Regionale transformatieambitie

In oktober 2016 heeft het regionaal portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein de transformatieambitie voor de regio Noord-Limburg vastgesteld. De transformatieambitie sociaal domein Noord-Limburg dient als een kompas om de keuzes en stappen te richten. Het doel is om de lange termijn ambities als uitgangspunt voor ons handelen te benoemen en daarnaast de korte termijn opgaven ook te richten op de lange termijn ambities.

Het gaat bij transformatie in het sociaal domein om:
Een verschuiving van de verzorgingsstaat naar een vitale, inclusieve samenleving én het daarbij realiseren van een andere rolverdeling tussen inwoners, maatschappelijke instellingen en de overheid vanuit de eigen kracht en samenkracht van inwoners en gemeenschappen.

Vanuit deze omschrijving van transformatie streven we naar:

1. Vitale, inclusieve gemeenschappen

We willen een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Een samenleving waarin inwoners zich maximaal kunnen ontwikkelen, waarin ruimte is voor collectieven en waar gemeenschapszin en wederkerigheid centraal staan. Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor hun naasten en hun omgeving vanuit het besef dat er een afhankelijkheid van elkaar is en dat ze zelf aan het stuur zitten.

2. Communicatieve, betrokken organisaties

We willen als overheid aansluiten bij de ontwikkeling naar vitale gemeenschappen. We willen ruimte geven aan collectieven van inwoners, werkgevers, sociale ondernemers en andere maatschappelijke partners om invulling te geven aan vitale gemeenschappen. Om die beweging te kunnen maken moeten we zelf veranderen van een beheersende, regelgestuurde overheid naar ook een communicatieve, betrokken overheid. Dat betekent dat we uitdagen, stimuleren, ondersteunen, faciliteren en aanvullen waar nodig.

Tegelijkertijd zorgen we, overheden en maatschappelijke partijen, voor een adequaat vangnet zodat inwoners waarbij de ondersteuningsvraag de eigen kracht en de samenkracht van de gemeenschap te boven gaat, snel en op maat de juiste aanvullende ondersteuning ontvangen.

Van onze maatschappelijke partners verwachten we dat zij ook handelen vanuit de leefwereld van onze inwoners en aanvullen waar nodig. Daarbij streven we door samenwerking, kennisdeling en innovatie naar kwaliteit van leven vanuit het perspectief van de inwoner binnen zijn gemeenschap.

In dit kader verleggen we het accent van concurrentie naar duurzaam partnership en een op kwaliteit gebaseerde relatie. We streven naar een samenspel tussen inwoners, maatschappelijke partners en overheid met nadrukkelijk zeggenschap bij de gemeenschappen zelf.

3. Een betrokken, waarderende benadering van onze inwoners

Bij deze ambitie gaat het vooral over ons handelen en dat van onze maatschappelijke partners ten opzichte van vragen van het individu en vanuit de gemeenschap. Als we redeneren vanuit de eerste twee ambities kunnen we een aantal uitgangspunten formuleren die richtinggevend zijn voor ons handelen binnen het sociaal domein:

  • Het normale leven is het uitgangspunt.
  • Regie ligt, waar mogelijk, bij de inwoner.
  • Preventieve inzet en collectieve voorzieningen hebben de voorkeur.
  • Elke ondersteuningsbehoefte vraagt om maatwerk.
  • Ondersteuning vindt bij voorkeur plaats in de eigen omgeving.
  • Er is, waar nodig, sprake van een integrale benadering en samenwerking.
  • Er is vertrouwen in elkaars deskundigheid.
  • Er is altijd aandacht voor veiligheid.
  • Regels zijn dienend, de ondersteuningsbehoefte is leidend.

De uitwerking van deze ambitie wordt nu actief opgepakt, na tijdelijk aangehouden te zijn door de ontwikkelingen in Venlo. In het portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein van 16 november 2017 is door alle gemeenten uitgesproken om de uitwerking nu snel op te pakken om te komen tot transformatie met alle betrokken partijen. De eerste stap hierin is de organisatie van een brede bijeenkomst met partners. Het doel is te komen tot transformatie in het sociaal domein.

Hoe kunnen we het anders gaan doen? Eerste stap daarin is de concretisering van de transformatieambitie en daarin zoveel mogelijk partijen mee te nemen. We willen onze partners (beter) leren kennen en een hernieuwde relatie opbouwen. We willen de transformatieambitie delen en met elkaar van gedachten wisselen over de kansrijke richtingen van transformatie. Dit kan zowel lokaal als (sub) regionaal worden ingestoken, of combinaties daarvan.