voorbereid op eventuele tegenvallers in de toekomst. Door de positieve begroting in de komende jaren, hebben we de mogelijkheid om dit te doen.

Begroting Peel en Maas is positief

Dit wil zeggen dat de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven. Dat is goed nieuws voor de inwoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen, want hierdoor kunnen we blijven investeren en hoeven de gemeentelijke belastingen niet (extra) omhoog. De begroting 2024 komt uit op een positief bedrag van 1,2 miljoen euro.