Geestelijke gezondheidszorg

In de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) is geregeld dat u een melding kunt doen, als u zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. 

Melden verplichte zorg

Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.

Melden verplichte zorg

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt  verplichte zorg aangevraagd. 

Wat gebeurt er bij acuut gevaar?

In geval van een crisis, belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur  na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene?

Dan krijgt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van het onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.