Woningsplitsing en kavelsplitsing

Inwoners die woonoplossingen zoeken voor kinderen, ouders of andere bekenden kunnen onder voorwaarden een extra bouw- of woonmogelijkheid bij een bestaande woning krijgen.

Proef met woning en kavelsplitsing

Peel en Maas maakt het onder voorwaarden mogelijk 1 extra woning te bouwen in een bestaande woning (woningsplitsing) of op een kavel waar al een woning staat (woonkavelsplitsing). Dit betekent in de praktijk een extra bouw- of woonmogelijkheid bij of in uw al bestaande woning.

Met deze proef willen we ervaren of we inspelen op de behoefte van inwoners en gemeente en wat deze maatregel betekent voor de omgeving waar de splitsing gebeurt.

Voorwaarden

De voorwaarden vindt u in het uitvoeringsbeleid woning- en woonkavelsplitsing. In de voorwaarden is ook aandacht voor bijvoorbeeld levensloopbestendigheid, energie en klimaatmaatregelen. Ook vraagt de gemeente voor de extra bouw- of woonmogelijkheid een financiële bijdrage.

Deze bijdrage is onder meer bedoeld om woonopgaven mogelijk te maken die vanwege de hoge kosten maar moeilijk van de grond te krijgen zijn, zoals het bouwen van sociale huurwoningen.

Aanvraag woningsplitsing en woonkavelsplitsing

Uw aanvraag start met het invullen van de vragenlijst woningsplitsing/woonkavelsplitsing. De vragenlijst gaat in op alle voorwaarden en helpt u om voor uzelf een goede inschatting te maken wat er in uw situatie allemaal nodig is.

De vragenlijst stuurt u naar info@peelenmaas.nl of per post naar Gemeente Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen. U wordt uitgenodigd voor een gesprek.

De proef biedt ruimte aan 50 plannen. Daarna wordt de regeling geëvalueerd.

Bekijk vooraf de vragen die u moet beantwoorden voordat u de vragenlijst woningsplitsing of woonkavelsplitsing verstuurd.

Kenmerken van uw splitsingsvoorstel

 • Wilt u uw woning of uw woonkavel splitsen?
 • Als het gaat om een ander adres dan u heeft ingevuld bij uw gegevens: wat is het adres?
 • Welk kadastraal perceel of welke kadastrale percelen betreft het?
 • Is de woning of woonkavel gelegen in de bebouwde omgeving (zie de definitie voor uitleg)?

Vragen uitgangspunt 1

Een concreet splitsingsinitiatief levert een bijdrage aan de woningbehoefte voor de kern of het dorp in kwestie en/of een oplossing betekenen voor een concrete woningzoekende.

 • Heeft u al een gegadigde die de nieuwe woning, dus de woning die door de splitsing ontstaat, gaat bewonen? Vul de naam- en adresgegevens van de betreffende persoon/personen in als dat het geval is.
 • Is deze nieuwe woning een huur- of koopwoning?
 • Als u geen gegadigde heeft: voor welk doel of welke doelgroep wilt u splitsen?

Vragen uitgangspunt 2

De bij een splitsingsinitiatief betrokken woningen (dus nieuw én bestaand) zijn bij voorkeur direct toekomstbestendig, maar zijn in elk geval eenvoudig toekomstbestendig te maken.

 • Zijn voorzieningen zoals bad- en slaapkamer al op de begane grond al aanwezig?
 • Als dat niet zo is, zijn deze voorzieningen eenvoudig (bijvoorbeeld omdat de leidingen daarvoor zijn gelegd) naar de begane grond te brengen?

Vragen uitgangspunt 3a

De bij een splitsingsinitiatief betrokken woningen (dus nieuw en bestaand) beschikken over het energie-label dat op het moment van splitsing minimaal aanvaardbaar is (op dit moment energielabel B).

 • Beschikt de woning waarin u zelf woont over een geldig energielabel, en zo ja welk label is dat?
 • Bent u bereid, als uw woning niet tenminste het op dit moment vereiste energielabel B heeft, te investeren om dit (minimaal) te halen?
 • Aan welke energiemaatregelen denkt u dan?
 • Heeft u al sproken met een deskundige (bijvoorbeeld een energiecoach) en zo ja, met wie?

