Inwoners Peel en Maas geven mening over aardgasvrij wonen

Geplaatst op woensdag 8 september 2021

Een ruime meerderheid van de inwoners van Peel en Maas is bekend met het feit dat in 2050 huizen en andere gebouwen zonder aardgas verwarmd moeten worden. Een deel van hen weet ook wat dit voor ze betekent. Een kwart van de inwoners vindt het (heel) belangrijk dat huizen en andere gebouwen aardgasvrij worden, terwijl ruim 4 op de 10 dit (zeer) onbelangrijk vindt. Bijna de helft van de inwoners maakt zich zorgen over aardgasvrij wonen, een even groot deel maakt zich geen zorgen. Dit alles blijkt uit een onderzoek naar aardgasvrij wonen onder inwoners van Peel en Maas.

Het onderzoek heeft een goed beeld opgeleverd van de ideeën, aandachtspunten en zorgen van inwoners over de overstap van verwarmen met aardgas naar een andere manier van verwarmen. Uit het onderzoek komt ook naar voren wanneer inwoners overwegen om hun woning te verduurzamen, wat voor hen argumenten zijn om dit wel of niet te doen en welke informatie zij hierover willen ontvangen. Tot slot heeft het onderzoek een flinke hoeveelheid tips opgeleverd die inwoners aan de gemeente geven over dit onderwerp.

Vervolgstappen

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in de transitievisie warmte 1.0. Deze 1e versie van de warmtevisie wordt door de gemeenteraad behandeld in de commissievergadering van 30 november 2021 en in de raadsvergadering van 21 december 2021. De onderzoeksresultaten worden aan de raadsleden aangeboden, zodat zij deze kunnen meewegen bij de besluitvorming.

Onderzoek

Het onderzoek aardgasvrij wonen in Peel en Maas was in juli 2021. Ruim 500 inwoners hebben een enquête ingevuld. Dit aantal is voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen voor de gemeente Peel en Maas. Het onderzoek is voorgelegd aan deelnemers van het panel TipPeelenMaas, er zijn enquêtes afgenomen bij supermarkten en iedereen die dat wilde kon de enquête invullen via de website van de gemeente.

Aardgasvrij wonen in Peel en Maas

Elke gemeente in Nederland stelt in 2021 een warmtevisie op. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Het gaat om de zogenoemde “transitievisie warmte”. In deze visie geeft de gemeente aan wanneer wijken en buurten van het aardgas afgekoppeld kunnen worden en wat kansrijke oplossingen zijn. In plaats van te bepalen wanneer welke buurten en wijken aan de beurt zijn, wil de gemeente Peel en Maas samen met inwoners, ondernemers en gebouweigenaren bekijken wat mogelijk is en wat goede oplossingen zijn. Belangrijk is dat het haalbaar en betaalbaar is. Daarom wordt de eerste warmtevisie een document op hoofdlijnen. Zo wil de gemeente ruimte geven aan oplossingen. De warmtevisie wordt vervolgens elke 5 jaar bijgesteld. Ook komen er uitvoeringsplannen, waarin concreter wordt ingegaan op de oplossingen.