Afkoppelproject Achter de Hoven Maasbree

Locatie: Maasbree

In de wijk Achter de Hoven in Maasbree zijn we gestart met de voorbereiding om in 22 straten de riolering vervangen. Er komt een gescheiden rioolstelsel. Het regenwater dat op de straten en trottoirs valt, wordt hiermee afgekoppeld van de riolering en kan langzaam de bodem in zakken. Dit noemen we infiltreren.

Voor het vervangen van de riolering moeten de straten opgebroken worden. Dit biedt de mogelijkheid om ook te kijken naar de inrichting van de wijk: hoe willen we dat de wijk eruit komt te zien?

Planning

We verwachten dat de uitvoering in 2023 start. Het totale project zal 2 tot 3 jaar duren en wordt gefaseerd uitgevoerd.

Randvoorwaarden

Achter de Hoven en omgeving is een mooie groene wijk die al redelijk klimaat adaptief is ingericht. De randvoorwaarde is dat het groen in de wijk gehandhaafd blijft. Daar waar mogelijk kan zelfs extra groen worden aangeplant. Samen gaan we voor een klimaat adaptieve wijk en een duurzame leefomgeving.

Bekijk ook het YouTube filmpje over het project Achter de Hoven.

Het projectgebied

De werkzaamheden zijn in de volgende straten:

 • Achter de Hoven
 • Arnoudstraat
 • Bernsauwstraat
 • Carselispad
 • Distelstraat
 • Donckstraat
 • Douverenstraat
 • Herikstraat
 • Kamillestraat
 • Op de Raam
 • Pallandtplein
 • Plettenbergstraat
 • Rutgerstraat
 • Sibertpad
 • Stijnstraat
 • Van der Marckstraat
 • Van Eyckstraat
 • Van Hatertstraat
 • Van Lommstraat
 • Van Vegcheltstraat
 • Vlodropstraat
 • Weymarstraat

Resultaten vragenlijst

De bewoners kennen de wijk natuurlijk het beste. Daarom hebben wij een online vragenlijst gemaakt. De bewoners van de wijk hebben bij de start van het project een brief ontvangen met een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen. De resultaten zijn inmiddels bekend. Met deze resultaten en in samenwerking met de klankbordgroep (bewoners uit de wijk) en adviesbureau Kragten zijn we het ontwerpproces gestart.

Resultaten vragenlijst Achter de Hoven

Klankbordgroep

De resultaten van de vragenlijst zijn meegenomen voor het maken van een eerste schetsontwerp. Dit schetsontwerp is in samenwerking met de klankbordgroep uiteindelijk vertaald in het definitieve schetsontwerp. 

Definitief ontwerp

In augustus 2021 zijn we samen met Adviesbureau Kragten het ontwerpproces voor project Achter de Hoven gestart. We hebben informatie opgehaald in de wijk. De adviseurs van de gemeente en adviesbureau Kragten zijn tot een definitief ontwerp gekomen.

Definitief ontwerp achter de hoven

Tijdens de laatste bewonersbijeenkomst op 25 mei 2022 waren er nog een aantal discussiepunten. Afwegingen die we hebben gemaakt om tot een definitieve keuze te komen:

De nummers komen overeen met de nummers op de tekening.

1. Bochtverbreding Plettenbergstraat in de buurt van huisnummer 12

Er is aangegeven dat er veel in deze bocht geparkeerd wordt en deze niet overzichtelijk is door de hoge haag aan de binnenkant van de bocht. Ook wordt er op het gras geparkeerd.

Antwoord

Bij huisnummer 12 is een hoge haag aanwezig. We gaan in overleg met de eigenaar om deze haag te verlagen om meer overzicht te krijgen. Daarnaast zal er geen bocht verbreding komen. Dit om de snelheid in de deze bocht te beperken en om niet gewenst parkeren tegen te gaan. Langs het groen komt een hoge trottoirband met een kleine opening om het water naar de groenzone af te laten stromen. Door de band wordt parkeren in de groenzone tegen gegaan. Parkeren kan gewoon op de weg volgens de regels.

2. Carselispad en Plettenbergstraat in de buurt van huisnummers 6,11 en 19 t/m 25

Enkele direct aanwonenden hebben aangegeven dat het wenselijk is om de huidige wegbreedte te behouden. Enerzijds vanwege het beperken van de snelheid en anderzijds dat er teveel groen wordt ingeleverd waar kinderen spelen.
Diverse andere om- en aanwonenden zijn van mening dat het wel wenselijk is dat het Carselispad wel verbreed wordt. Zodat het veiliger wordt voor fietsers. De weg is nu te smal voor een tweerichtingsweg. Daarnaast is de weg te smal om de doorgang voor de vuilniswagen en hulpdiensten te borgen.

Enkele aanwonenden gaven als optie om er mogelijk een eenrichtingsweg van het Carselispad te maken.

Antwoord

De gemeente heeft de genoemde opties opnieuw bekeken. Het standpunt blijft dat er een verbreding van het huidige wegprofiel komt volgens de normen. De weg krijgt de minimale wegbreedte van 4.80m in een 30km/u woonstraat. Aanvullend komt er een snelheid remmend plateau op het kruispunt Van Lommstraat/Plettenbergstraat en Carselispad.

