Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg vanaf 1 januari 2020

Geplaatst op woensdag 1 januari 2020

In deze nieuwe wet is geregeld dat familie of andere betrokkenen een melding kunnen doen als ze zich zorgen maken dat iemand een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. Het kan ook zijn dat iemand in crisis raakt en verplichte zorg nodig heeft. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet.

De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet; zij neemt een crisismaatregel. De gedwongen zorg hoeft niet altijd een opname te zijn, de zorg kan ook in de vertrouwde omgeving worden verleend. In de nieuwe wet is verder beter geregeld dat de betrokkene en de familie inspraak hebben in de zorg die nodig is.

Melden verplichte zorg (WvGGZ)

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit dan in het kader van de Wet verplichte ggz (WvGGZ) via het formulier melden verplichte zorg.

Waarom melden?

Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig(er) wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt via een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toe brengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan, wordt  verplichte zorg aangevraagd.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis, belt u 112. Na uw melding kan onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur  na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met betrokkene? Dan hoort u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u niet over de uitkomst  informeren.