Omgevingsvisie

Een onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Met deze omgevingsvisie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Elke gemeente in Nederland stelt zo’n visie op, dus ook de gemeente Peel en Maas.

Wat staat er in de omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over de omgeving waarin we wonen en leven en over de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. En ook landschap, natuur en cultureel erfgoed.

In de omgevingsvisie beschrijven we ook hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst. In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen. We geven aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen gaan.

Geen nieuwe koers

De omgevingsvisie wordt opgesteld op basis van bestaande afspraken en beleid. We bepalen met de omgevingsvisie geen nieuwe koers, we voegen de koers uit de verschillende documenten en terreinen samen tot één koers voor Peel en Maas. Bestaand beleid is dus het vertrekpunt. Dit beleid hebben we eerder in samenspraak met de gemeenschap en belanghebbenden opgesteld.

Opstellen ontwerp omgevingsvisie

In het najaar 2021 heeft iedereen een reactie kunnen geven op het eerste concept van de Omgevingsvisie Peel en Maas. De reacties die zijn binnengekomen, worden verwerkt. 

In januari 2022 wordt de ontwerp omgevingsvisie door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Vervolgens wordt de ontwerpvisie voor 6 weken ter inzage gelegd. De ontwerp omgevingsvisie zetten we dan op deze website en iedereen krijgt de gelegenheid een zienswijze (reactie) in te dienen. De eventuele reacties worden verwerkt en daarna wordt de omgevingsvisie voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De planning is dat de gemeenteraad in het voorjaar van 2022 de Omgevingsvisie Peel en Maas vaststelt.

Bekijk ook: