Dorpsprofiel Beringe

De eerste vermelding van ‘Beringe’ treffen we aan in 1353. In het gemeentearchief komt in belastingregisters het vaakst de schrijfwijze ‘Bieringen’ voor. Voor het ontstaan van die naam zijn een tweetal verklaringen gegeven: of het ‘huis van Bero’ of de veldnaam ‘Bieringen’.

1364

In 1364 telde Beringe 6 boerderijen. De oude hoven uit genoemd jaar zijn niet exact herleidbaar op één na, de ‘Alde Buick’. Deze lag tegenover de Beuken Hoeve (Kievit 18). Geleidelijk aan groeide het aantal boerderijen in 1602 naar 22. Ook het inwonersgetal steeg en bedroeg in 1648 99 en in 1812 311. De bevolking was agrarisch georiënteerd, iets dat zou voortduren tot ver na de Tweede Wereldoorlog.

Tot het hertschap Bieringen behoorden o.a. de buurtschappen Beringerhoek, Voorste- en Achterste Beuken, de Hoeve, Kaumeshoek en Maris. Ze lagen redelijk ver van elkaar. Ook de heidegebieden Schorf (gelegen onder het huidige Beringe) en bij Maris (later Grashoek) behoorden tot Beringe.

1808

In 1808 werd in opdracht van Napoleon het Canal du Nord gegraven, het kanaal dat Antwerpen met de Rijn moest verbinden. De waterweg zou ook Beringe doorsnijden, maar tijdens het graven stopte men één kilometer vóór Beringe. De Noordervaart was cruciaal voor de verdere geschiedenis van Beringe.

1854 - 1863

In 1854 werd het vanwege de Peelvervening door de overheid op vaardiepte gebracht en in 1863 doorgetrokken tot Beringe. Tevens werd daar een wisselkom aangelegd waar schepen konden keren. Beringe kreeg zo een kleine haven en de handel en welvaart groeiden. Midden in de 19e eeuw werden de huidige Kanaalstraat en Meijelseweg voorzien van kiezels en tot provinciale wegen gepromoveerd. Daarvoor waren het onbeduidende wegen. Beringe werd nu makkelijker bereikbaar en handel en nijverheid floreerden. Men kon per schip producten aan- en afvoeren in alle richtingen.

1879 - 1914

In 1879 vestigde zich als eerste een pannenfabriek aan het kanaal. Daarna bouwde men er nog diverse pakhuizen voor graan, stro en kunstmest en kwamen er een houthandel en houtzagerij. In 1906 vestigde zich aan het kanaal graanhandelaar Kessels. Het bedrijf werd groot onder de naam Van der Linden. In de decennia erna groeide het bedrijf uit tot een onderneming van formaat.

Ook kwam er in de dertiger jaren een vestiging van het Landbouwbelang. Zo ontstond het eerste industrieterrein van de gemeente Helden. De hier geboden werkgelegenheid was een welkome aanvulling voor de Beringse bevolking naast hun inkomen van de boerderij. De komst van de tramlijn Beringe-Venlo in 1912 versterkte de handel naar de grotere steden in de regio. Een gedeelte van de tramremise uit 1912 en de tramhuizen uit 1914 bleven bewaard. Vooral de Kanaalstraat maakte vanaf 1900 een gestage groei door met behalve burgerwoningen ook veel ambachtelijke bedrijvigheid.

1928 - 1965

In 1928 vond de stichting plaats van de parochie Beringe. De school was al in 1921 gebouwd. Van de voormalige gemeente Helden is Beringe met 30 dodelijke slachtoffers het hardst getroffen in de Tweede Wereldoorlog. Het dorp kreeg daardoor een zwaar litteken. In de ‘vrijwillige ruilverkaveling Egchel’ werd in 1965 ook een groot deel van het buitengebied van Beringe herverkaveld. Behalve in Nederland treffen we de plaatsnaam Be(h)ringen 7 keer aan in Europa. De schrijfwijze is nagenoeg overal hetzelfde. Na de Tweede Wereldoorlog werd van het Nederlandse Beringen de n weggelaten.