Afhandeling schade hoogwater Maas

Geplaatst op maandag 26 juli 2021

Het hoogwater bij de Maas heeft gezorgd voor schade aan woningen en bedrijven en gewassen van agrariërs. Inwoners en ondernemers die schade hebben door het hoogwater, wordt geadviseerd contact op te nemen met hun verzekeringsmaatschappij. Daarnaast wil het kabinet inwoners en werkgevers bijstaan die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg. Verder is er de actie Giro 777 van het Nationaal Rampenfonds.

Eigen verzekering

Het advies voor inwoners en ondernemers met schade is om foto’s te maken van de schade voordat u gaat opruimen. Documenteer zo zorgvuldig mogelijk wat uw schade is en neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Documenteer niet alleen de geleden schade, maar ook de kosten die u maakt.

Op de website van het Verbond van Verzekeraars vindt u meer informatie over de afhandeling van schade door verzekeraars.

Gift via Nationaal Rampenfonds aan ernstig door overstroming getroffen Limburgers

Giro 777 heeft meer dan € 10 miljoen aan giften ontvangen van betrokken Nederlanders voor getroffen Limburgers. Met dit bedrag wil het Nationaal Rampenfonds daarom aan alle ernstig getroffen huishoudens eenmalig maximaal € 1.000,00 schenken.

Deze gift kon in twee periodes aangevraagd worden: in de periode van 6 tot en met 16 augustus en in de periode van 20 tot en met 31 augustus. De aanvragen die zijn binnengekomen worden gecontroleerd om vast te stellen of ze aan de voorwaarden voldoen.

Iedereen die in de eerste aanvraagperiode een aanvraag heeft gedaan, en van wie de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, ontvangt rond 1 september 2021 de gift. Aanvragers in de tweede periode ontvangen de gift voor 1 oktober 2021. Als uw aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u daarover bericht.

Aandachtspunten

 • Er kan maar één aanvraag per adres ingediend worden. Meerdere aanvragen betreffende één adres kunnen leiden tot uitsluiting.
 • Bij twijfels over de aanvraag, kan de woning door de gemeente worden gecontroleerd.
 • Met het indienen van de aanvraag stemmen getroffenen ermee in dat ingevulde gegevens (adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en IBAN-nummer) gebruikt mogen worden voor dit proces.
 • Mochten er in totaal meer dan 8.000 aanvragen aan huishoudens worden toegekend, dan bestaat de mogelijkheid dat een lager bedrag dan € 1.000,00 per huishouden wordt uitgekeerd.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging op het ingevulde mailadres. Let op, mogelijk komt dit bericht in uw ongewenste e-mail of spambox terecht.

Vrije gift

Deze gift is belastingvrij en wordt niet meegerekend als inkomen. Ook de gemeente telt een door het rampenfonds toegekende gift niet mee bij het totaal van ontvangen giften voor mensen in een bijstand- of vergelijkbare situatie.

Eerdere aanvraagperiode

Van 6 augustus tot en met 16 augustus 2021 kon er ook een aanvraag voor de gift gedaan worden. De aanvragen die in deze periode zijn binnengekomen worden gecontroleerd om vast te stellen of ze aan de voorwaarden voldoen. Iedereen die in deze periode een aanvraag heeft gedaan, en van wie de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, ontvangt rond 1 september 2021 de gift.

Speciaal telefoonnummer en e-mailadres Belastingdienst voor Limburgse getroffenen watersnood

De Belastingdienst biedt inwoners en ondernemers in Limburg die zijn getroffen door de watersnood hulp aan bij belastingzaken. Hierbij past de Belastingdienst maatwerk toe. Ze houden rekening met de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden.

Voor ondernemers kunt u daarbij denken aan:

 • waar nodig bieden van hulp zodat aangiften versneld afgehandeld kunnen worden en teruggaven eerder verleend kunnen worden.
 • het herstellen van (geautomatiseerd) opgelegde boetes bij het niet betalen van bijvoorbeeld de BTW- en/of Loonaangifte.
 • mogelijkheden bespreken van versnelde behandeling van voorlopige verliesverrekening.

Voor zowel ondernemers als inwoners kunt u denken aan:

 • het verlenen van tijdelijk uitstel van belastingbetaling.
 • bieden van hulp bij het tijdelijk stopzetten van motorrijtuigenbelasting.

U kunt ook voor andere fiscale vragen in verband met de watersnood contact met de Belastingdienst opnemen.

Waar u terecht kunt

Als u vragen over belastingzaken heeft als gevolg van de watersnood, kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur gebruik maken van het speciale telefoonnummer 088 154 2600. Uw vragen kunt u ook per e-mail sturen naar wateroverlast Belastingdienst.  

Ondernemers die gebruik maken van een fiscaal adviseur kunnen zich via hun adviseur melden op het hierboven genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Tegemoetkoming schade bij rampen

Het kabinet heeft de overstromingen in Limburg officieel tot ramp verklaard. Dit betekent dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) van kracht is. Bewoners, ondernemers, overheden, religieuze instellingen, verenigingen en stichtingen kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten bij materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

Kabinet presenteert schaderegeling

Het kabinet heeft op vrijdag 13 augustus 2021 ingestemd met de schaderegeling om tegemoet te komen in materiële schade die is ontstaan door onder meer de overstromingen in juli 2021. Het betreft schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade geleden hebben in het vastgestelde schadegebied.

Meld uw schade of gemaakte kosten

Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen vanaf 9 augustus 2021 hun schade melden bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is op dit moment de Regeling tegemoetkoming schade hoogwater Limburg juli 2021 aan het uitwerken. U kunt uw schade nu wel alvast melden. Als de regeling definitief is, beoordeelt RVO of u recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding van uw schade. Het gaat om materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is.

U hoeft niet te wachten met herstel van uw schade. Zorg wel voor bewijs van uw schade met foto's en film. De schade moet daarop goed te zien zijn. Bent u verzekerd voor de schade? Neem dan ook contact op met uw verzekeraar.

Kijk voor meer informatie en het meldingsformulier op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Schade en kosten

Naast schade, kunt u ook kosten melden voor bijvoorbeeld evacuatie, opruimen of het aanleggen van een waterkering. Op de website van RVO ziet u welke schadesoorten en kosten u kunt melden en hoe de vervolgprocedure eruit ziet.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u vragen en antwoorden over de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.

Andere regelingen

Daarnaast stelt het kabinet de volgende regelingen beschikbaar voor ondernemers die getroffen zijn door de overstromingen:

 • NOW en de regeling onwerkbaar weer.
 • Tegemoetkoming vaste lasten (TVL).
 • Voor boeren, akkerbouwers en telers met schade aan hun gewassen, kijkt het ministerie van LNV of het een regeling beschikbaar kan stellen.

Kijk voor meer informatie over deze regelingen op de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u uitleg, veelgestelde vragen, nieuws en documenten. Leest u de informatie goed door voordat u een aanvraag indient.