Vragen uitgangspunt 3b

Regenwater mag niet meer op het gemeentelijk vuilwaterriool worden geloosd.

 • Is regenwater bij uw woning al ‘afgekoppeld’, zodat het niet meer in het vuilwaterriool terecht komt?
 • Als uw woning nog niet is ‘afgekoppeld’, bent u bereid dit alsnog te (laten) realiseren?

Vragen uitgangspunt 3c

Te gebruiken (bouw)materialen zijn bij voorkeur afkomstig uit of van een bron die niet opdroogt.

 • Bent u bereid (bouw)materialen te gebruiken afkomstig uit een duurzame of milieu verantwoorde bron?
 • Aan welke materialen (eventueel met fabrikant of keurmerk) denkt u?
 • Heeft u nagedacht over het hergebruiken van bouwmaterialen?

Vragen uitgangspunt 3d

Specifiek en dus alleen bij woonkavelsplitsing blijft gemiddeld tenminste 50% van de woonkavels onbebouwd en onverhard of zijn maatregelen mogelijk die een vergelijkbaar resultaat opleveren.

 • Hoe groot in m2 is uw woonkavel?
 • Is het haalbaar om gemiddeld minimaal 50% van deze oppervlakte onbebouwd en onverhard te laten?
 • Als dat niet haalbaar is, zijn maatregelen als bijvoorbeeld een ‘groen dak’ of halfverharding mogelijk?

Vragen uitgangspunt 4

De initiatiefnemer toont uiterlijk op het moment van indienen van een formele aanvraag aan hoe de omgeving is meegenomen in de plannen en wat er met de input van de omgeving is gedaan.

 • Heeft u met de mensen in uw buurt (dus niet alleen de buren) gesproken over uw plannen?
 • Wat vonden zij van uw plannen?
 • Als u nog niet met de mensen in uw buurt heeft gesproken, hoe wilt u dat gaan aanpakken?

Vragen uitgangspunt 5

Er is altijd sprake van een goede ruimtelijke ordening / een goede omgevingskwaliteit.

 • Heeft u gesproken met de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit? Als dat het geval is, wat heeft u met het advies gedaan?
 • Hoe gaat u de parkeergelegenheid voor de nieuwe bewoner(s) vormgeven?
 • Moeten er bomen gekapt worden om uw splitsingsinitiatief mogelijk te maken?
 • Is een (nieuwe) inrit nodig?
 • Is verplaatsing van straatmeubilair (verkeersborden, lantaarnpalen) aan de orde?
 • Liggen er in de buurt van uw woning winkels, horecagelegenheden, bedrijven of scholen?
 • Bent u bekend met incidenten op het gebied van openbare orde (zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast)?

Vragen schatting financiële bijdrage

Met woningsplitsing en woonkavelsplitsing ontstaat er altijd tenminste 1 nieuwe zelfstandige woning die er eerder nog niet was. Peel en Maas vraagt voor elke nieuwe zelfstandige woning een financiële tegenprestatie in de vorm van een bijdrage aan het Herstructureringsfonds. Het geld in dit fonds is samengevat bedoeld om de woonopgave die we in Peel en Maas zien, te verlichten.

De door u zelf te maken berekening is bedoeld om u in staat te stellen uw plannen goed te overdenken en voor uzelf te beoordelen of ze haalbaar zijn.

Let op: de kosten van en voor de vergunningprocedure (zoals onderzoekskosten voor bijvoorbeeld het onderwerp geluid en leges) komen daar nog bij.

 • Geschatte oppervlakte afgesplitste of nieuwe woning: aantal m2 x 100 euro
 • Geschatte oppervlakte bijbehorende grond (zoals de tuin): aantal m2 x 100 euro

Situatieschets

Schets een ‘plattegrond’ van uw splitsingsplannen. We willen graag weten hoe uw perceel eruit ziet, bij woningsplitsing hoe de splitsing door woning en tuin loopt, bij woon-kavelsplitsing waar de nieuwe woning komt en hoe het perceel wordt gesplitst, welke grond onbebouwd en onverhard blijft, waar parkeergelegenheid is, waar u eventueel een (nieuwe) inrit wenst. U kunt dat ook doen aan de hand van een print(screen) van de kadastrale kaart of van een luchtfoto van bijvoorbeeld Google Maps.