Behoefte aan Masterplan voor Kessel-Eik

Het Dorpsoverleg en de gemeente Peel en Maas werken aan de ontwikkeling van de kern Kessel-Eik. Via onder andere de Dorpsontwikkelingsvisie, onderzoeken, de Woonagenda en andere plannen wordt daar zichtbaar en minder zichtbaar aan gewerkt.

De verwachting vanuit het dorp over de voortgang van de ruimtelijke ontwikkelingen is dat er sneller concrete resultaten zichtbaar zijn.
De gemeente Peel en Maas heeft het dorp geholpen met het opstellen van een overkoepelende visie op die ontwikkelingen: een masterplan voor de kern Kessel-Eik. De focus ligt op woningbouw op korte en lange termijn. Ook de grotere infrastructurele ontwikkelingen zijn belangrijk.

Het doel is om beter te kunnen sturen en het daadwerkelijk meer te sturen, op de grote ruimtelijke ontwikkelingen. Daar is afgelopen maanden door de gemeente samen met vertegenwoordigers uit Kessel-Eik aan gewerkt.

Voorrang en vervolgstappen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de voorstellen uit het Masterplan over te nemen. De belangrijkste zijn:

  • Naast de lopende ontwikkeling van zes appartementen voorrang gegeven aan twee mogelijke woningbouwlocaties: Locatie ‘A’ en de kerk met pastorie.
  • Beide locatie zijn samen goed voor 25 tot 40 nieuwe woningen voor de periode 2025-2028. Dat vult de nu bekende behoefte aan woningen voor Kessel-Eik in.
  • Na de zomer 2023 start het vervolgonderzoek naar de exacte haalbaarheid en de voorwaarden, om woningen te kunnen (laten) bouwen op de twee voorkeurslocaties.
  • Als die vervolgonderzoeken een positief resultaat hebben volgt de verdere planuitwerking. Als die toets negatief is dan stopt de ontwikkeling. Er zijn dan nog twee andere mogelijke locatie aangewezen waar in tweede instantie naar gekeken wordt.

Het onderzoek naar het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding gaan onverminderd door. De raad moet nog een besluit nemen over het daadwerkelijk onder de grond brengen. Studie naar een nieuwe aansluiting op de provinciale weg is gestart en moet als eerste meer duidelijkheid geven over de nut en noodzaak van een nieuwe weg.

Perspectief voor Kessel-Eik

Met het Masterplan Kessel-Eik, de prioriteiten en de vervolgstappen realiseren we niet ‘morgen’ nieuwe woningen in deze kern. Dat was ook niet het doel van het Masterplan.

Wel ligt er nu een bredere basis die een goed perspectief biedt. Er kan gerichter worden gewerkt om woningbouw mogelijk te maken. En er ligt een plan om met elkaar het goede gesprek te blijven voeren over waar de beste kansen voor woningbouw liggen en waar deze niet liggen. Een perspectief voor Kessel-Eik, dat in algemene termen ook kan rekenen op draagvlak bij de begeleidende Werkgroep Masterplan en het Dorpsoverleg.