Reacties op eerste schetsen

In februari en maart 2022 hebben we op verschillende manieren contact gehad met geïnteresseerden, omwonenden en belanghebbenden over de uitbreiding van Kuukven. Het doel van de persoonlijke gesprekken, digitale sessie, bijeenkomst in de wijk en een vragenlijst was tweeledig.

Graag wilden wij het dorp informeren over de plannen die we hebben en hoe we dit willen aanpakken. Maar net zo graag wilden wij ophalen wat belangrijk wordt gevonden, waar kansen worden gezien en waar behoeften liggen. En dat ligt voor een direct omwonende weer heel anders dan voor een woningzoekende.

Veel belangstelling online bijeenkomst van 17 februari 2022

Voor de online bijeenkomst op 17 februari 2022 meldden meer dan 130 mensen zich aan. En ook achteraf hebben we nog veel geïnteresseerden de YouTube-link van deze bijeenkomst toegestuurd. Wilt u ook de link van de opname van deze bijeenkomst ontvangen? Stuur dan een mail naar projectkuukven@peelenmaas.nl.

Op woensdag 24 februari 2022 waren we met medewerkers van gemeente Peel en Maas, Wonen Limburg en de werkgroep Wonen van het Dorpsoverleg in de wijk met de eerste schetsontwerpen. We kozen voor deze opzet, vanwege de coronamaatregelen die een fysieke bijeenkomst onmogelijk maakten. Wij vonden het een fijne en laagdrempelige manier om met u in gesprek te komen. En we kregen dat ook terug van de vele bezoekers die middag en avond.  Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

Ook stelden we een vragenlijst open. Hierin vroegen we woningzoekenden, mensen uit de directe omgeving en andere belangstellende om informatie en meningen. Deze vragenlijst werd door 89 mensen – voornamelijk uit Baarlo - ingevuld.

Waardevolle inbreng

We kunnen de conclusie trekken dat de meeste mensen die we spraken of die de vragenlijst invulden de eerste schetsontwerpen positief beoordeelden. 

Wat werd aan de ontwerpen gewaardeerd?

  • De wijk is duurzaam opgezet. Er is veel ruimte voor natuur en groen.
  • Het ontwerp past bij de omgeving, zoals het landschap en de bestaande bebouwing.


Ook kregen we goede inbreng die we gebruiken voor de verfijning van de eerste schetsontwerpen.

  • Over het algemeen vinden mensen het voldoende als aan de buurt woningen worden toegevoegd. Men ziet (concrete) kansen voor de inrichting en functies van de groene ruimte, maar mist niet direct ‘gebouwde’ functies zoals bijvoorbeeld horeca, medische voorzieningen.  Dit bevestigt de keuzes die we in de schetsontwerpen maakten.
  • Er werd aandacht gevraagd voor voldoende parkeerplekken en de effecten van keuzes in de nieuw te bouwen wijk op de bestaande verkeersstructuur om het plangebied (de bestaande omgeving) heen.
  • Kansen voor ‘ommetjes’, maar ook voor het behoud of bevordering van biodiversiteit en natuurwaardes. 

Verder werd in de gesprekken en vragenlijsten gevraagd om beslist te bekijken om kansen te creëren voor levensloopbestendige woningen, woningen voor starters en alleenstaanden.

Het was ook duidelijk dat veel mensen wachten op meer concrete informatie, omdat zij oprecht geïnteresseerd zijn om in het nieuwe gebied te gaan wonen. De behoefte aan meer informatie rondom een (meer) definitief ontwerp, het type woningen en de prijsklasse is meermaals aan de orde gesteld.

Bijeenkomst in de wijk Kuukven in Baarlo  Bijeenkomst in de wijk Kuukven in Baarlo