Toekomstbeeld Pius Park stapje dichterbij

Geplaatst op maandag 27 december 2021

Het college heeft op maandag 6 december 2021 ingestemd met het Gebiedsplan Pius Park. Daarnaast heeft het college ingestemd met voorkeursscenario C voor de investeringsbijdrage van de gemeente. Daarmee wordt het ontwikkeltempo voor het gebied Pius Park bepaald.

Scenario C houdt een gemeentelijke investeringsbijdrage in van 3,2 tot 3,5 miljoen euro en brengt daarmee ook de uitvoering van een substantieel deel van de ontwikkeling van het Pius Park binnen bereik. Het is uiteindelijk aan de raad om hier definitief over te besluiten. Het onderwerp staat dinsdag 25 januari 2022 op de agenda van de besluitvormende vergadering.

Pius Park: de plek voor ontmoeting, sport en bewegen voor Panningen en omgeving

In maart 2017 is een samenwerking tussen de sportverenigingen in het Pius Park ontstaan. Deze is uitgegroeid tot een samenwerking met 22 partners, vanuit onderwijs, wonen, zorg en sport. Gemeente Peel en Maas participeert als partner en faciliteert. Het bijdragen aan een vitale leefomgeving is wat de partners van het Pius Park nastreven met de Gebiedsvisie. Zij voelen zich via de gebiedsvisie mentaal mede-eigenaar van de ontwikkeling van “een toekomstbestendige omgeving waarin het aanbod voor sport, leren, cultuur, wonen en bewegen is afgestemd op de behoefte van de gebruikers, de verschillende doelgroepen.

Het Pius Park is een bruisend park waar iedereen vrij of georganiseerd kan sporten, bewegen, vertoeven en ontmoeten en intensief gebruik maakt van de ruimte en de voorzieningen.” De partners beschrijven de ambitie om met het Pius Park de leefbaarheid voor de lokale samenleving te versterken en in te kunnen spelen op toekomstige behoeften.

Gebiedsplan Pius Park

Doel van het project Gebiedsplan Pius Park is het realiseren van een meer uitgewerkte Gebiedsvisie én een doorkijk van een uitvoeringsplan. Zo beschikken alle betrokken partijen over een plan waarbinnen grotere en kleinere ontwikkelingen in het gebied kunnen plaatsvinden, in samenhang en toewerkend naar eenzelfde toekomstbeeld voor het Pius Park. De gebiedsvisie kent een breed draagvlak van de partners. Het is een visie van de partners zelf. Het toekomstbeeld voor het gebied is door intensieve samenwerking van de partners in het gebied met professionele ondersteuning van een bureau ontwikkeld.

Via een compact Projectteam met vertegenwoordigers van de partners en via vele interviews, werkbijeenkomsten en individuele gesprekken met alle partners zijn de wensen, doelen en zorgen van die partners verzameld en in samenwerking vertaald naar de gebiedsvisie. Onderdeel van die vertegenwoordigers zijn ook de verschillende werkvelden van de gemeente Peel en Maas, in haar rol als partner. Met de vaststelling van de gebiedsvisie Pius Park door de raad wordt het project afgerond, de gebiedsontwikkeling gaat natuurlijk door. 

Fasering uitvoeringsplan

Bijzondere plaats in de besluitvorming door de raad heeft de noodzakelijke fasering van de maatregelen en het na te streven ontwikkeltempo. Focus ligt daarbij op fase 2 en 3 uit het uitvoeringsplan. Fase 2 en Fase 3 vragen om een forse investering, waarvoor nog geen middelen beschikbaar zijn. Dat betekent dat de investeringsbijdrage die de gemeente Peel en Maas wil en kan beschikbaar stellen in belangrijke mate het ontwikkeltempo voor het Pius Park bepaalt. De raad neemt op 25 januari 2022 een besluit over welk scenario het wordt. Op een later moment zal het college de raad daadwerkelijk voorstellen de bijbehorende middelen vrij te maken.

