Noodopvang asielzoekers locatie MHP Maasbree

Laatste update: maandag 6 mei 2024

Op de locatie MHP Maasbree aan de Middenpeelweg 4 (naast McDonald's) worden voor de periode van 4 maart 2024 tot 4 maart 2026 asielzoekers opgevangen. Het gaat om een noodopvanglocatie. In totaal is hier ruimte voor 316 asielzoekers.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) huurt de locatie van KaFra Housing en beheert de noodopvang. Het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas heeft het besluit genomen om de noodopvang op deze locatie toe te staan. De arbeidsmigranten die voorheen op deze locatie verbleven, zijn door KaFra Housing verhuisd naar andere huisvestingslocaties in de regio.

Met deze noodopvanglocatie voldoet de gemeente Peel en Maas aan haar taakstelling vanuit de Spreidingswet voor 2024 en 2025.

Bewoners van de noodopvanglocatie

Maandag 4 maart 2024 zijn de eerste bewoners op de locatie in Maasbree aangekomen. Er verblijven gezinnen met kinderen, stellen en alleenstaande en alleen gaande volwassenen. De meeste bewoners op deze locatie komen uit Syrië, Turkije, Irak, Jemen en Colombia. Daar zijn zij niet veilig vanwege oorlog of door hun politieke achtergrond, geaardheid of geloofs- of levensovertuiging. De mensen die in de tijdelijke noodopvang in Maasbree zitten, wachten op besluitvorming in hun proces voor een verblijfsvergunning.

Dagelijkse activiteiten

De mensen in de noodopvang mogen zich vrij bewegen, net als Nederlanders. Ze mogen buiten wandelen, fietsen, reizen, enzovoorts. Op de locatie leven ze zelfstandig. Ze maken hun verblijfruimte schoon, doen boodschappen, de was en verzorgen hun kinderen. Ook zijn er gesprekken met bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. De kinderen die leerplichtig zijn, gaan naar school. De kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs gaan naar ISK Taalrijk in Horst. In overleg tussen de gemeente, het COA en onderwijsinstellingen wordt bepaald waar de kinderen in de basisschool leeftijd naar school gaan.

Het COA zorgt voor het aanbieden van taallessen aan de bewoners van de noodopvanglocatie en verzorgt begeleiding en opleiding over allerlei onderwerpen. Bewoners volgen speciale programma’s om zich voor te bereiden op hun toekomst.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid zijn de volgende zaken georganiseerd:

  • Het COA verzorgt begeleiding en opleiding over allerlei onderwerpen aan de bewoners van de noodopvanglocatie. Daar maakt veiligheid een belangrijk onderdeel van uit, maar ook de omgangsvormen die we in Nederland hanteren. Zo worden de bewoners direct meegenomen in de leefvormen in Nederland.
  • Op de noodopvanglocatie is 24 uur per dag, 7 dagen per week beveiliging aanwezig. Dit zijn professionele beveiligers die het COA inhuurt.
  • Het COA zet straatcoaches in, die preventief toezicht houden in de directe omgeving.
  • De noodopvanglocatie is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via telefoonnummer 06 2788 9955. Via dit nummer kunnen inwoners en ondernemers vragen stellen, zorgen uiten, klachten kenbaar maken of signalen doorgeven. De opvanglocatie is ook bereikbaar via e-mail maasbreeno@coa.nl. U kunt ook naar de receptie komen als u vragen heeft.
  • Het COA is verantwoordelijk voor een goede verstandhouding met de omgeving. Zij organiseert daarvoor een contactmoment met een vertegenwoordiging van inwoners en ondernemers uit de directe omgeving van de locatie. De precieze vorm van dit overleg is mede afhankelijk van de behoefte die er in de omgeving is.
  • Boa’s van de gemeente houden toezicht in de omgeving en hebben contact met het COA en de politie. In hun surveillance nemen ze de omgeving mee, met aandacht voor bijvoorbeeld looproutes. Met de gemeente Horst aan de Maas worden afspraken gemaakt over samenwerking op dit gebied.
  • De politie treedt op bij strafbare feiten en incidenten. De noodopvanglocatie is een zogenoemde aandachtlocatie. Dit betekent dat er vanuit de politie met voorrang wordt gehandeld als er een melding binnen komt. Bij spoed belt u 112, voor overige zaken kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0900 8844.
  • Er is een veiligheidsoverleg tussen COA, gemeente Peel en Maas, gemeente Horst aan de Maas, politie en veiligheidsregio Limburg-Noord.
  • De basisafspraken over veiligheid op de locatie en in de omgeving zijn vastgelegd in een veiligheidsplan (PDF, 1.2 MB) en de bijbehorende bijlagen (PDF, 5.0 MB). Afhankelijk van de ontwikkelingen kan het plan worden aangepast of kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt.

