Let op!Van donderdag 29 juli 2021 vanaf 12.00 uur tot en met zondag 1 augustus 2021 kunt u geen paspoort en identiteitskaart aanvragen.
Dit geldt ook voor een spoedaanvraag. Heeft u met spoed een paspoort of identiteitskaart nodig?
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over een nooddocument.

Integraal huisvestingsplan 2021-2036

Geplaatst op zaterdag 8 mei 2021

Het college van Peel en Maas heeft besloten de raad voor te stellen om een aantal besluiten te nemen over het integraal huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) 2021-2036. De visie op kindcentra, het uitvoeringsprogramma en de werkwijze met businesscases die voorafgaat aan een kredietaanvraag, worden aan de raad voorgelegd ter vaststelling. De raad besluit hierover in haar raadsvergadering van dinsdag 8 juni 2021.

De gemeente Peel en Maas werkt met het IHP aan goede stimulerende onderwijshuisvesting. Goede stimulerende huisvesting faciliteert kinderen om te groeien naar zelfstandigheid, voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren, rekening houdend met hun leeftijd en ontwikkelingsniveau.

Noodzaak actualisering IHP

Vanaf 2018 zijn door de schoolbesturen en in dorpsontwikkelingsvisies aan de gemeente vragen gesteld om in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs en de gevolgen die dit heeft voor de onderwijshuisvesting. In het IHP 2014-2023 waren deze ontwikkelingen niet voorzien en was ook financieel geen rekening gehouden met de situatie van na 2023. Onderstaande inhoudelijk en financiële aandachtspunten zijn in het nieuwe IHP 2021-2036 meegenomen.

Inhoudelijke aandachtspunten

  • Veranderende leerlingenaantallen.
  • Fusie van scholen.
  • Veranderende inzichten van onderwijsconcepten.
  • Er komt een nieuwe wet aan die aangeeft elke vier jaar het lange termijn IHP (16 jaar) te herzien en jaarlijks bij te stellen.
  • Vanuit partnerschap; proces IHP eerder opstarten samen met schoolbesturen.

Financiële aandachtspunten

  • De bedragen die in het IHP 2014-2023 staan zijn gebaseerd op verouderde VNG normen.
  • De nieuwe VNG norm is lager dan de bedragen die zijn te verwachten op basis van aanbesteding. Waarbij we de aanbestedingsprijzen willen hanteren om goede onderwijshuisvesting te kunnen realiseren.

Opbouw IHP 2021-2036

Het nieuwe IHP 2021-2036 is opgebouwd uit een visie kindcentra, de ambities en wensen van de schoolbesturen (schoolplannen) en de werkwijze met businesscases. Het uitvoeringsprogramma is verwerkt in een schoolkalender, die na vaststelling door de gemeenteraad onderdeel wordt van het IHP. Het IHP 2014-2023 komt hiermee te vervallen.

Visie op kindcentra

De visie op kindcentra geeft in de brede zin invulling aan de eisen waaraan onderwijshuisvesting moet voldoen. In de bestaande huisvesting wordt hiernaar zoveel mogelijk gestreefd. Voor nieuw te ontwikkelen huisvesting is dit in principe een eis. Inhoudelijke uitgangspunten zijn: aanbod en samenwerking, flexibiliteit en ruimtegebrek, gezondheid, maatregelen in IHP én kindcentrum, kinderopvang investeert zelf. Aan de onderwijshuisvesting ligt ook een onderwijskundige visie ten grondslag. Kinderen krijgen op basis hiervan onderwijs. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij het schoolbestuur en waar van toepassing in samenwerking met de kinderopvang.

Uitvoeringsprogramma

Per school/kindcentra is de stand van zaken opgenomen van capaciteit, exploitatiekosten, duurzaamheid en kwaliteit. Schoolbesturen en bestuurder kindcentra Hoera hebben de gewenste toekomstige situatie voor hun kindcentra/school aangegeven. De gemeente is verantwoordelijk voor adequate onderwijshuisvesting. De gemeentelijke context is daarbij relevant voor het uitvoeringsprogramma. Daarbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar rationaliteit en objectiviteit in toekenning van financiële middelen aan de schoolbesturen.
In de schoolkalender zijn de schoolplannen naast de gemeentelijke context gehouden. Hierin is gezocht naar evenwicht tussen de schoolplannen en de wettelijke noodzaak. Uitgangspunt blijft om in partnerschap de plannen van de schoolbesturen verder te ontwikkelen. Vanwege druk op de begroting is er wel een prioritering van plannen bepaald en zijn de plannen over 9 á 10 jaren verspreid. 

Werkwijze met businesscases

In een businesscase wordt in nauwe samenwerking en afstemming tussen schoolbestuur en gemeente onderzocht op welke wijze een school/kindcentrum wordt ontwikkeld. Door de desbetreffende school wordt in het jaar dat in de schoolkalender staat het initiatief genomen om een businesscase te starten. Een businesscase heeft een vast format en resulteert in een document waarmee de aanvraag voor een kredietaanvraag wordt ingezet. Er worden één of meerdere scenario’s voorgesteld waardoor het voor de raad van Peel en Maas mogelijk is keuzes te maken voor het vervolg.

“Onderwijs, kinderopvang en gemeente staan samen voor goede kwaliteit van de kindcentra in Peel en Maas”, aldus Wim Hermans, wethouder Jeugd en Onderwijs – gemeente Peel en Maas.

Voortgezet onderwijs

In het IHP 2021-2036 gaat het alleen over het primair onderwijs. Dit betekent niet dat er geen ontwikkelingen voor het voortgezet onderwijs zijn. Met name de komst van het openbaar voortgezet Agora-onderwijs (start in augustus 2021) is er een nieuwe huisvestingsaanvraag ontstaan. Er wordt de eerste twee jaar in tijdelijke huisvesting voorzien die, zoals het er nu uitziet, uit reguliere middelen kan worden bekostigd. Voor de periode daarna moet wellicht een verzoek worden gedaan naar extra financiële middelen. Het onderzoek daarvoor wordt na de start van de Agora-school opgepakt. 

Ventilatie in scholen

De mogelijkheid bestaat dat in de nabije toekomst door ontwikkelingen rond COVID-19 extra maatregelen nodig zijn rond ventilatie in zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs.