Steunfonds energiekosten voor verenigingen en stichtingen

Het steunfonds energiekosten is bedoeld om verenigingen en stichtingen te helpen die als gevolg van de energiecrisis in financiële problemen raken. We willen voorkomen dat het voortbestaan van deze verenigingen/stichtingen in gevaar komt. Het verenigingsleven is namelijk van grote waarde voor de leefbaarheid in de kernen.

Aanvragen steunfonds energiekosten 2023

Voor het jaar 2023 is 500.000 euro beschikbaar. Een aanvraag voor het steunfonds energiekosten 2023 kunt u tot en met zondag 31 december 2023 indienen.

We werken met 4 termijnen:

 • De 1e termijn is tot en met 15 februari 2023.
 • De 2e termijn is tot en met 15 mei 2023.
 • De 3e termijn is tot en met 15 september 2023.
 • De 4e termijn is tot en met 15 december 2023.

Voorwaarden

We stellen voorwaarden aan de aanvragers die een beroep doen op het steunfonds.

 • Het gaat om een vereniging, stichting of andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.
 • De aanvrager is gevestigd in Peel en Maas en de activiteiten zijn in hoofdzaak gericht op Peel en Maas.
 • Het voortbestaan van de vereniging is in nood, door financiële problemen als gevolg van de energiecrisis.

Geen structurele ondersteuning

Het steunfonds energiekosten biedt geen structurele of meerjarige ondersteuning aan organisaties. De wijze van ondersteuning kan verschillen per aanvraag. Per kalenderjaar kan maximaal 30.000 euro aan financiële steun worden toegekend. Alle aanvragen binnen één termijn worden gebundeld en beoordeeld.

De aanvraag

De aanvraag om ondersteuning moet voldoen aan een aantal eisen. Gebruik hiervoor het online aanvraagformulier.

Aanvragen steunfonds energiekosten 2023

U mag uw aanvraag ook op een andere wijze opstellen, als de onderstaande voorwaarden duidelijk en toegelicht zijn.

 • Uit de aanvraag moet duidelijk blijken wat u aan ondersteuning vraagt, welke vorm en het bedrag en waarom dat nodig is. Breng uw financiële situatie duidelijk in beeld met de laatste 2 jaarstukken toe te voegen, de begroting 2023 en de laatste eindafrekening van het energiecontract. Daarbij moet de post energiekosten afzonderlijk zichtbaar zijn.
 • U moet de noodzaak van financiële ondersteuning voor het voortbestaan van de organisatie aantonen en duidelijk maken dat de ontstane situatie alleen het gevolg is van de hogere energiekosten.
 • Door inzicht te geven in de jaarrekening van de voorgaande boekjaren kunt u aantonen dat er een rendabele exploitatie is zonder de gevolgen van de hoge energiekosten. Als u specifieke reserves of voorzieningen heeft voor bepaalde toekomstige uitgaven, bijvoorbeeld onderhoud aan gebouwen, moet dat worden toegelicht bij de beschrijving van de financiële positie. Hierbij geldt specifiek dat we actief wijzen op de mogelijkheid om een voorziening te vormen voor duurzaamheidsinvesteringen.
 • Omschrijf wat u zelf met leden en vrijwilligers heeft gedaan om de bestaande (financiële) situatie te voorkomen en/of op te lossen. Met name gericht op het gebied van besparing op energie(kosten). Uit de aanvraag moet duidelijk blijken dat u alle mogelijkheden heeft onderzocht en ingezet om de financiële situatie te verbeteren. Denk aan het verminderen van kosten, zoals:
  • verzoeken om lagere huurkosten
  • verhogen of voortzetten van opbrengsten, bijvoorbeeld zo veel mogelijk laten doorbetalen van contributies, bijdragen
  • mogelijke inzet van reserves.
 • Er kan alleen beroep worden gedaan op het steunfonds energiekosten wanneer andere bestaande landelijke, regionale of lokale compensatiemaatregelen niet voldoende of geen oplossing bieden. U moet aangeven of al een vergoeding is aangevraagd of dat u van plan bent dat te doen in de toekomst (op basis van de huidige regelingen). Ook wordt bij de aanvraag rekening gehouden met het prijsplafond voor energie.
 • Het verhogen van huren voor niet-commerciële gebruikers vinden we een onwenselijke ontwikkeling en die maatregel wordt ook uitgezonderd van dit steunfonds.

Basis van vertrouwen

De regeling gaat in hoge mate uit van vertrouwen en beperkte administratieve verantwoordingslasten. We doen daarbij een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk om alleen een beroep te doen op het steunfonds energiekosten als er geen andere (financiële) mogelijkheden meer zijn binnen of buiten de organisatie.

Hoe we ons besluit nemen

Het college van burgemeester en wethouders besluit zo snel mogelijk over een aanvraag nadat de indientermijn van een termijn is verlopen. Maar uiterlijk binnen 6 weken na de deadline van de termijn, tenzij aanvragen niet compleet zijn en nadere informatie moet worden opgevraagd bij de aanvrager.

Bij een positief besluit ontvangen aanvragers een beschikking tot subsidieverlening en keren we een voorschot uit. Het definitief vaststellen van de subsidie gebeurt pas na afloop van het jaar als de aanvrager de verantwoording over de daadwerkelijke energiekosten heeft ingediend. Het besluit staat open voor bezwaar en beroep.

Vragen?

Stuur dan een mail naar energiekosten@peelenmaas.nl.