Wijziging procedures bestemmingsplannen

De gemeente Peel en Maas bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat op 1 januari 2024 in. Hiermee veranderen er zaken bij de procedures van bestemmingsplannen.

Advies: neem contact met ons op

Bent u een initiatiefnemer en wilt u de komende periode met een initiatief starten? Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 077 306 6666. Samen met u bekijken we wat de beste optie is.

Werkwijze half jaar voor invoering van de Omgevingswet

Een bestemmingsplan moet op de dag dat de Omgevingswet in gaat als ontwerp ter inzage liggen om nog onder de huidige procedure afgehandeld te kunnen worden. Hiervoor is een voorbereidingstijd van ongeveer een half jaar nodig.

In het half jaar voor de invoering van de Omgevingswet kan er in principe dus geen aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging meer ingediend worden. Dit wil niet zeggen dat er in deze periode niets mogelijk is. Een initiatiefnemer kan een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking indienen. Dit kan tot op de dag voor de invoering van de Omgevingswet. Het plan moet dan wel concreter ingevuld zijn dan bij een bestemmingsplanwijziging.

Een initiatiefnemer kan er ook voor kiezen om alvast een omgevingsplan voor te bereiden en uit te werken op basis van de nieuwe standaarden onder de Omgevingswet. Als alle voorbereidingen zijn doorlopen, kan het omgevingsplan direct bij invoering van de Omgevingswet ingediend worden en in behandeling worden genomen.

Geen juridische gronden voor weigering

De gemeente heeft juridisch geen gronden om een bestemmingsplanwijziging te weigeren in het half jaar voor de invoering van de Omgevingswet. Omdat het ontwerp waarschijnlijk niet voor de invoeringsdatum ter inzage gelegd kan worden, moet de initiatiefnemer het plan dan omvormen naar een omgevingsplan. Dit zorgt voor meer werk en kosten voor een initiatiefnemer en een langere doorlooptijd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe Omgevingswet? Stuur ons dan een e-mail naar info@peelenmaas.nl