Cofinanciering als uitgangspunt

De gemeente heeft als eigenaar van de openbare ruimte een fors aandeel in de benodigde investeringen in het gebied. De totale investeringen van het gehele plan, dus openbare ruimte én niet openbare ruimte, bedragen grofweg 6,0 tot 6,7 miljoen euro. Daarnaast geldt cofinanciering als uitgangspunt. Ook andere partners moeten bijdragen, in verschillende vormen en verschillend per deelproject. Bijvoorbeeld puur financieel voor specifieke sportvoorzieningen, maar ook in planvorming of bijvoorbeeld via zelfwerkzaamheid bij de uitvoering en communicatie. Verder geldt als uitgangspunt dat voor de realisatie van de gebiedsontwikkeling een substantiële subsidie moet worden verworven.

Tegen die achtergrond van de totale investeringsvraag en financieringsopgave legt het college de raad vier scenario’s voor met een investeringsbijdrage door de gemeente. Deze bijdrage loopt uiteen van 0,3 tot 4,8 miljoen euro. Het ontwikkeltempo is in de vier scenario’s getypeerd als laag, gestaag, vlot en hoog.

Voorkeursscenario C

Het college stelt voor om scenario C als voorkeursscenario te kiezen. Dat scenario impliceert een forse gemeentelijke investeringsbijdrage van 3,2 tot 3,5 miljoen euro, maar brengt ook de uitvoering van een substantieel deel van de ontwikkeling van het Pius Park binnen bereik. In de eerste plaats omdat de sleutelprojecten gerealiseerd kunnen worden. Dat is de aorta van het plan (Boulevard) en het hart (Centrale Plein), verrijkt met nog aanvullende deelprojecten.

De hoeveelheid aanvullende projecten dat uitgevoerd kan worden is afhankelijk van een succesvolle subsidieverwerving en van bijdragen door andere partners. Een gemeentelijke investeringsbijdrage van 3,2 tot 3,5 miljoen euro maakt daarnaast een subsidieverwerving kansrijker en geeft een goede impuls aan de andere partners om mee te investeren.

Doorontwikkeling van de organisatie en samenwerking tussen partners

Naast het gebiedsplan werken de partners aan hun eigen Pius-Park-organisatie en aan de verbetering van de onderlinge samenwerking. Die ontwikkeling kent een eigen aanpak en loopt parallel aan het project Gebiedsplan Pius Park. Professionals van het Huis voor de Sport Limburg adviseren daarbij. Organiseren van activiteiten, opzetten van een backoffice en samenwerking bij beheer & onderhoud zijn drie pijlers.

Vervolg

In 2021 stond de ontwikkeling van het plan centraal. In 2022 worden de eerste verbeteringen in het gebied al zichtbaar, als onderdeel van Fase 1 van het uitvoeringsplan. Zo gaan er hekken verdwijnen, wordt de weg voor de sporthal voor een proefperiode afgesloten en komen er tijdelijke voorzieningen op en rond het grasveld tussen het Bouwens en de sporthal. Minder zichtbaar is het verder uitwerken van de deelprojecten in 2022. Er is nog veel reken- en tekenwerk te doen voordat in 2023 of 2024 voor de grotere verbeteringen in het Pius Park de eerste schop de grond in kan.

Achtergrond

In juli 2020 besloot het college tot de doorontwikkeling van de plannen voor het Pius Park. Plannen die ontwikkeld zijn door de partijen in het gebied zelf. Dat zijn naast alle sportgerelateerde organisaties ook Moskee Assalaam, het Bouwens, Wonen Limburg, De Zorggroep, Stichting Cultuurpad, Prisma, Thoes, bewoners Piushof en Jong Nederland. Het is ontstaan als een ‘groene’ ontwikkeling in termen van zelfsturing. Concreet resultaat was een vlekkenplan voor het gebied, gevolgd door een Bidbook in februari 2020.

Het college besloot, gezien de aansluiting op de gemeentelijke kernwaarden en de beleidskaders vitale leefomgeving, beheer fysieke leefomgeving en vitale gemeenschappen, om samen met de partners aan de slag te gaan om verder te bouwen aan het Pius Park. Dat het vervolg is op projectmatige wijze opgepakt met het project Gebiedsplan Pius Park.