Aanvraag omgevingsvergunning ingediend

Het COA heeft op vrijdag 3 mei 2024 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Peel en Maas. Deze vergunning heeft betrekking op 2 activiteiten: het gebruik van de locatie in strijd met het omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan) en het plaatsen van een tijdelijke unit voor ondersteunende diensten. Deze unit komt op de parkeerplaats van de opvanglocatie te staan en wordt gebruikt als leslokaal, dokterspost, kantoorruimte en dergelijke. Er worden geen aanpassingen gedaan aan bestaande gebouwen op het terrein.

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit op de vergunningaanvraag. Als het nodig is, kan de gemeente deze periode met 6 weken verlengen. Dit is bijvoorbeeld het geval als documenten die bij de vergunning horen nog niet compleet zijn. Als er een beslissing is genomen op de vergunningaanvraag, wordt dit besluit gepubliceerd op overheid.nl, de gemeentelijke website en de digitale nieuwsbrief van de gemeente. Dit wordt dan ook hier vermeld.

Publicatie gedoogbeslissing

Vooruitlopend op de vergunningsprocedure die nog volgt, heeft het college van burgemeester en wethouders een gedoogbeslissing (PDF, 7.0 MB) genomen. Een bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente Peel en Maas maakt hier onderdeel van uit.De beslissing van het college is gepubliceerd in het gemeenteblad. Zodra de vergunningaanvraag door het COA bij de gemeente is ingediend, start de vergunningprocedure. Dit wordt dan vermeld op deze website.

Website locatie

Het COA heeft een pagina op haar website ingericht over de noodopvanglocatie in Maasbree.

Vragen

Inwoners of ondernemers met vragen aan de gemeente over de noodopvang kunnen terecht op het e-mailadres opvang@peelenmaas.nl.

Vragen en antwoorden noodopvang asielzoekers Peel en Maas

Locatie

Waarom is er een noodopvanglocatie in Peel en Maas?

De asielzoekerscentra in Nederland en het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten overvol. Er zijn dringend extra opvangplekken nodig. Met de komst van de Spreidingswet hebben gemeenten een wettelijke taak gekregen in het opvangen van asielzoekers. Zo ook de gemeente Peel en Maas. Door gebruik te maken van locatie MHP Maasbree, voldoet gemeente Peel en Maas voor 2024 en 2025 aan de taakstelling vanuit de Spreidingswet.

Waarom is gekozen voor de locatie MHP Maasbree?

De locatie was al ingericht met woonunits en voorzieningen en was op korte termijn beschikbaar. Ook voldoet de locatie aan de belangrijkste voorwaarden om veilige opvang te kunnen bieden.

Hoe lang wordt de locatie MHB Maasbree gebruikt als noodopvang?

De locatie is vanaf 4 maart 2024 voor 2 jaar beschikbaar voor asielopvang.

Kunnen jullie garanderen dat het na 2 jaar stopt?

Volgens de Spreidingswet moet de gemeente Peel en Maas in 2024 en 2025 opvangplekken beschikbaar stellen voor 271 asielzoekers. Door gebruik te maken van locatie MHP Maasbree, voldoet gemeente Peel en Maas voor 2024 en 2025 aan de taakstelling vanuit de Spreidingswet. Het is nog niet bekend wat de taakstelling voor 2026 en verder wordt en wat dit betekent voor de opvang in Peel en Maas.

Hoeveel mensen kunnen er in de opvanglocatie wonen?

In totaal is er ruimte voor maximaal 316 asielzoekers.

Waarom zoveel mensen?

De capaciteit van deze locatie biedt ruimte aan het aantal van 316 opvangplaatsen.

Waar zijn de arbeidsmigranten naartoe gegaan?

De arbeidsmigranten die tot nu toe verbleven op MHP Maasbree, zijn verhuisd naar andere huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten in de regio.

Waar vind ik meer informatie over deze noodopvanglocatie?

Op de website van het COA vindt u een pagina over de noodopvang in Maasbree.

Besluit

Waarom is dit zo snel besloten en is er vooraf geen overleg geweest met de omgeving?

De druk op de asielzoekerscentra in Nederland en het aanmeldcentrum in Ter Apel is hoog. Het COA is dringend op zoek naar nieuwe opvanglocaties.

