Planning

De grove planning ziet er als volgt uit:

September 2023

Het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan komen 6 weken ter inzage. U heeft tijdens de periode van inzage de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Eind 2023

Een aantal kavels in het plan wordt door de gemeente verkocht als bouwkavel aan particulieren. De verkoop (in inschrijvingen) wordt na de zomer 2024 verwacht. Eind 2023 bepalen we welke kavels dat precies zijn.

Voor de overige kavels wordt door zowel Wonen Limburg als de gemeente gezocht naar bouwpartners. Dat wil zeggen dat er een (of meer) partij(en) gecontracteerd worden die de vergunning aanvragen en de woningen bouwen. Eind 2023 zetten we deze vraag uit en hebben marktpartijen de kans om in te schrijven. We starten ook met het ontwerpen van de openbare ruimte. Dat doen we in afstemming met geïnteresseerden, omwonenden en experts (waaronder IVN). Dit ontwerp bepaalt onder meer de materiaalkeuze en sfeer van wegen, parkeren, groeninrichting, verlichting en waterberging. Ook de functie van de vrije ruimte (onder de hoogspanning) wordt in het ontwerp meegenomen.

Begin 2024

  • Vaststellen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan door Raad. U kunt tegen het besluit van de gemeenteraad beroep indienen.
  • Naar verwachting is dan begin 2024 bekend welke partij de woningen gaat bouwen. Dan wordt ook duidelijk welk type woningen voor welke prijs gebouwd worden en hoe je een van deze woning kunt kopen.
  • Werk maken van de archeologische vondsten (een meer concrete planning volgt nog)

2e helft 2024

  • Bouwrijp maken van het gebied (aanleg riool, bouwwegen, enzovoorts)
  • Verkoop van de bouwkavels van gemeente aan particulieren en beoogde start realisatie woningen (projectmatig)