Provincie en gemeente Peel en Maas starten onderzoek naar geuroverlast in Panningen

Geplaatst op woensdag 12 oktober 2022

Gemeente Peel en Maas en Provincie Limburg hebben opdracht verstrekt aan een bureau dat een geur- en gezondheidsonderzoek uitvoert naar de stoffen die vrijkomen bij een drogerij op het industrieterrein in Panningen. Aanleiding voor dit onderzoek is de geuroverlast die inwoners van Panningen ervaren.

Het onderzoeksbureau onderzoekt de komende periode de stoffen die vrijkomen bij het bedrijf. Er worden monsters genomen en deze worden geanalyseerd in een laboratorium. Het bureau brengt in beeld wat de gevolgen zijn op het gebied van geur. Ook stelt ze een rapport op waarin wordt aangegeven welke stoffen vrijkomen bij het bedrijf. Dit rapport wordt voorgelegd aan de GGD, dat op basis hiervan een advies uitbrengt over de mogelijke gevolgen hiervan voor de volksgezondheid.

De onderzoeken zijn in het voorjaar 2022 aangekondigd. Vervolgens is de zoektocht naar een geschikt bureau gestart en inmiddels is de opdracht aan het bureau verstrekt. Er is bewust gekozen voor één bureau, zodat de beide onderzoeken in samenhang opgepakt kunnen worden. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de drogerij en zij hebben volledige medewerking aan het onderzoek toegezegd.

Resultaten

De resultaten van de onderzoeken worden in december 2022 of januari 2023 verwacht en worden gedeeld met de bewoners in de omgeving van het bedrijf. De gemeente Peel en Maas zal op basis van de resultaten van het onderzoek aandringen tot het nemen van maatregelen, als dat nodig blijkt.

Overlast melden

Omwonenden die overlast ervaren van het bedrijf, kunnen dit in eerste instantie melden bij de Provincie Limburg, de milieu klachtentelefoon via 043 361 7070 of bij de gemeente Peel en Maas, dat de melding daarop door zet naar de Provincie.

Maatregelen

De drogerij heeft eerder maatregelen genomen om geuroverlast tegen te gaan. Het gaat dan om het controleren en waar nodig vervangen van filters en ‘tegenhouden’ van stof dat vrijkomt. De Provincie is het bevoegd gezag. Dit wil zeggen dat zij de benodigde vergunning aan het bedrijf heeft verleend en verantwoordelijk is voor de controles om vast te stellen of de regels nageleefd worden. Deze controles worden uitgevoerd door de Regionale UitvoeringsDienst (RUD) Zuid-Limburg.

Een toezichthouder van de gemeente ondersteunt de RUD bij het reageren op en verifiëren van geurklachten. Ondanks de inspanningen die zijn gedaan, blijven er klachten over geuroverlast bij de gemeente en provincie binnen komen. Ook in de afgelopen zomerperiode was dit het geval. Gemeente en provincie vinden dit uiterst vervelend voor de inwoners die hier overlast van ondervinden. De aanhoudende overlast is aanleiding geweest om de onderzoeken in te stellen.