In de voorjaarsvakantie werd de gemeente Peel en Maas benaderd door huisvestingsorganisatie KaFra Housing. Zij gaven aan dat de locatie MHP Maasbree op korte termijn beschikbaar gesteld zou kunnen worden voor het opvangen van asielzoekers. Na een eerste overleg op maandag 19 februari 2024 tussen gemeente, KaFra Housing en COA bleek dat MHP Maasbree zeer geschikt is voor het opvangen van asielzoekers.

We realiseren ons dat dit allemaal erg snel gaat en bewoners en ondernemers hierdoor verrast werden. Gezien de nijpende situatie in de asielketen, kunnen we niet anders. We hebben een geschikte locatie met de nodige voorzieningen om mensen op te vangen, die instapklaar is, en dan moeten we als gemeente ook onze verantwoordelijkheid nemen. Hierdoor kunnen we mensen die naar ons land vluchten op een goede manier opvangen en een bijdrage leveren aan het oplossen van de opvangcrisis.

Maandag 26 februari 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit genomen. Meteen hierna is de directe omgeving via een brief geïnformeerd, die we indien mogelijk persoonlijk hebben overhandigd. Ook is informatie op deze website geplaatst, die voor iedereen te raadplegen is.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit?

Vooruitlopend op de vergunningsprocedure die nog volgt, heeft het college van burgemeester en wethouders een tijdelijke gedoogbeslissing (PDF, 7.0 MB) genomen voor opvang van asielzoekers op de locatie van MHP Maasbree.Een bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente Peel en Maas maakt hier onderdeel van uit. Tegen een gedoogbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. De beslissing van het college is gepubliceerd in het gemeenteblad. Op vrijdag 3 mei 2024 heeft het COA een aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente Peel en Maas ingediend. U kunt pas bezwaar maken nadat de gemeente een besluit heeft genomen op deze vergunningaanvraag. Dit gebeurt naar verwachting binnen 8 weken. Als er een beslissing is genomen op de vergunningaanvraag, wordt dit besluit gepubliceerd op overheid.nl, de gemeentelijke website en de digitale nieuwsbrief van de gemeente.

Bewoners van de noodopvang locatie

Welke mensen wonen in de noodopvang? En waar komen ze vandaan?

In de noodopvang verblijven gezinnen met kinderen, stellen en alleenstaande en alleen gaande volwassenen. De meeste bewoners op deze locatie komen uit Syrië, Turkije, Irak, Jemen en Colombia. Daar zijn ze niet veilig door oorlog of hun politieke achtergrond, geaardheid en/of geloofs- of levensovertuiging. De mensen die in de noodopvang in Maasbree zitten, wachten op besluitvorming in hun proces voor een verblijfsvergunning. Zij zijn gescreend door de AVIM en de IND. Deze diensten checken de identiteit en registreren hen. De AVIM is de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel. De IND is de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Hoelang blijven de asielzoekers op deze locatie?

De opvanglocatie is vanaf 4 maart 2024 tot 4 maart 2026 open. Maar niet alle bewoners zullen zo lang blijven. Sommigen gaan eerder weg en anderen komen pas later. Dat hangt af van hun procedure.

Waar gaan de asielzoekers daarna naar toe?

De bedoeling is dat ze naar een asielzoekerscentrum (azc) gaan, waar zij langer kunnen blijven. Maar dat lukt niet altijd, omdat veel azc's vol zijn. Daarom moeten zij soms naar een andere noodopvanglocatie. Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen, verhuizen naar een huurwoning of, wanneer die woning er nog niet is, naar een doorstroomlocatie in de regio waar zij zich uiteindelijk zullen vestigen.

Komen er ook Oekraïense vluchtelingen naar deze opvanglocatie?

Nee, de opvanglocatie is bedoeld voor asielzoekers. Oekraïense vluchtelingen vallen onder een speciale regeling. Zij worden opgevangen door gemeenten en niet door het COA. In de gemeente Peel en Maas zijn twee opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen, in Beringe en Maasbree. Daarnaast verblijven Oekraïense vluchtelingen op huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten en bij mensen thuis.

Komen er amv-ers (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) op deze noodopvang?

Nee, hiervoor heeft het COA andere locaties.

Komen er ‘veiligelanders’?

Gemiddeld wordt ongeveer 3% van de bedden in alle opvanglocaties van het COA bezet door asielzoekers uit veilige landen die in afwachting zijn van hun proces.

Om een beeld te schetsen van de hoeveelheid: in 2023 zaten er tot en met juni bijna 2.000 asielzoekers op enige moment in de asielopvang in Nederland. Hiervan zijn er ruim 1.100 weer vertrokken. De asielprocedure voor mensen uit veilige landen wordt met voorrang behandeld en is korter dan die voor asielzoekers uit onveilige landen. In deze korte procedure volgt meestal binnen enkele weken een afwijzing.

