Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Gelijktijdig met de Omgevingswet gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Gaat u na 1 januari 2024 bouwen of verbouwen? Dan krijgt u met deze wet te maken.

Gevolgen voor (ver)bouwplannen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen geldt vanaf 1 januari 2024 voor nieuwbouw. Voor verbouwingen geldt de nieuwe wet vanaf 1 januari 2025. Gaat u na 1 januari 2024 bouwen of na 1 januari 2025 verbouwen, dan is het allereerst van belang dat u controleert of u een vergunning nodig heeft of dat u alleen een melding hoeft te doen. Dit kunt u controleren op het online omgevingsloket.

Op het omgevingsloket kunt u ook zien of uw gebouw valt in de zogenoemde ‘gevolgklasse 1’. Onder deze klasse valt bijvoorbeeld een verbouwing van een woning, nieuwbouw van een woning of de bouw van een eenvoudig bedrijfsgebouw. Als dat zo is, dan moet u vooraf een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen.

Rol van de kwaliteitsborger

Een kwaliteitsborger is een onafhankelijk bedrijf dat het bouwplan en de uitvoering van bouwplannen controleert. Uw aannemer of architect kan u helpen met het vinden van een kwaliteitsborger. Of kijk in het online omgevingsloket, daar vindt u het landelijk register van kwaliteitsborgers.

De kwaliteitsborger controleert vooraf of uw bouwplan aan de regels voldoet. Ook tijdens de bouw voert de kwaliteitsborger controles uit, bijvoorbeeld de wapening en het storten van de fundering, de constructie muren, ventilatie, isolatie en de constructie van de vloeren. De kwaliteitsborger controleert ook bij de oplevering. Als het gebouw aan alle regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring stuurt u naar de gemeente. Na goedkeuring van de verklaring kunt u het gebouw in gebruik nemen.

Niet voor alle bouwactiviteiten is een kwaliteitsborger nodig. Voor veel kleine verbouwingen waarbij de constructie niet verandert en ook de brandveiligheid niet in het geding is, is geen vergunning nodig. Gaat u een woning of een bedrijfshal (ver)bouwen, dan moet u wel een kwaliteitsborger inschakelen.

Rol van de gemeente

De gemeente toetst het bouwplan aan het omgevingsplan en bekijkt of het past in de omgeving. De gemeente blijft ook de partij die de vergunning verleent en blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en de omgevingsveiligheid. Ook kan de gemeente maatregelen nemen als de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet tijdens de bouw, bijvoorbeeld door de bouw stil te leggen.

Voor grotere gebouwen, zoals bijvoorbeeld een appartementengebouw, blijft de gemeente nog een aantal jaren verantwoordelijk voor de controle op de bouw.

Bouwen onder kwaliteitsborging

Een stappenplan voor (kleine) aannemers en consumenten

Bouwen onder kwaliteitsborging

In 2024 treden de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Wilt u in 2024 gaan bouwen of verbouwen? Dan moet u de volgende stappen nemen voordat de bouw kan beginnen.

Stap 1: U zoekt een architect, adviseur of aannemer om samen uw bouwplannen uit te voeren.
Of misschien gaat u zelf bouwen. In alle gevallen is het van belang dat u eerst nagaat of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwplan.
Dat kan via de website Omgevingsloket.nl.

Stap 2: Als u een vergunning nodig heeft moet u aangeven hoe uw bouwplan eruitziet en waar u het uiteindelijke bouwwerk voor wil gebruiken. De gemeente toetst uw plannen aan het omgevingsplan en kijkt of het binnen de omgeving past.

Stap 3: Als uw bouwplan valt onder de zogeheten gevolgklasse 1 dan moet u voor u kunt gaan bouwen een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze kwaliteitsborger kijkt of uw bouwplan aan de regels voldoet.
Hij legt vast wat de risico’s zijn en welke maatregelen moeten worden genomen om te zorgen dat uw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet. U kunt een kwaliteitsborger vinden op Omgevingsloket.nl
Bij gevolgklasse 1 moet u denken aan woningen, verbouw of nieuwbouw, en eenvoudige bedrijfsgebouwen.
Of uw bouwproject onder gevolgklasse 1 valt kunt u ook via Omgevingsloket.nl nagaan.
De kwaliteitsborger maakt een risicobeoordeling en legt controlemaatregelen vast in een zogenoemd borgingsplan. Met dit borgingsplan moet u, uw architect, adviseur of aannemer via het Omgevingsloket.nl een bouwmelding doen bij de gemeente. Bij de melding geeft u ook aan welke kwaliteitsborger u heeft gecontracteerd.
Let op: de bouwmelding moet uiterlijk 4 weken voor u met de bouw start bij uw gemeente binnen zijn. Tijdens het bouwen of verbouwen zal de kwaliteitsborger de bouw controleren.
Hij of zij kijkt of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt. Als eventuele afwijkingen zijn aangepast, het bouwproject klaar is én aan alle regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op.

Stap 4: Als het bouwproject klaar is en aan de regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring stuurt u samen met het dossier dat de aannemer heeft gemaakt als gereedmelding naar de gemeente.

Stap 5: Twee weken na deze melding mag u het nieuwe project in gebruik nemen.