Meldpunt voor zorgaanbieders

Bent u zorgaanbieder in de Wmo en heeft u te maken gehad met geweld of een calamiteit tijdens uw werk? Meld dit incident dan bij de regionaal toezichthoudend ambtenaar Wmo.

Meld een calamiteit of geweldsincident het liefst direct of op de eerstvolgende werkdag.

Meldpunt calamiteiten Wmo

  • Uw melding wordt behandeld door de toezichthoudend ambtenaar Wmo voor de regio Noord Limburg.
  • Ook met vragen kunnen instanties en anderen contact opnemen met de toezichthoudend ambtenaar Wmo.

Calamiteit of geweldsincident

Onder een calamiteit verstaat de wet: 'een 'niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid'.

Onder een geweldsincident verstaat de wet: Een(gewelds) incident is een minder ernstige gebeurtenis die via bestaande geprotocolleerde handelswijzen kan worden afgehandeld zonder schadelijke gevolgen voor de cliënt of diens omgeving'.

Toezichthoudend ambtenaar Wmo

Om de kwaliteit in zorgvoorzieningen te waarborgen is de regionaal toezichthoudend ambtenaar Wmo aangewezen voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.

De toezichthoudend ambtenaar Wmo onderzoekt calamiteiten en geweldsincidenten bij verstrekking van zorgvoorzieningen, en houdt toezicht op kwaliteitseisen zoals die aan zorgaanbieders zijn gesteld.

Daarnaast heeft de toezichthoudend ambtenaar Wmo een samenwerkende rol met zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en cliënten in ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Kijk voor meer informatie op de website Sociaal Domein Limburg Noord.