Omgevingsvisie

Een onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie. Met deze visie laten we zien wat we belangrijk vinden in de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Elke gemeente in Nederland stelt zo’n visie op, dus ook de gemeente Peel en Maas

Wat staat er in de omgevingsvisie

De omgevingsvisie gaat over de omgeving waarin we wonen en leven en over de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. En ook landschap, gezondheid, natuur en cultureel erfgoed.

In de omgevingsvisie beschrijven we per gebied in Peel en Maas wat de waarden en kernkwaliteiten zijn, bijvoorbeeld in de bos- en natuurgebieden, de kernen, het Maasdal en de verschillende deelgebieden op het platteland. In de visie geven we aan wat we in deze gebieden willen behouden, versterken of ontwikkelen. Ook beschrijven we de opgaven van Peel en Maas, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, een gezonde en veilige leefomgeving en goed wonen voor iedereen. We geven aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen gaan.

Geen nieuwe koers

De omgevingsvisie wordt opgesteld op basis van bestaande afspraken en beleid. We bepalen met de omgevingsvisie geen nieuwe koers, we voegen de koers uit de verschillende documenten en terreinen samen tot één koers voor Peel en Maas. Bestaand beleid is dus het vertrekpunt. Dit beleid hebben we eerder in samenspraak met de gemeenschap en belanghebbenden opgesteld.

Ontwerp omgevingsvisie

Uw inbreng vinden we belangrijk. In het najaar 2021 heeft iedereen een reactie kunnen geven op het eerste concept van de Omgevingsvisie Peel en Maas. De reacties die zijn binnengekomen, zijn verwerkt. Dit heeft geleid tot een ontwerp omgevingsvisie, die vanaf 27 januari 2022 voor 6 weken ter inzage heeft gelegen. In deze periode konden zienswijzen worden ingediend.

U kunt de ontwerpvisie bekijken op Omgevingsvisie Peel en Maas.nl.

Vervolg

De ingebrachte zienswijzen worden verwerkt in een nota van zienswijzen. Als de zienswijzen daar aanleiding voor geven wordt de omgevingsvisie aangepast. De definitieve Omgevingsvisie Peel en Maas wordt samen met de nota van zienswijzen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad, voor behandeling in de raadsvergadering van juni of juli 2022.

Bekijk ook: