Nieuws herontwikkeling VMBO Panningen

De VMBO-locatie ligt tegen het winkelhart van Panningen aan. Met veel voorzieningen in de buurt. Deze voormalige schoollocatie wordt de komende jaren omgevormd tot een woongebied.

26.07.2021 Gemeente zoekt bouwpartners

De gemeente zoekt bouwpartners die aan de slag gaan met het realiseren van woningen op de VMBO locatie in Panningen. Partijen kunnen zich melden voor 1, 2 of alle 3 de onderdelen. Per onderdeel wordt gekeken naar het beste plan. Geïnteresseerden hebben tot 1 oktober 2021 de tijd om een offerte uit te brengen.

Drie onderdelen

In de eerste 2 onderdelen is er ruimte voor het realiseren van een achttal patiowoningen en de bouw van rijwoningen. Hierbij gaat het om nieuwbouw. Het 3e onderdeel waar partijen op kunnen reageren is de aankoop van de voormalige praktijklokalen en het transformeren hiervan naar minimaal 6 woningen.

Aan de slag

Het ontwerp voor een nieuwe invulling van de voormalige VMBO locatie is samen met omwonenden en potentiële bewoners gemaakt. Inmiddels stelde de gemeenteraad ook het bestemmingsplan vast voor het gebied. Als hiertegen geen beroep wordt ingesteld, dan is het bestemmingsplan in september onherroepelijk. In het najaar wordt dan gestart met bouwrijpwerkzaamheden, als voorbereiding op de bouw van de woningen.

Een aantal partners is al voor- of achter de schermen aan de slag met onderdelen van de VMBO locatie. De voormalige hoofdgebouwen van de school worden door de initiatiefnemers verbouwd tot een woonzorgcomplex dat dit najaar de eerste nieuwe bewoners ontvangt. De woningcorporatie Wonen Limburg bereidt zich voor op de bouw van appartementen in de sociale huur. De gemeente zoekt echter nog meer partners voor het realiseren van de overige woningen op de locatie. Daarom vragen wij aan geïnteresseerde partijen een offerte uit te brengen.

Kwaliteit

De offertes worden voornamelijk beoordeeld op kwaliteiten zoals betaalbaarheid en duurzaamheid. Ook de maatschappelijke betrokkenheid en bereidheid tot samenwerken met de andere partners speelt een rol bij het maken van een keuze voor ‘het beste plan’. De prijs voor de bouwgrond waarop de rij- en patiowoningen gebouwd kunnen worden ligt vast. Bij het beoordelen van de plannen voor de praktijklokalen speelt het bod voor de aankoop van het gebouw wel een rol.

Planning

Geïnteresseerden hebben tot 1 oktober 2021 de tijd om een offerte uit te brengen. Uiterlijk in november 2021 wordt bekend welke partners als winnaar uit de bus zijn gekomen.

Heeft u interesse om 1 of meer onderdelen te realiseren? Stuur dan een e-mail naar gemeente Peel en Maas en geef aan waar u interesse in heeft. U ontvangt dan van ons de informatie die u nodig heeft om ons een offerte te sturen.


10.05.2021 Update

In en om het woonzorgcomplex wordt flink gebouwd. De rest van het terrein is ingezaaid met gras en bloemenzaad. Naast dat dit er netjes uitziet, zorgt dit ervoor dat overlast van opstuivend zand bij forse wind wordt voorkomen. Het duurt namelijk nog zeker tot het einde van het jaar voordat hier activiteiten plaatsvinden.

Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Dat betekent dat mensen of organisaties voor een periode van zes weken de tijd hadden om een schriftelijke ‘zienswijze’ in te dienen. Daar wordt meestal gebruik van gemaakt als men het oneens is met de plannen of met een bepaald onderdeel van een plan. Voor dit ontwerp bestemmingsplan zijn er geen zienswijzen ingediend. Dat betekent dat we het tijdspad blijven volgen zoals we dat gedacht hadden. Het bestemmingsplan wordt aan de gemeenteraad aangeboden ‘ter vaststelling’. Als er daarna geen bezwaar wordt gemaakt, dan is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Uitvraag ‘bouwpartners’

In de tussentijd werken we aan de documenten met voorwaarden en spelregels die we willen hanteren bij de uitvraag en selectie van partners die, naast Wonen Limburg en familie Janssen, de overige woningen gaan realiseren. We verwachten hierover na de zomer meer over te melden.


18.12.2020

Kijk de uitzending van Omroep P&M terug op ons YouTube kanaal.


16.12.2020 Tuinderskas

Op de VMBO locatie is een tuinderskas aanwezig. Door de omgeving is de kas aangemerkt als waardevol. Gemeente Peel en Maas wil de tuinderskas daarom graag behouden. Het is een mooie locatie voor een maatschappelijke invulling. Een invulling die de saamhorigheid en sociale contacten in de wijk versterkt, toekomstbestendig is en een aanvulling vormt op de bestaande voorzieningen en initiatieven in de omgeving.

Wij zijn op zoek naar inwoners of organisaties met een mooi initiatief voor deze plek. Iedereen heeft tot 1 maart 2021 de tijd om het initiatief bij ons in te leveren. Lees de voorwaarden en spelregels (PDF, 470.1 kB).

