Subsidie voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van organisaties. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. In de Algemene subsidieverordening Peel en Maas en in de uitvoeringsregels voor het subsidiëren van verenigingen en vrijwilligersorganisaties, staan de regels beschreven.

Voorwaarden

Aanvraag structurele subsidies (eenmalig inleveren):

 • Een exemplaar van de stichtingsakte en de statuten (eenmalig inleveren);
 • Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel;
 • Een beschrijving van de organisatievorm van de vereniging/stichting (staat meestal al in de statuten);
 • Een verklaring waaruit blijkt of de vereniging/stichting bij andere overheidsinstanties subsidie heeft aangevraagd, of een dergelijke subsidie al is toegezegd of ontvangen;
 • Een opgave van de bestuurssamenstelling;
 • Een overzicht van de financiële toestand van de instelling op het tijdstip waarop deze de aanvraag indient.

Aanvraag incidentele subsidies:

 • Omschrijving van de activiteit;
 • Het doel van de activiteit, wat wilt u met de activiteit bereiken;
 • Omschrijving van de doelgroep, grootte van de doelgroep, hoe wilt u de doelgroep bereiken;
 • Wanneer vindt de activiteit plaats;
 • Waar vindt de activiteit plaats;
 • Begroting en dekking van de kosten;
 • Een motivering waarom de activiteiten in aanmerking komen voor subsidie.

Uitbetaling waarderingssubsidie 2021

Dit formulier is alleen bedoeld voor organisaties aan wie een waarderingssubsidie is verleend.

Stichting Mondiaal burgerschap Peel en Maas

Binnen Peel en Maas zijn verschillende groepen bezig met ontwikkelingssamenwerking en verbetering van de Interculturele dialoog. De gemeente Peel en Maas juicht dit toe en stelt jaarlijks subsidie ter beschikking voor facilitering van groepen en individuen die zich hiervoor inzetten.

De beoordeling en besteding wordt overgelaten aan de stichting Mondiaal Burgerschap Peel en Maas. In de stichting zitten burgers die zicht hebben op de inhoud en affiniteit hebben met het werkveld.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Mondiaal burgerschap Peel en Maas. U kunt op de website ook een aanvraagformulier invullen.