Minister Van Nieuwenhuizen volgt advies van de regio

Geplaatst op vrijdag 22 november 2019

Op donderdag 21 november 2019 heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) uitgesproken dat de regio verder kan met de systeemmaatregelen, ook wel dijkverleggingen genoemd. In Peel en Maas gaat het om het traject Baarlo - Hout-Blerick. Het voorkeursalternatief kan uitgewerkt worden, de omgeving kan daarop inspreken. Medio 2020 kunnen naar verwachting de voorkeursalternatieven worden vastgesteld.

Wat betekent het besluit voor Baarlo – Hout-Blerick?

De systeemmaatregel Baarlo - Hout-Blerick wordt uitgevoerd door de kering in het buitengebied van Hout-Blerick terug te leggen naar de hoge grond en zo winterbed te behouden. Ter hoogte van Baarlo tot en met kasteel De Berckt wordt de bestaande kering versterkt conform wettelijke norm. In het gebied dat onderdeel van het winterbed blijft maar buitendijks wordt, liggen nu, afhankelijk van inpassing, 28 à 30 woningen. Dit gebied wordt volgens de beschermings-aanpak en met respect voor bewoners heringericht. Mogelijkheden tot hervestiging op hoger gelegen gronden gecombineerd met een goede rivierkundige werking van het gebied worden in de volgende fase uitgewerkt.

Aanvullend op de systeemmaatregel werken partijen aan een kwaliteitsimpuls voor het plaatselijke rivierlandschap. Daarbij verloopt de inbreng vanuit het Rijk vanuit bestaande programma’s zoals Kader Richtlijn Water (KRW) en vegetatiebeheer in het rivierbed.
Er komt geen hoogwatergeul vanwege geohydrologische effecten, zeer hoge kosten en landschappelijke impact.

Wat gaat er nu gebeuren?

  • De komende maanden werken we aan een beslisdocument waar het hele dijktraject van Baarlo – Hout-Blerick (ligging en type dijk) in staat en de principes van de gebiedsinrichting.
  • Het beslisdocument wordt voor de zomer van 2020 ter inzage gelegd en hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.
  • Vervolgens start de planuitwerkingsfase, waarin een ontwerp wordt gemaakt voor  de nieuwe dijk (definitieve positie van de dijk) en de gebiedsinrichting.

Vervolg

Over het vervolgproces houden wij u op de hoogte via mail, nieuwsbrief, website en gebiedsbijeenkomsten. Voor gebiedsbijeenkomsten ontvangen belanghebbenden een uitnodiging. Samen met u werken we in ontwerpateliers aan het gebiedsplan en het voorkeurstracé voor de dijken.

Meer informatie