Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen, slopen, een inrit aanleggen, een boom kappen of iets anders aan uw omgeving veranderen? Dan is het belangrijk dat u uitzoekt of u hiervoor een vergunning nodig heeft, of dat u een melding moet doen.

Controleer of u een vergunning nodig hebt

U hebt niet overal een vergunning voor nodig. Controleer in het Omgevingsloket of u een vergunning nodig hebt voor uw activiteit.

Omgevingsloket vergunningcheck

Gaat u bouwen en moet u voor uw bouwactiviteit een melding doen (meldingsplichtig), dan krijgt u te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Op de pagina Wet kwaliteitsborging voor het bouwen leest u wat u in dat geval moet doen.

Vooroverleg

Heeft u voor uw activiteit een vergunning nodig (vergunningsplichtig) en gaat het om complexe plannen, dan is er een vooroverleg nodig. We bespreken uw plan in dat geval op de intake- en omgevingstafel, waarbij we de wenselijkheid en de haalbaarheid van een plan samen beoordelen. Met het formulier Vergunning of toestemming kunt u zien of uw plan een complexe aanvraag is.

Voorbereiden op uw aanvraag

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u de aanvraag voorbereiden. Twee dingen zijn hierbij belangrijk:

1. Overleg met uw buren

Laat altijd aan uw buren weten dat u bouwplannen hebt. Zijn ze het niet met uw plan eens? Dan kan het slim zijn om uw plan te veranderen. Uw buren kunnen bezwaar maken nadat u de vergunning hebt gekregen. Het overleg met uw buren en andere omwonenden noemen we participatie. In de vergunningaanvraag vermeldt u of u dit gesprek heeft gevoerd en wat het resultaat hiervan is.

2. Afwijken van het Omgevingsplan

In het omgevingsplan (het voormalige bestemmingsplan) staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Op het moment dat u de grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan. Met deze vergunning kunt u uw plannen toch uitvoeren. Kijk voor meer informatie op de pagina afwijken van een omgevingsplan.

Meesturen met uw aanvraag of melding

Het hangt af van uw bouwplan welke documenten en gegevens u nodig hebt. Bijvoorbeeld:

  • Een berekening of bouwtekening
  • Plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100)
  • Een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
  • Een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
  • Dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
  • Details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat de door u gestuurde tekeningen de huidige én de nieuwe situatie laten zien. In de uitkomst van de vergunningscheck en bij uw aanvraag of melding staat aangegeven welke bijlagen nodig zijn.

Afhandelingstermijn

De gemeente reageert binnen 8 weken op uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Ook een belanghebbende, bijvoorbeeld uw buren, kunnen bezwaar maken tegen deze beslissing.

Voor uitgebreide aanvragen gelden andere termijnen. In bijzondere gevallen mag de gemeente de periode van het reageren op uw aanvraag verlengen tot 26 weken.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt. Meer informatie over de tarieven vindt u in de legesverordening.

Bekendmakingen

Officiële bekendmakingen zoals (bouw)vergunningen, verkeersbesluiten, besluitregels en omgevingsplannen vindt u op de website Officielebekendmakingen.nl.