Na 1 maart 2021 worden alle ideeën beoordeeld. Mochten er geen kansrijk ideeën bij zitten dan kijken we opnieuw naar de toekomst van de tuinderskas. Voor vragen over de tuinderskas en de spelregels, neem via e-mail contact op met Loes Nellen of bel naar 077 306 6666.

Meer informatie over het project vind je op de pagina herontwikkeling VMBO Panningen.


14.12.2020 Uitzending omroep P&M

Heeft u na de uitzending van Omroep P&M een idee of opmerking? Laat het ons weten. U kunt uw idee of opmerking tot en met 4 januari 2021 aan ons doorgeven. Op basis van de reacties bekijken we dan of en op welke onderdelen onze plannen nog aangepast worden.

Idee of opmerking doorgeven

De uitzending van Omroep P&M kunt u terugkijken op ons YouTube kanaal.


Ontwerp

Het ontwerp voor deze locatie ziet er als volgt uit:

  • Aan het Dr. Poelsplein wordt in het voormalige hoofdgebouw van de VMBO een woonzorgcomplex gerealiseerd voor mensen met dementie.
  • Het haaks daarop grenzende gebouw (voormalige praktijklokalen) blijft behouden: hier kunnen een aantal appartementen of studio’s in worden gerealiseerd.
  • Er komen in hoek Raadhuisstraat/ Ariënsstraat is een plek voor 4 laags appartementen.
  • Aan de Ariënsstraat wordt een aantal rijwoningen gerealiseerd.
  • In de hoek Raadhuisstraat/ Nijverheidstraat is ruimte voor 8 levensloopbestendige woningen.
  • De tuinderskas aan de Ariënsstraat is blijven staan. De gemeente zoekt hiervoor een initiatiefnemer met een goed maatschappelijk idee, die deze kas van de gemeente adopteert. Het is dus de bedoeling dat deze kas behouden blijft. Mocht blijken dat er geen initiatiefnemers zijn of dat het niet gaat om ‘het juiste initiatief’, dan kunnen er alsnog een aantal woningen op deze plek gerealiseerd worden.
  • Voldoende parkeerplekken voor al deze nieuwe woningen.

Komt het er nu precies zo uit te zien? Het is een basis, maar hier en daar verandert er mogelijk nog iets. Dit definitief ontwerp laat zien welk type woningen er op welke plek komen. Hoe de openbare ruimte wordt ingericht, welke materialen, bouwmethoden, kleuren en dakvormen er gebruikt (mogen) worden of welke eisen we nog meer stellen aan kwaliteit of uiterlijk – dat leggen we nog allemaal vast.  Dit doen we in het stedenbouwkundig plan.

Tijdspad

Als alles loopt zoals we dat gepland hebben, dan kunnen we medio 2021 het bestemmingsplan samen met het stedenbouwkundig plan ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad. Als dit plan wordt vastgesteld, dan hebben we (onder voorbehoud van beroep) in het najaar een onherroepelijk bestemmingsplan. Dat is het moment dat we-  met onze partners – daadwerkelijk kunnen starten met de realisatie.

Partners

Een aantal van onze partners die met de gemeente deze herontwikkeling vorm gaan geven is al bekend:
Woonzorgcomplex Het Poelsplein
Het hoofdgebouw van de voormalige LTS is door de gemeente verkocht en daar wordt het woon-zorgcomplex ‘Het Poelsplein’ gevestigd. Het woon-zorgcomplex wordt een plek waar uiteindelijk 30 zorgappartementen worden gerealiseerd. Hierin kunnen dementerenden al dan niet met hun partners terecht.

Wonen Limburg

Met de woningbouwcorporatie Wonen Limburg koersen we op de realisatie van de appartementen. Er kunnen circa 22 appartementen gerealiseerd worden in de ‘blokken’ zoals die nu in het ontwerp zijn opgenomen. Het gaat hierbij om sociale huurappartementen. Heeft u

Overige partners

Voor het realiseren van de woningen in het bestaande gebouw (praktijklokalen) en voor de realisatie van nieuwbouwwoningen zoeken we nog partners. De manier waarop we dit in de markt zetten, werken we op dit moment nog uit. In de loop van 2021 wordt dit duidelijk. We sturen hierbij nadrukkelijk op een goede mix van koop en huur voor de totale locatie.

Tuinderskas

Voor de tuinderskas zoeken we nog initiatiefnemers met het goede maatschappelijke initiatief die deze plek van de gemeente wil huren. Lees hiervoor de spelregels en voorwaarden (PDF, 470.1 kB).

Fijne woonomgeving

We hebben bij invulling en vormgeving goed geluisterd naar de omwonenden en mogelijk toekomstige bewoners. Onze ambitie is om hier een wijk te creëren die aansluit op úw behoefte en op de vraag van morgen. Een buurt met diverse type woningen en doelgroepen waarin het fijn wonen is. En in een groene omgeving ‘elkaar ontmoeten’ vanzelfsprekend is. Omkijken naar en zorgen voor elkaar is dat wat maakt dat langer zelfstandig thuiswonen ook echt mogelijk is. Dat willen we in deze omgeving graag stimuleren.

Vragen

  • Vragen over woonzorgcomplex 't Poelsplein: neem contact op met Peter Janssen via 06 3808 1238 of stuur een e-mail
  • Algemene vragen: Neem via e-mail contact op met Eefke Buskes, projectleider gemeente Peel en Maas. 
  • Huurt u op dit moment een woning van Wonen Limburg of staat u ingeschreven voor een woning en heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met Koos Eggels.