Voorstel voor aanpassingen in beleid huisvesting arbeidsmigranten

Geplaatst op maandag 22 maart 2021

Arbeidsmigranten leveren een belangrijke bijdrage aan de economie. Ook in Peel en Maas hebben werkgevers in diverse sectoren arbeidsmigranten in dienst. De gemeente Peel en Maas staat voor een goede huisvesting van arbeidsmigranten en dat zij, als zij langer in ons land willen blijven, zo veel mogelijk onderdeel worden van de gemeenschap. Tegelijkertijd mag de huisvesting van arbeidsmigranten niet ten koste gaan van de draagkracht van dorpen. In april 2019 is nieuw beleid ingevoerd. De afgelopen periode is dit beleid geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie stelt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor om het beleid op onderdelen aan te passen. Het doel is en blijft een goed huisvestingsklimaat voor arbeidsmigranten.

In juni 2020 besloot het college een tijdelijke stop in te voeren voor de behandeling van nieuwe initiatieven. De tijdelijke stop is tussentijds verlengd tot 1 mei 2021. De tussenliggende periode is gebruikt om de uitrol en gevolgen van het beleid te evalueren. Het nieuwe beleid leidde namelijk tot een forse groei van initiatieven en aanvragen. Er hebben interviews plaatsgevonden met bestuurders, medewerkers van de gemeente, huisvesters en arbeidsmigranten. Ook zijn gegevens, feiten en cijfers in beeld gebracht en is gekeken naar landelijke en regionale ontwikkelingen, waaronder de aanbevelingen van de commissie Roemer.

Vervolgproces

Het college behandelt het voorstel op 30 maart 2021 in de commissie en op 20 april 2021 door de gemeenteraad. Na instemming door de gemeenteraad wordt het aangepaste beleid gepubliceerd en gelden de nieuwe regels. Op dat moment komt ook de tijdelijke stop voor de behandeling van initiatieven te vervallen. Aanvragen die eerder zijn ingediend, worden dan weer in behandeling genomen en daarnaast kunnen ook nieuwe aanvragen worden ingediend. Het voorstel en de bijbehorende documenten zijn te lezen op de agenda van de commissievergadering.

Aanpassingen in het beleid

Op basis van de evaluatie stelt het college aan de gemeenteraad voor om aanpassingen door te voeren in het beleid. Het gaat onder andere om de volgende aanpassingen:

  • Alleen lokale bedrijven mogen nog huisvestingslocaties realiseren. Hiermee wordt voorkomen dat er op grote schaal huisvesting in Peel en Maas wordt gerealiseerd voor arbeidsmigranten die elders in de regio of daarbuiten werken;
  • De eis dat minimaal 25% van de arbeidsmigranten moet bestaan uit eigen personeel wordt verhoogd naar 75%;
  • Er worden geen normen of cijfers opgenomen voor spreiding per kern, maar er wordt wel gestuurd op de vestiging van grootschalige opvang. Er is plaats voor maximaal drie locaties tot 200 plaatsen, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de relatie met de draagkracht van de omgeving, zoals invloed op voorzieningen en gezondheidszorg;
  • De derde pilot van maximaal 400 plaatsen wordt tijdelijk ‘on hold’ gezet. In 2022 wordt heroverwogen of deze pilot nog wenselijk is en op welke manier hier invulling aan wordt gegeven;
  • Woningen in de kernen zijn er voor gezinnen. Huisvesting van meer dan 8 personen per locatie wordt in kernen uitgesloten;
  • Om zicht te krijgen in de kamergewijze verhuur van woningen, wordt een meldplicht ingesteld. Later mogelijk gevolgd door een verhuurdersvergunning indien de aanpak van ongewenste ontwikkelingen daar aanleiding toe geeft. De Rijksoverheid gaat dit instrument een wettelijke basis geven.