Wat is waar over asielopvang?

Op de website van het COA vindt u vragen over 9 veelbesproken onderwerpen over asielopvang. Per vraag geeft een korte animatie u snel een helder beeld hoe het werkelijk zit.

Veiligheid

Hoe is de veiligheid op de opvanglocatie geregeld?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond de opvanglocatie. Daarvoor werkt het COA samen met een professioneel beveiligingsbedrijf. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Er zijn ook 24 uur per dag, 7 dagen in de week, beveiligingsmensen op de locatie. Als dat nodig is, is er contact tussen het COA en de politie. Daarnaast zet het COA straatcoaches in, die preventief toezicht houden in de directe omgeving.

Het COA verzorgt begeleiding en opleiding over allerlei onderwerpen aan de bewoners van de noodopvanglocatie. Daar maakt veiligheid een belangrijk onderdeel van uit, maar ook de omgangsvormen die we in Nederland hanteren. Zo worden de bewoners direct meegenomen in de leefvormen in Nederland.

Worden de vluchtelingen gescreend of onderzocht?

Alle vluchtelingen die Nederland binnenkomen, moeten eerst langs de AVIM en de IND. Die checken hun identiteit en registreren hen. De AVIM is de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel. De IND is de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Als dat nodig, doet de Koninklijke Marechaussee extra onderzoek naar hun documenten en achtergrond. Daarnaast krijgen de vluchtelingen een medische intake en zo nodig een tbc-controle.

Waar kan ik terecht met vragen, opmerkingen, klachten?

U kunt de COA-medewerkers van de locatie bellen en e-mailen. Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per week via telefoonnummer 06 2788 9955. Via dit nummer kunt u vragen stellen, zorgen uiten, klachten kenbaar maken of signalen doorgeven. De opvanglocatie is ook bereikbaar via maasbreeno@coa.nl. U kunt ook naar de receptie komen als u vragen heeft.

Wat doen de gemeente en de politie op het gebied van veiligheid?

Boa’s van de gemeente houden toezicht in de omgeving van de locatie en hebben contact met het COA en de politie. In hun surveillance nemen ze de omgeving mee, met aandacht voor bijvoorbeeld looproutes. Met de gemeente Horst aan de Maas worden afspraken gemaakt over samenwerking op dit gebied. De politie treedt op bij strafbare feiten en incidenten. De noodopvanglocatie is een zogenoemde aandachtlocatie. Dit betekent dat er vanuit de politie met voorrang wordt gehandeld als er een melding binnen komt. Bij spoed belt u 112, voor overige zaken kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0900 8844.

Er is een veiligheidsoverleg tussen COA, gemeente Peel en Maas, gemeente Horst aan de Maas, politie en veiligheidsregio Limburg-Noord. De basisafspraken over veiligheid op de locatie en in de omgeving zijn vastgelegd in een veiligheidsplan (PDF, 1.2 MB) en de bijbehorende bijlagen (PDF, 5.0 MB). Afhankelijk van de ontwikkelingen kan het plan worden aangepast of kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt.

De locatie ligt aan een drukke 80km/u-weg en nabij op- en afritten van de A67, hoe zorgen jullie voor de verkeersveiligheid?

Dit heeft zeker de aandacht van het COA, politie en gemeente. De afgelopen jaren zijn er arbeidsmigranten gehuisvest op deze locatie. Er is daarmee al ervaring met buitenlandse bewoners van het park en de omgang met de verkeerssituatie. De bewoners van de opvanglocatie krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals (verkeers)veiligheid.

De bewoners kunnen ook gebruik maken van het bestaand openbaar vervoer. Ter hoogte van de Turfhoeve in Sevenum is een bushalte van Arriva.

Komt er een klankbordgroep met de buurt?

Het COA is verantwoordelijk voor een goede verstandhouding met de omgeving. Zij organiseert daarvoor een omgevingsoverleg met een vertegenwoordiging van inwoners en ondernemers uit de directe omgeving van de locatie. De precieze vorm van dit overleg is mede afhankelijk van de behoefte die er in de omgeving is.

Onderwijs, zorg en dagelijkse activiteiten

Waar gaan de kinderen naar school?

De kinderen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs gaan naar ISK Taalrijk in Horst. De kinderen die leerplichtig zijn, gaan naar school. In overleg tussen de gemeente, het COA en de onderwijsinstellingen wordt bepaald waar deze kinderen in de basisschool leeftijd naar school gaan.

