Het goede gesprek voeren

Een van de onderdelen van de Omgevingswet is participatie. Of zoals we het in Peel en Maas noemen: ‘het goede gesprek voeren’. De Omgevingswet stimuleert participatie om tijdig belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. In Peel en Maas werken we al jaren op deze manier.

Handreiking participatie

Participatie is niet verplicht, maar een aanvrager van een initiatief moet wel altijd aangeven of hij aan participatie heeft gedaan. De gemeente stimuleert en adviseert initiatiefnemers altijd om belanghebbende buren en/of partijen te betrekken bij hun plan en het goede gesprek daarover te voeren.

Hiervoor is een handreiking participatie Peel en Maas opgesteld die behulpzaam kan zijn voor initiatiefnemers. Deze handreiking beschrijft in een paar stappen hoe u het goede gesprek met de omgeving kunt voeren.

Ervaring opdoen

We brengen deze handreiking nu al onder de aandacht bij initiatiefnemers, zodat zij deze kunnen inzetten voor hun ‘omgevingsdialoog’. En we gaan de handreiking gebruiken bij onze eigen plannen. Zo willen we ervaring opdoen. Reacties op de handreiking verwerken we en zo willen we komen tot een goed en werkbaar document bij het ingaan van de Omgevingswet.

Verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers

We leggen de verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers om belanghebbenden te informeren en te betrekken. We gaan uit van vertrouwen. In de besluitvorming wegen we af of het gesprek met de omgeving goed gevoerd is. Als blijkt dat dit niet het geval is, hebben we 2 mogelijkheden.

  1. We kunnen de initiatiefnemer vragen om alsnog belangen op te halen bij de belanghebbenden.
  2. We kunnen zelf contact zoeken met belanghebbenden om belangen op te halen.

Het indienen van een zienswijze, bezwaar of beroep blijft altijd mogelijk, ongeacht of er wel of geen participatie heeft plaatsgevonden in de fase daarvoor.

Evaluatie door de gemeenteraad

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft op 9 november 2021 het Participatiebeleid Omgevingswet Peel en Maas vastgesteld. In dit beleid zijn de bovenstaande uitgangspunten vastgesteld. Een belangrijk uitgangspunt is, dat initiatiefnemers zelf de verantwoordelijkheid nemen om de omgeving te betrekken bij hun plannen. Met de gemeenteraad is afgesproken dat na een jaar wordt geëvalueerd of dit voldoende gebeurt en of aanpassing van het beleid dan wel de handreiking nodig is.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe Omgevingswet? Stuur dan een e-mail naar info@peelenmaas.nl.