Meedenken over herstel oude Maasloop bij Reuver

Geplaatst op dinsdag 29 augustus 2023

Rijkswaterstaat heeft voor 7 locaties langs de Maas tussen Ohé en Laak en Reuver een zogenoemde Kennisgeving Participatie gepubliceerd, om de brede omgeving te laten meedenken over de ecologische maatregelen die hier in voorbereiding zijn. Op 11 en 12 september 2023 zijn er inloopbijeenkomsten over de plannen.

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de grote rivieren, dus ook bij de Maas. Een belangrijke basis hiervoor is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Geul De Weerd-Reuver

In de gemeente Peel en Maas gaat het om de beoogde maatregel Geul De Weerd-Reuver, aan de overkant van de rivier, tegenover Kessel. Daar bevindt zich het restant van een oude Maasloop, die deels nog water bevat en begroeid is met wilgen en moerasvegetatie. Het plan is deze verlande geul nieuw leven in te blazen en nog meer natuurwaarde te geven. Daarvoor wordt de waterloop in zuidwestelijke richting verlengd. Er ontstaat dan in totaal een 900 meter lange ondiepe geul die wordt gevoed met helder kwelwater, dat afstroomt vanaf de hogere terrasrand. Dit vormt een aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren die van rustig en schoon water houden.

Aan de noordkant, dicht bij de Maas en langs het wilgenbosje, is het daarnaast de bedoeling de bestaande geul ook breder te maken. Dat gebeurt door het omringende grasland ondiep af te graven. Zo kan op die plek een moerassige zone tot ontwikkeling komen. De beoogde geul kan gaan afwateren op de Maas via een aan te brengen drempel aan bovenstroomse, noordelijke, zijde. Bevers behouden hun plek in het gebied. Ze helpen met hun dammen het waterpeil in de geul en moeraszone op natuurlijke wijze te reguleren. 

Planning

De resterende beoogde KRW-maatregelen die onder deze Kennisgeving vallen, zijn Geul Hansummerweerd-Oude Maasarm in de gemeente Roermond en de volgende locaties in de gemeente Maasgouw: Geul Brandt, Oever Brandt-Visvijver, Geul Molensteen, Oever Laak en Geul Laakerweerd. Ingenieursbureau Arcadis werkt momenteel de ontwerpen voor alle 7 maatregelen uit en houdt daarbij zo goed mogelijk rekening met eventuele archeologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, beschermde plant- en diersoorten en wensen uit de omgeving. De komende periode wordt een ontwerpnotitie opgesteld. De maatregel moet uiterlijk eind 2027 zijn gerealiseerd.

Inloopavonden

Om de omgeving de gelegenheid te bieden vragen te stellen over deze voorgenomen maatregelen, organiseren Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Arcadis 2 inloopbijeenkomsten. Deze vinden plaats op maandag 11 september 2023 in De Troubadour, Markt 7 te Beesel en op dinsdag 12 september 2023 in restaurant Int Brookx, In het Broek 1 te Stevensweert. U bent welkom om van 19.30 tot 21.00 uur binnen te lopen, er is geen gezamenlijk deel. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De sluitingsdatum om te kunnen reageren op de Kennisgeving is dinsdag 26 september 2023. Dat kan op 3 manieren:

  • Digitaal: mail uw reactie naar KRW.ZN@rws.nl
  • Mondeling: vraag een gesprek aan met de omgevingsmanager van het gebied. U kunt contact met hem/haar opnemen via het emailadres KRW.ZN@rws.nl om een afspraak te maken.
  • Per post: stuur een gefrankeerde brief naar Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Voor de komende tijd is er overigens nog een project in deze regio in voorbereiding: Geul Rijkelse Bemden. Het ontwerp daarvan is inmiddels klaar, met als volgende stap het publiceren van het Ontwerp Projectplan Waterwet. Als dit ter inzage ligt, kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Als het zo ver is, informeert Rijkswaterstaat daar over.

Meer weten

Meer informatie vind u op de website Samenwerken aan riviernatuur. Of bel voor vragen met de gratis publieksinformatielijn van Rijkswaterstaat 0800 8002.