Gaan de asielzoekers in Peel en Maas naar een huisarts?

Voor huisartsenzorg gaan asielzoekers naar Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA), een landelijke huisartsenpraktijk van Arts en Zorg. Meer informatie vindt u op de website van het COA.

Waar gaan de asielzoekers boodschappen doen?

Op de locatie van MHP Maasbree is een kleine winkel aanwezig. Het aanbod van deze winkel wordt afgestemd op de behoeften van de asielzoekers, zodat zij zoveel mogelijk daar terecht kunnen. De mensen die in de noodopvang wonen, mogen zich vrij bewegen, net als Nederlanders. Ze mogen dus buiten wandelen, fietsen, boodschappen doen en reizen.

Wat doen de bewoners overdag?

De mensen die in de noodopvang wonen, mogen zich vrij bewegen, net als Nederlanders. Ze mogen dus buiten wandelen, fietsen, reizen etc. Wel moeten ze zich elke week melden. Ook moeten ze zich houden aan de huisregels van het COA. En ze krijgen uitleg over hun rechten en plichten, en over hoe we in Nederland met elkaar omgaan.

De bewoners leven zelfstandig in de opvanglocatie. Ze verzorgen hun kinderen, doen boodschappen, de was, moeten hun verblijfsruimte zelf schoonhouden en sommigen hebben (vrijwilligers) werk. De kinderen gaan naar school. Daarnaast hebben de bewoners gesprekken met bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ook volgen de bewoners speciale programma’s om zich voor te bereiden op hun toekomst. Dat kan op de locatie zelf zijn of daarbuiten.

Op de website van het COA leest u meer over de dagelijkse activiteiten. Op deze website vindt u ook meer informatie over integratieen begeleiding die de asielzoekers krijgen.

Mogen de bewoners bezoek ontvangen?

Ja, de bewoners van de opvanglocatie mogen bezoek ontvangen. Dat mag tussen 08.00 uur en 22.00 uur.

Kan iedereen bij de noodopvang binnenlopen?

De noodopvang is geen openbare locatie. Dat betekent dat bezoekers zich moeten melden bij de receptie. Zij moeten dan hun paspoort of ID-kaart laten zien. Bewoners kunnen wel vrij in- en uitlopen.

Kan ik helpen bij de opvang?

In opvanglocaties voor vluchtelingen zijn veel vrijwilligers actief. Daar is het COA erg blij mee. Wilt u vrijwilliger worden op de noodopvanglocatie in Maasbree? Of wilt u op een andere manier helpen? Neem dan contact op met het team Wonen van de noodopvanglocatie via maasbreeno@coa.nl

Spreidingswet

Hoe wordt het aantal asielzoekers bepaald?

Volgens de Spreidingswet wordt het aantal op te vangen asielzoekers vooral bepaald door het aantal inwoners in een gemeente. Hoe meer inwoners een gemeente telt, hoe meer asielzoekers zij moet opvangen. Op dit aantal vindt een (kleine) correctie plaats op basis van de sociaaleconomische welvaart in de gemeente. Voor Peel en Maas is het aantal bepaald op 271. Dit aantal werd op 31 januari 2024 bekend, toen de Spreidingswet door het Rijk is gepubliceerd in de Staatscourant. Het Rijk bepaalt elke twee jaar hoeveel asielzoekers een gemeente moet opvangen.

Hoeveel asielzoekers moet de gemeente Peel en Maas opvangen?

Volgens de Spreidingswet moet de gemeente Peel en Maas in 2024 en 2025 opvangplekken beschikbaar stellen voor 271 asielzoekers. Door gebruik te maken van locatie MHP Maasbree, voldoet gemeente Peel en Maas voor 2024 en 2025 aan de taakstelling vanuit de Spreidingswet. Het is nog niet bekend wat de taakstelling voor 2026 en verder wordt en wat dit betekent voor de opvang op de locatie in Maasbree na 1 maart 2026.

Wat is een taakstelling?

Een taakstelling is het aantal personen dat in een gemeente moet worden opgevangen of gehuisvest binnen een bepaalde periode.

Wat als de gemeente Peel en Maas niet voldoet aan de wettelijke taakstellingen?

Voor de Spreidingswet is het ministerie van Veiligheid en Justitie de partij die controleert of een gemeente aan de taakstelling voor asielzoekers voldoet. Als een gemeente hier niet aan voldoet, kan de minister of staatssecretaris ingrijpen en een gemeente verplichten om asielzoekers op te vangen. De gemeente heeft daar dan geen inspraak meer in.