Geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig.

Meldpunt bemoeizorg

Iedereen maakt zich wel eens zorgen over iemand anders. Vaak komt het vanzelf weer goed, maar er zijn momenten waarop dat niet het geval is. Bespreek uw zorgen met die persoon. Lukt dit niet of wil die persoon geen hulp, schakel dan Team Bemoeizorg (TeamBZ) in.

TeamBZ richt zich op mensen in nood. Denk bijvoorbeeld aan een vervuilde woning, een buurman die in de war lijkt en niet goed voor zichzelf zorgt, ziekte, eenzaamheid of overmatig drugs- en of alcoholgebruik.

Wie kan melden

Iedereen mag zijn of haar zorgen over iemand anders melden. Bijvoorbeeld iemand uit de directe omgeving, familie of medewerkers van een instelling. Ook bij twijfel.

Het is voor alle inwoners uit Peel en Maas gratis om contact op te nemen en deze geestelijke gezondheidszorg te krijgen.

Afhandeling

TeamBZ zoekt contact met de persoon die hulp nodig heeft. Zij maakt een inschatting als team, samen met een psychiater en betrokken netwerkpartners zoals politie, woningbouw verenigingen, huisartsen, gemeenten, sociaal werk, onderwijs, andere hulpverleningsinstanties en Veilig Thuis. Is sprake van gevaar dan kan het team er voor kiezen om een traject te starten dat kan leiden tot gedwongen hulp of zorg.

Contact

U kunt contact opnemen met TeamBZ op werkdagen via noord@teambz.nl.

Geestelijke gezondheidszorg

In de Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) is geregeld dat u een melding kunt doen, als u zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. 

De gedwongen zorg hoeft niet altijd een opname te zijn, de zorg kan ook in de vertrouwde omgeving worden verleend. In de nieuwe wet is verder ook beter geregeld dat de betrokkene en de familie inspraak hebben in de zorg die nodig is.

Wat gebeurt er bij acuut gevaar?

In geval van een crisis, belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur  na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen

Melden verplichte zorg

Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. De gemeente werkt samen met zorgaanbieders, politie, woningstichtingen, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing. Toch gaat het soms mis en dan is de WvGGZ een uiterst redmiddel.

Melden verplichte zorg

Wat gebeurt er met uw melding?

De gemeente onderzoekt de melding en kijkt of eventuele verplichte zorg nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Als hulp nodig is, probeert de gemeente vrijwillige hulp in te zetten.

Hierbij wordt de betrokkenen waarover de melding gaat gehoord door de gemeente. Een gemeentelijke medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt.

Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd. De melding wordt dan doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. De rechter beslist binnen 6 weken of verplichte hulp wordt ingezet.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene, dan hoort u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst informeren.