Muziekonderwijs

De gemeente subsidieert verschillende activiteiten van organisaties. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. In de Algemene subsidieverordening Peel en Maas staan de regels beschreven.

Muziekonderwijs

De gemeente Peel en Maas stimuleert de muzikale ontwikkeling van jeugd tot 21 jaar. Volgens diverse regelingen kan subsidie worden gevraagd voor activiteiten op het vlak van de 'muzikale vorming'. Dat begrip wordt breed opgevat zodat ook subsidie mogelijk is voor het  volgen van musical-, solozang- en toneellessen en soortgelijke activiteiten.

Subsidie aanvragen

Een subsidie vraagt u aan met een aanvraagformulier. Jaarlijks vult u ook een verantwoordingsformulier in. Deze formulieren kunt u ontvangen door een e-mail te sturen. 

Uitvoeringsregeling binnen schoolse muzikale vorming traject 1

Subsidie kan worden aangevraagd door basisscholen. Doel van deze regeling is om scholen in staat te stellen om muziekonderwijs te verzorgen voor alle basisschoolleerlingen.

Uitvoeringsregeling buitenschoolse muzikale vorming traject 2

Subsidie kan worden aangevraagd door organisaties zonder winstoogmerk.  Doel is het stimuleren van buitenschoolse activiteiten die een bijdrage aan de verbreding en verdieping van de muzikale ontwikkeling van kinderen.

Uitvoeringsregeling subsidieverstrekking muziekopleidingen traject 3

Subsidie kan worden aangevraagd door niet commerciële muziekscholen en muziekverenigingen. Doel is het stimuleren van het volgen van professioneel muziekles. Er worden eisen gesteld aan de inhoud en de kwaliteit van de opleiding. Een eis is onder meer dat de lessen worden gegeven door gekwalificeerde muziekdocenten, dat gewerkt wordt volgens een gedegen opleidingsplan en dat leerlingen regelmatig worden getoetst op hun vorderingen.

Tarieven schooljaar 2021/2022 behorende bij de uitvoeringsregelingen

Tarieven schooljaar 2021/2022 in euro
Traject Bedrag cursusjaar   +1% bijstelling 1e deelsubsidie augustus-december 2021 (40%) 2e deelsubsidie januari-juli 2022 (60%)
Traject 1 Subsidie per groep 657,62    
Traject 2 Subsidie per leerling Instrumentaal Voorbereidend Muziekonderwijs (IVM)/blokfluit-les  93,66  37,46  56,19
Traject 2 Maximaal lesgeldtarief voor leerlingen IVM/blokfluit-les  98,86    
Traject 3 Subsidie per leerling instrumentaal/vocaal 504,70  201,88  302,82
Traject 3 Maximaal lesgeldtarief voor opleidingen instrumentaal/vocaal 273,68