Procedure omgevingsplan

Een omgevingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

Aankondiging omgevingsplan

De gemeente kondigt een omgevingsplan met daarin ruimtelijke ontwikkelingen vooraf aan, bijvoorbeeld in Hallo Peel en Maas, op deze website of in een bewonersbrief.

Voorontwerp omgevingsplan

Voor omgevingsplannen die grote veranderingen in de omgeving teweegbrengen, wordt een voorontwerp omgevingsplan gemaakt. Dit plan publiceren we op de website, het ligt dan ter inzage zodat u een inspraakreactie kunt geven.

Ontwerp omgevingsplan

Voor elk omgevingsplan wordt een ontwerp omgevingsplan gemaakt. De gemeente publiceert dit via de website ruimtelijkeplannen en op deze website. U kunt het ontwerp omgevingsplan ook inzien bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente want het ligt 6 weken ter inzage. Maak hiervoor telefonisch een afspraak.

Zienswijze kenbaar maken

Tijdens de inzagetermijn kunt u een reactie (een ‘zienswijze’) geven aan de gemeenteraad. Dit kan schriftelijk (voorkeur) of mondeling. In de zienswijze moet u duidelijk aangeven over welke onderdelen van het ontwerp omgevingsplan of over welke welstandscriteria het gaat.

  • Schriftelijk:
    • stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad van Peel en Maas, postbus 7088, 5980 AB Panningen. Zet ook de datum, uw naam, adres en handtekening in de brief. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.
  • Mondeling:
    • neem telefonisch contact op met de gemeente.

Vaststelling

Het vastgestelde omgevingsplan en het vaststellingsbesluit liggen 6 weken ter inzage, via de website ruimtelijkeplannen, op onze website en bij de publieksbalie van het Huis van de Gemeente.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u tijdens de inzagetermijn in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

U kunt alleen in beroep als u eerder al een zienswijze heeft ingediend of als u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Anders kunt u alleen beroep instellen tegen wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp omgevingsplan.

Het besluit van de gemeenteraad blijft geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft beslist. Dit betekent dat het omgevingsplan na de inzage-/beroepstermijn in werking treedt. De gemeente kan dan beginnen met de uitvoering van het plan of onderdelen daarvan.

Verzoek om voorlopige voorziening

Wilt u tegenhouden dat er al gebouwd wordt? Als u beroep heeft ingesteld kunt u een ‘verzoek om een voorlopige voorziening’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Wordt dat verzoek toegekend? Dan treedt het omgevingsplan pas in werking als de Raad van State definitief uitspraak heeft gedaan op de beroepschriften.

Onherroepelijk omgevingsplan

Als er geen beroep meer open staat tegen het omgevingsplan, is het plan onherroepelijk. Dit publiceren wij in de Staatscourant en op de pagina Omgevingsplannen. Het ligt dan voor iedereen ter inzage. Er zijn dan geen inspraakmogelijkheden meer.

Bekijk ook: