College stelt integrale benadering arbeidsmigranten vast

Geplaatst op donderdag 4 juli 2019

Het college van Peel en Maas heeft de integrale beleidsbenadering arbeidsmigranten vastgesteld. We zijn er trots op dat we als één van de weinige gemeenten in Nederland een integrale beleidsbenadering arbeidsmigranten hebben.

Het onderwerp arbeidsmigranten is een complex thema. Het raakt aan vele beleidsterreinen zoals wonen, integratie, participatie, arbeidsmarkt, onderwijs, opvoeden, veiligheid en handhaving en dergelijke, maar ook aan regionale samenwerking. Met de integrale benadering verbinden we de beleidsterreinen aan elkaar vanuit de ambitie en visie in Peel en Maas.

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar

Arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol in Peel en Maas en de regio Noord-Limburg. Zij zijn in een aantal lokale economische sectoren zoals de landbouw en de logistiek niet meer weg te denken. En ook in het huidige economische klimaat is de vraag naar buitenlandse arbeidskrachten onverminderd hoog. Wij hebben hen nodig om onze economie te laten floreren.

Ambitie in coalitieakkoord

In het coalitieakkoord hebben wij de ambitie beschreven te willen bevorderen dat arbeidsmigranten zich blijvend vestigen in Peel en Maas. Dat betekent dat we de leefomstandigheden voor arbeidsmigranten in onze gemeente aantrekkelijk moeten maken. Zo zullen zij eerder geneigd zijn te kiezen voor een leven in Peel en Maas. Om onze ambitie waar te kunnen maken, moeten we ervoor zorgen dat het voor al onze inwoners in onze gemeente goed wonen, werken en leven is. Ook voor arbeidsmigranten.

Goede huisvesting is het startpunt

Uit de praktijk en de cijfers, feiten en ervaringen van werkgevers en arbeidsmigranten zelf constateren we dat goede huisvesting het beginpunt is om je ergens te vestigen. Met die constatering in gedachten en de economische en demografische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben we onlangs nieuw short stay huisvestingsbeleid opgesteld dat door de raad op 16 april 2019 is vastgesteld.

Maatschappelijke bijdrage

Deel uitmaken van een gemeenschap en kunnen meedoen in een van onze kernen heeft alles te maken met integratie, participatie, maar ook met openheid en acceptatie. Als belangrijke eerste stap in dat proces vragen we huisvesters in het nieuwe short stay huisvestingsbeleid een maatschappelijke bijdrage toe te voegen aan de aanvraag. Met deze maatschappelijke bijdrage beogen we de taalbeheersing van arbeidsmigranten te vergroten en verbinding te bevorderen tussen hen en onze inwoners.

Aansluiten bij initiatieven in de kernen

We sluiten in onze inspanningen aan bij bestaande initiatieven tot sociale integratie van nieuwkomers in de kernen en faciliteren nieuwe initiatieven. Daarin speelt ieder zijn rol en dragen we gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de sociale integratie van arbeidsmigranten.

Uitvoeringsplan

Van de theorie van beleid komen we via een uitvoeringsplan dat is opgesteld, bij de praktijk. In het uitvoeringsplan zijn op basis van een aantal thema’s actielijnen beschreven. Deze actielijnen komen voort uit de vele gesprekken die zijn gevoerd, zowel intern, als buiten de gemeentelijke organisatie (maatschappelijke partners, tot huisvesters, woningcorporaties) én met arbeidsmigranten zelf.

Gefaseerde implementatie

Zowel het integrale beleid als het uitvoeringsplan zijn nieuw en niet eerder getest. Na vaststelling van het beleid gaan we geleidelijk en gefaseerd aan de slag met de implementatie van de actielijnen. Na een jaar wordt de balans opgemaakt. Wat hebben we bereikt en wat hebben we nog niet kunnen bereiken en wat is er voor nodig om onze ambitie beter te kunnen nastreven?

Gedeelde verantwoordelijkheid en informatie

Als het aankomt op uitvoering en het behalen van onze ambitie en doelen dan willen we graag benadrukken dat het aankomt op een gedeelde verantwoordelijkheid. Een gedeelde verantwoordelijkheid van het gehele college, de raad, van arbeidsmigranten en van onze inwoners.