Kostenbijdrage aan gemeente

In veel gevallen betaalt u een bijdrage aan de gemeente als u een woning, bedrijfspand of andere gebouw wilt bouwen of verbouwen.

De gemeente gebruikt deze bijdrage onder andere voor de kosten van het opstellen van plannen en het aanleggen van bijvoorbeeld straten en pleinen, groen en lantaarnpalen. Het betalen van deze bijdrage noemen we kostenverhaal.

Verplichte bijdrage

De gemeente is verplicht om kosten voor werkzaamheden of maatregelen waar initiatiefnemers van profiteren, bij die initiatiefnemers in rekening te brengen. Dit gold voorheen onder de Wet ruimtelijke ordening en nu onder de Omgevingswet.

Als de gemeente eigenaar is van grond waarop wordt gebouwd, berekent de gemeente de gemaakte kosten door in de verkoopprijs van de bouwkavels. Als de gemeente geen eigenaar is van de grond, kan zij vooraf een overeenkomst met de eigenaar sluiten. Dit wordt een zogenoemde anterieure overeenkomst genoemd. In deze overeenkomst staat welke kosten in rekening worden gebracht. Als het niet mogelijk is om vooraf afspraken te maken, moet de gemeente op een andere manier kosten verhalen. Dit kan via kostenverhaalregels in het omgevingsplan of in een omgevingsvergunning.

De bijdrage moet betaald zijn aan de gemeente, voordat de bouw mag starten.

Financiële bijdrage aan een gebiedsontwikkeling

Naast het hiervoor genoemde verplicht verhalen van kosten, kan een gemeente ook een financiële bijdrage vragen bij ontwikkelingen in een gebied. Dit kan via een vooraf af te sluiten contract of via een beschikking die de gemeente opstelt.

Het vragen van een financiële bijdrage is mogelijk als er een functionele samenhang is tussen de activiteit en het doel waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd. Bijvoorbeeld: een bijdrage aan een huisvestingsfonds, dat door de gemeente wordt ingezet om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren.

De gemeente Peel en Maas heeft vier bijdragen vastgesteld in het ‘Programma kostenverhaal en financiële bijdragen gemeente Peel en Maas’. Deze bijdragen worden gevraagd bij ontwikkelingen.

Het gaat om:

  1. Bijdragen voor aanpassing van de inrichting van het landelijk gebied, voor de verbetering van de landschappelijke waarde (ook wel ‘kwaliteitskader buitengebied’ genoemd).
  2. Bijdragen voor de aanleg van infrastructuur voor verkeers- en openbaar vervoernetwerken van gemeentelijk of regionaal belang (denk aan wegen en parkeerplaatsen).
  3. Bijdragen voor stedelijke herstructurering.
  4. Bijdrage voor de ontwikkeling en een evenwichtige samenstelling van de woningvoorraad (hieronder valt de bijdrage voor woning- en kavelsplitsing en overige woningbouwontwikkelingen, deze bijdragen worden gestort in een Huisvestingsfonds).

Huisvestingsfonds

Er is door de gemeente een Huisvestingsfonds in het leven geroepen. Doel van dit Huisvestingsfonds is om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren. Dit gebeurt door plannen die voor meer dan 2/3 uit betaalbare woningen bestaan financieel te compenseren, en plannen die hier niet aan voldoen een bijdrage te laten betalen. Als een bouwplan niet voldoet aan 2/3 betaalbare woningen, dan betaalt de initiatiefnemer een bijdrage van 25.000 euro voor elke woning in het plan die duurder is dan betaalbaar. Dit geld wordt gestort in de reserve Huisvestingsfonds. Voor woning- en kavelsplitsing wordt een bijdrage van 82 euro per vierkante meter gevraagd voor het Huisvestingsfonds.

Naast de bijdragen vanuit woningbouwplannen die voor minder dan 2/3 uit betaalbare woningen bestaan, stort de gemeente zelf ook bijdragen in deze reserve. Dit geld wordt ingezet om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren. Hiervoor gelden de volgende criteria:

  • een private partij die voldoet aan de 2/3 betaalbare woningen en een negatieve grondexploitatie heeft, kan een bedrag van 15.000 euro per betaalbare woning of 20.000 euro per sociale huurwoning (te verhuren door een woningcorporatie) aftrekken van de bijdragen die hij aan de gemeente moet doen.
  • bij gemeentelijke plannen die meer dan 2/3 betaalbare woningen en/of meer dan 30% sociale huurwoningen bevatten, wordt het daardoor ontstane tekort betaald uit deze reserve.

Rekenvoorbeelden

De exacte berekening van de te betalen bijdrage kan pas worden bepaald op het moment dat een plan definitief is ingediend.

Voorbeeld 1. Plan zonder 2/3 betaalbare woningen buiten de bebouwde kom
Gebied Oppervlakte Aantal Bedrag in euro Bedrag totaal in euro
Totaal gebied 12.160 m2
Uitgifte 7.040 m2
Aantal woningen
Sociale huur 9 9 tot 879,66 kale huur
Goedkope koop 0 0 minder dan 280.000 VON
Betaalbare koop 5 5 minder dan 355.000 VON
Dure koop 15 15 meer dan 355.0000 VON
totaal aantal woningen 29
Norm betaalbaar 19,3
Bij 14 betaalbare woningen 5,3 te weinig betaalbaar
Betaalbaar in plan 14
Afdracht
Kwaliteitsfonds 12.160 5 60.800
Infrastructurele werken 7.040 14 98.560
Herstructureringsfonds 7.040 8 56.320
Huisvestingsfonds 5,3 25.000 132.500
Per saldo af te dragen 348.180

Voorbeeld 2. 2/3 betaalbare woningen inclusief 30% sociale huur met corporatie buiten de bebouwde kom
Gebied Oppervlakte Aantal Bedrag in euro Bedrag totaal in euro
Totaal gebied 12.160 m2
Uitgifte 7.040 m2
Aantal woningen
Sociale huur 9 tot 879,66 kale huur
Goedkope koop 5 minder dan 280.000 VON
Betaalbare koop 6 minder dan 355.000 VON
Dure koop 9 meer dan 355.0000 VON
totaal aantal woningen 29
Norm betaalbaar 19,3
Bij 14 betaalbare woningen 0,0 te weinig betaalbaar
Betaalbaar in plan 20
Afdracht
Kwaliteitsfonds 12.160 5 60.800
Infrastructurele werken 7.040 14 98.560
Herstructueringsfonds 7.040 8 56.320
Huisvestingsfonds 0 25.000 -
Totaal af te dragen 215.680
Te compenseren via Huisvestingsfonds
Sociale huur met corporatie 9 20.000 180.000
Overig betaalbaar tot 280.000 euro 5 15.000 75.000
Per saldo af te dragen -

Meer informatie en bedragen

Bekijk voor meer informatie het ‘Programma kostenverhaal en financiële bijdragen gemeente Peel en Maas’. Daar vindt u ook een overzicht van alle tarieven. Naast deze kosten, betaalt u ook leges aan de gemeente voor een wijziging van het omgevingsplan en/of een omgevingsvergunning.