Bomen kappen

Een boom is een houtachtig, overblijvend gewas met een stamomtrek van minimaal 30 cm op 1,3 meter hoogte van het maaiveld (grond).

Flora en fauna

Als er sprake is van verstoring van (broedende) dieren en zeldzame planten mag er op grond van de Wet natuurbescherming niet gekapt worden. U kunt dit vast laten stellen door een deskundige van een natuurorganisatie.

Binnen bebouwde kom

In de bebouwde kom van onze gemeente is geen kapvergunning nodig. U mag uw eigen boom in zij-, voor- of achtertuin kappen als u dat wenst, behalve als het een bijzondere boom is.

Bijzondere bomen

Alle bijzondere bomen binnen de bebouwde kom zijn geïnventariseerd. De inventarisatie en waardebepaling verloopt volgens een puntensysteem.

Voorwaarden voor het behalen van het aantal punten:

 • Plaats in de ruimtelijke structuur.
 • Plaats in de ecologische structuur.
 • Omvang en/of de leeftijd van de boom.
 • Zichtbaarheid en de vorm/kroon van de boom.
 • Bijdrage van de boom aan de milieuwaarde in verband met stofuitstoot ter plaatse.
 • Cultuurhistorische waarde, bijvoorbeeld bij oude gebouwen en oude kruispunten van wegen.
 • Is sprake van een zeldzame boom.
 • Heeft de boom nog toekomst op de huidige plaats.

In totaal kunnen er maximaal 100 punten gegeven worden aan een boom. Een boom is bijzonder als deze 55 punten of meer scoort. Eigenaren van deze bijzondere bomen zijn schriftelijk op de hoogte gesteld.

Kappen van een bijzondere boom

Als u een bijzondere boom wilt kappen, dan heeft u een kapvergunning nodig. Deze vergunning voor het kappen van een waardevolle boom kan worden verleend als:

 • sprake is van schade of extreme overlast door het takkengestel van de boom (bijvoorbeeld zware schaduw, vocht, schurende tak ken tegen bouwwerken) en dit niet door snoei kan worden verminderd.
 • sprake is van schade of extreme overlast het wortelgestel van de boom (bijvoorbeeld opdrukken verharding, fundering, binnendringen riool) voor overlast en dit niet op een verantwoorde manier kan worden verminderd.
 • de boom in de weg van nieuw werk staat (bouw-, verkeers-, of civieltechnisch werk) dat een zwaarwegend maatschappelijk of economisch belang heeft en er geen mogelijkheden zij tot inpassing van de boom.

Buiten de bebouwde kom

In het buitengebied beoordeeld de gemeente of er een kapvergunning nodig is. Het aanvragen van een beoordeling is nodig voor bomen die:

 • op 1.30 meter van de grond een stamdiameter gelijk aan of groter dan 30 cm hebben.
 • bomen die geplant zijn als compensatieverplichting.

Kapvergunning aanvragen

Via het omgevingsloket kunt u nagaan of u een kapvergunning moet aanvragen. De vergunning heet hier 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden'. U kunt de aanvraag direct online indienen.

De gemeente kijkt of een vergunning nodig is en informeert u over de vervolgstappen, als een kapvergunning nodig is. Bij kapaanvragen van bijzondere landschapselementen is soms een aanlegvergunning nodig. De gemeente adviseert en helpt u hiermee.

Kosten

Een kapvergunning kost 139 euro.

Wet natuurbescherming

Als u een bos, een houtwal of een bomenlaan (verzamelnaam ‘houtopstand’) wilt kappen, dan is niet de gemeentelijke bomenverordening van toepassing maar de Wet Natuurbescherming. De houtopstand moet buiten de bebouwde kom vallen, het moet gaan om één of meer rijen van 21 bomen of meer of het moet gaan om een bosoppervlakte van minimaal 1.000 m². Dit geldt ook als u een deel van deze bomen gaat kappen.

U bent voor het kappen van een houtopstand verplicht een melding te doen bij de provincie. Kijk voor meer informatie over deze kapmelding op de website van de Provincie Limburg.