Tijdelijke huisvesting basisscholen De Groenling en De Kemp

Geplaatst op woensdag 8 december 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor de basisscholen De Groenling uit Panningen en De Kemp uit Egchel te voorzien in tijdelijke huisvesting om de acute huisvestingsproblemen op te lossen. Basisschool De Groenling gaat als uitbreiding tijdelijk het voormalige Rabobankkantoor aan de John F. Kennedylaan betrekken. En basisschool De Kemp krijgt tijdelijk een extra unit met extra toiletten. Voor beide basisscholen is Prisma het bestuurlijk gezag. De kosten voor de tijdelijke huisvestingsoplossingen staan opgenomen in de begroting 2022 en worden uit de bestaande budgetten voor onderwijs bekostigd. 

De Groenling

Door de eerdere groei van de school werden 2 klassen al enkele jaren gehuisvest in Kinderdroom, de buitenschoolse opvang (BSO) van Hoera. Dit bleek in de loop van 2021 met name door de situatie die in het gebouw was ontstaan door corona niet meer houdbaar. Daarnaast kwam er met ingang van het schooljaar 2021-2022 nog een 3e klas bij die niet in de Groenling terecht kon. Prisma heeft dit opgevangen door een noodscenario te maken. Het leerlingenaantal is in de loop van de jaren bovenmatig gestegen. Dit komt door de aanwas van nieuwe inwoners met schoolgaande kinderen en een hoger geboortecijfer. Ouders gaven met een petitie aan dat ze zich zorgen maakten over de ontstane situatie in De Groenling.

Met de direct betrokken partners is er in gezamenlijkheid gezocht naar een oplossing. Directe gebruikers van de Groenling en de Ringoven zijn aan tafel gaan zitten om met elkaar een oplossing te vinden. Een aantal alternatieven zijn onderzocht en het pand van de Rabobank is hier als beste tijdelijke oplossing uitgekomen. De nieuwe eigenaar, PPO Projectontwikkeling heeft deze oplossing aangeboden aan de school om hen uit de acute nood te helpen. Na de kerstvakantie vinden enkele klassen in het pand van de Rabobank hun tijdelijke plek.

Voor de huisvesting van schoolkinderen in het pand moet vergunning worden verleend. Deze worden op dit moment voorbereid. Vervolgens kunnen er voorbereidende activiteiten plaatsvinden in het pand om de ruimte geschikt te maken. De speelplek buiten van de kinderen blijft zoals het nu is, zij spelen in de pauzes bij de speelruimte van de Groenling.

Met deze tijdelijke huisvesting zijn de klassen voorlopig fatsoenlijk gehuisvest en hebben we de mogelijkheid om een definitieve oplossing te zoeken. Het streven is om de definitieve huisvesting bij de start van het nieuwe schooljaar gereed te hebben. Hier wordt momenteel onderzoek naar gedaan.

De Kemp

Het probleem in de Kemp is ontstaan doordat het leerlingenaantal in De Kemp de laatste jaren, mede door invloed van de ontwikkeling Giel Peetershof, snel is gestegen. Inclusief de unit zijn er nu 5 klassen in het gebouw. Daarnaast zit groep 8 in een open ruimte in de school en is de lerarenkamer voor een andere groep opgeofferd. Overigens is er daarbij ook een groot probleem ontstaan met het aantal toiletten, dat niet meer voor het huidige aantal kinderen volstaat. Ouders en de leerkrachten maken zich zorgen over deze situatie.
Een oplossing voor de korte termijn is gevonden door het plaatsen van een 2e unit, waarin ook extra toiletten zijn. Dit betekent dat de komende 3-5 jaar er voorzien is in fatsoenlijke huisvesting. Daardoor is ruimte ontstaan om voor De Kemp een definitieve oplossing te zoeken zonder dat er acute tijdsdruk is.

Integraal Huisvestingsplan 2021-2036

Op 8 juni 2021 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan 2021-2036 (IHP) met de schoolkalender vastgesteld. Deze 2 besluiten zijn in afwijking het IHP door het college genomen door onverwachte ontwikkelingen (zoals hiervoor benoemd) die op beide basisscholen een acuut huisvestingsprobleem hebben veroorzaakt.