De beargumentering is:

 • Handhaven van de huidige wegbreedte is niet acceptabel, omdat de weg te smal is voor tweerichtingsweg.
 • Bij een éénrichtingsweg moet de weg verbreedt worden naar 3.80m á 4.00 meter. Dan geldt één richting voor motor voertuigen en twee richtingen voor langzaam rijdend verkeer (fietsers en voetgangers). Bij deze wegbreedte in combinatie met het beperkt aantal voertuigen is het aannemelijk dat de weg alsnog in twee richtingen gebruikt gaat worden. Deze situatie is niet gewenst en lastig te handhaven.
 • Bij een wegbreedte van 4.80m (volgens ontwerp) is parkeren op de rijbaan mogelijk. Dit gaat parkeren in het groen tegen.
 • Bij een wegbreedte van 4.80m (volgens ontwerp) wordt de weg toegankelijker voor de vuilnisophaaldienst en hulpdiensten.

3. Bestaande drempels Vlodropstraat en Van Eyckstraat

Door omwonenden is gevraagd om de bestaande drempels te handhaven.

Antwoord

De gemeente heeft besloten om de drempels op te nemen in het definitieve ontwerp.

4.  Groenvak kruising Pallandtplein / Van Eyckstraat

 1. Parkeervakken
  Omwonenden hebben gevraagd om de parkeervakken die nu in de van Eyckstraat liggen (in het ontwerp), aan de zijde van het Pallandtplein te plaatsen.
   
 2. Groenvak
  Vanuit omwonenden is aangegeven dat parkeervakken ten koste van groen en speelruimte niet gewenst is.

Antwoord

 1. De gemeente heeft de situatie intern besproken. De parkeervakken op een andere plek plaatsen is geen optie aangezien de gemeente het handhaven van de bestaande bomen belangrijk vindt. De getekende parkeerplaatsen blijven daarom gehandhaafd.
   
 2. Vanwege de parkeerdruk worden de parkeervakken gemaakt. Het overige groen blijft ongewijzigd.

5. Parkeren toevoegen aan Pallandtplein in de buurt van huisnummer 1-7, omdat hier ook geparkeerd wordt door bewoners uit de Rutgerstraat.

Antwoord

De gemeente heeft de situatie intern besproken. Het is niet mogelijk om parkeren toe te voegen. Hier is te weinig ruimte voor. Tegenover van Eyckstraat 4 en 6 zijn vier parkeerplaatsen toegevoegd.


6. Groenvak kruising Donckstraat / Van Eyckstraat en parkeervakken in de buurt van huisnummers 18 en 20.

Vanuit de bewoners aan de van Eyckstraat nabij Pallandtplein kwam de reactie dat deze locatie ook geschikt is om parkeerplaatsen te realiseren.

Antwoord

De gemeente heeft de situatie intern besproken. De locatie kruising Donckstraat / Van Eyckstraat blijft groen. Om parkeren in het groen te voorkomen, plaatsen we lage beplanting aan de rand.

7. Twee parkeerplaatsen toevoegen aan de Bernsauwstraat

Antwoord

Op dit moment is uitbreiding met twee parkeerplaatsen naast Van der Marckstraat 7 niet mogelijk. Wel nemen we de twee parkeerplaatsen alvast als optie mee in het ontwerp. Zodra er meer ruimte beschikbaar komt kunnen de parkeerplaatsen alsnog uitgevoerd worden.

Groeninrichting 

Op woensdag 25 mei 2022 is er een bijeenkomst op de groenstrook bij het Carselispad geweest. Alle bewoners van Achter de Hoven zijn uitgenodigd via een brief. Tijdens dit moment hebben bewoners mee gedacht over de inrichting van een aantal specifieke (ontmoetings-)plekken en groenstroken in de wijk.

Groenvoorziening bij de Vlodropstraat – van Eijckstraat

De meeste bewoners willen het groen blijft zoals het nu is. Het moet vooral de functie van park en ecologie hebben. Waar je kunt wandelen en spelen. Maar fysieke speeltoestellen zijn niet gewenst. Qua beplanting mag het bij de randen wat meer open en het overige graag kappen.

Groenstrook van Hatertstraat

Hier is de wens om dit veel opener te maken. Zodat er meer zicht ontstaat op de speeltuin. De achterste rand (tegen erfgrens van Plettenbergstraat 12) mag wat hoger blijven voor de privacy van bewoners. De bomen mogen blijven staan. We gaan onderzoeken of de bomen gezond zijn. Als er bomen tussen staan die niet meer gezond zijn vervangen we de bomen.

Groenvoorziening/speeltuin Rutgerstraat

De meeste bewoners geven aan dat de speeltuin goed wordt gebruikt. En dat de speeltuin moet blijven. Ook het achterliggende trapveld wordt goed gebruikt.

Enkele bewoners vragen om de groenstrook tussen de speeltuin en het trapveld te verwijderen en vervangen door hekwerk. Dit gaan we niet doen.  De bomen die er staan zijn gezond en zorgen voor veel schaduw op het speelveld. Daarom gaan we ze niet weghalen. Wel maken we de onderste beplanting wat meer open maken zodat er meer zicht ontstaat.

Ook knappen we de groenstrook naast woning Rutgerstraat 1 op. En vervangen we het huidige hekwerk aan de kant van de Rutgerstraat. Het nieuwe hekwerk zal er vriendelijker en groener uit komen te zien. 

Deze uitgangspunten worden in het eerstvolgende plantseizoen, nadat het project klaar is, uitgevoerd.

Vragen

Neem dan contact op met projectleider Paul Wijers of projectondersteuner Anneke Lintjens via 077 306 6666. Of stuur een e-mail naar projectachterdehoven@peelenmaas.nl.

Afkoppelproject Achter de Hoven Maasbree op een kaart getoond.

Naar overzicht wegwerkzaamheden