Kadernota 2021 door gemeenteraad vastgesteld

Geplaatst op donderdag 9 juli 2020

Op dinsdag 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad de kadernota vastgesteld. Dit stuk is een voorzet voor de inhoudelijke koers en de inzet van de financiële middelen in 2021 en daarna. De inhoud is in lijn met de uitgangspunten in het coalitieakkoord en de kaders van de gemeente. 

Lokale lasten laag

De lokale belasting en heffingen voor inwoners, ondernemers en toeristen blijven laag. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een beperkte stijging van 1,95%.

Voor de onroerendezaakbelasting voor woningen (OZB) en toeristenbelasting is Peel en Maas de laagste van Limburg. Ondanks lage lokale lasten heeft Peel en Maas een heel goed voorzieningenniveau en een hoog kwaliteitsniveau van de openbare ruimte.

Investeringen van bijna 10 miljoen euro

Er wordt bijna 10 miljoen euro geïnvesteerd in:

  • het verminderen van de gevolgen van klimaatontwikkeling;
  • het bevorderen van verkeersveiligheid;
  • het verbeteren van de infrastructuur;
  • het verduurzamen van gemeentelijke accommodaties;
  • extra inzet op handhaving;
  • aandacht voor zorgtechnologie.

Daarbij wordt 1,6 miljoen euro voor 4 jaar uitgetrokken om projecten die een bijdrage leveren aan een sterke regio Noord-Limburg te realiseren. Een sterke regio met veel ontwikkelkracht en werkgelegenheid versterkt het goede leven in Peel en Maas.

Lokaal Coronafonds

In 2020 is gewerkt aan een steunfonds Corona van 0,5 miljoen euro voor verenigingen en stichtingen die als gevolg van de Coronacrisis in zodanige financiële problemen komen dat hun voortbestaan in gevaar komt.

Voor 2021 vullen we dit fonds aan tot 1,5 miljoen euro en wordt de scope van het fonds verbreed. De uitwerking van dit fonds gebeurt de komende maanden.