Bomen kappen

Een boom is een houtachtig, overblijvend gewas met een stamomtrek van minimaal 30 cm op 1,3 meter hoogte van het maaiveld (grond).

Flora en fauna

Als er sprake is van verstoring van (broedende) dieren en zeldzame planten mag er op grond van de Wet natuurbescherming niet gekapt worden. U kunt dit vast laten stellen door een deskundige van een natuurorganisatie.

Binnen bebouwde kom

In de bebouwde kom van onze gemeente is geen kapvergunning nodig. U mag uw eigen boom in zij-, voor- of achtertuin kappen als u dat wenst, behalve als het een bijzondere boom is.

Bijzondere bomen

Alle bijzondere bomen binnen de bebouwde kom zijn geïnventariseerd. De inventarisatie en waardebepaling verloopt volgens een puntensysteem.

Voorwaarden voor het behalen van het aantal punten:

 • Plaats in de ruimtelijke structuur.
 • Plaats in de ecologische structuur.
 • Omvang en/of de leeftijd van de boom.
 • Zichtbaarheid en de vorm/kroon van de boom.
 • Bijdrage van de boom aan de milieuwaarde in verband met stofuitstoot ter plaatse.
 • Cultuurhistorische waarde, bijvoorbeeld bij oude gebouwen en oude kruispunten van wegen.
 • Is sprake van een zeldzame boom.
 • Heeft de boom nog toekomst op de huidige plaats.

In totaal kunnen er maximaal 100 punten gegeven worden aan een boom. Een boom is bijzonder als deze 55 punten of meer scoort. Eigenaren van deze bijzondere bomen zijn schriftelijk op de hoogte gesteld.

Kappen van een bijzondere boom

Als u een bijzondere boom wilt kappen, dan heeft u een kapvergunning nodig. Deze vergunning voor het kappen van een waardevolle boom kan worden verleend als:

 • de boom voor extreme overlast zorgt door blad, bloei- en vruchtzetting (bijvoorbeeld bladval in tuin en goot, pluis, besjes op de grond, vallende vruchten, druipende linden).
 • sprake is van overlast door het takkengestel van de boom (bijvoorbeeld zware schaduw, vocht, schurende tak ken tegen bouwwerken).
 • het wortelgestel (bijvoorbeeld opdrukken verharding, fundering, binnendringen riool) voor overlast zorgt.
 • de boom in de weg van nieuw werk staat (bouw-, verkeers-, of civieltechnisch werk).

Kosten

Een kapvergunning kost 134 euro.

Kapvergunning aanvragen

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een kapvergunning moet aanvragen. De vergunning heet hier 'omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden'. U kunt de aanvraag direct online indienen.

De gemeente kijkt of een vergunning nodig is en informeert u over de vervolgstappen, als een kapvergunning nodig is. Bij kapaanvragen van bijzondere landschapselementen is soms een aanlegvergunning nodig. De gemeente adviseert en helpt u hiermee.

Buiten de bebouwde kom

In het buitengebied is een kapmelding nodig voor:

 • een boom die op 1.30 meter van de grond een stamdiameter gelijk aan of groter dan 30 cm heeft.
 • hakhout, een houtwal, een singel, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, beplanting van een bosplantsoen, een struweel, andere landschapselementen of een haag.
 • bomen die geplant zijn als compensatieverplichting.
 • het kappen van een bos van minimaal 10 are of een bomenrij van meer dan 20 bomen.

Daarnaast moet u ook opnieuw beplanten (herplantplicht). Vraag deze kapmelding aan bij de Provincie Limburg (Wet natuurbescherming, houtopstanden, ontheffing of melding).

Bomenverordening

Informatie over de bomenverordening (Milieu) vindt u op de website van Overheid.nl.

Bekijk ook: